Logo_liquidlife_weiß_orange

LiquidLife от premo.at

ГОРЕЩА ЛИНИЯ +43 676 84 44 98 888

ОБЩИ УСЛОВИЯ на LiquidLife

 1. Обхват на приложение
  Общите условия на LiquidLife важат за всички доставки, услуги и оферти, които LiquidLife предоставя на договорен партньор. Те се прилагат и за бъдещи транзакции, дори ако няма изрично позоваване на тях. Ние не признаваме противоречиви, отклоняващи се или нови правила и условия на договорния партньор, които не се съдържат в нашите условия за продажба, освен ако изрично не сме се съгласили с тяхната валидност в писмен вид.
 1. сключване на договор
  1. Договорът се счита за сключен, когато LiquidLife изпрати писмено потвърждение на поръчката или доставка след получаване на поръчката.
  2. Информацията, съдържаща се в каталози, брошури и други подобни, е от значение само ако е изрично посочена в потвърждението на поръчката.
  3. Последващите промени и допълнения към договора изискват писмено потвърждение, за да бъдат валидни.
  4. Изготвените или обработени от нас планове, скици, технически разработки или предложения, мостри и други подобни са наша интелектуална собственост. Ако не бъде сключен договор, тези, както и оценките на разходите или офертите, трябва да бъдат съответно възнаградени.
  5. Договорът се счита за сключен, когато е извършено плащане в онлайн магазина и е изпратен имейл за потвърждение на клиента за опцията за доставка.
 1. Доставка, транспорт, прехвърляне на риска
  1. Сроковете за доставка не са обвързващи и не започват, докато не бъдат предоставени всички технически и други детайли на дизайна, платен договорен депозит, напълно изяснени всички детайли на дизайна и/или потвърждението на поръчката, подписано от нашия договорен партньор е върнато. Срокът за доставка е спазен, ако готовността за доставка е била съобщена до момента на изтичането му или артикулът за доставка е напуснал фабриката. Само в случай на забавяне на изпълнението, за което ние носим отговорност, договорният партньор е свободен да се откаже от договора, като определи гратисен период, който при никакви обстоятелства не може да бъде по-малък от две седмици и трябва да бъде в писмена форма; Други или по-обширни искове от всякакъв вид, като например искове за обезщетение по-специално, са изключени, освен ако
  1. Смущения в бизнеса от всякакъв вид в нашите помещения или при нашите доставчици, природни бедствия, стачки и други обстоятелства, за които не носим отговорност или които не можем да предвидим, ни дават право да удължим периода на доставка или да анулираме договора изцяло или частично, до изключване на всички гаранционни искове, искове за отказ и искове за щети от страна на договорния партньор. Това важи и ако събитията се случват в момент, когато изоставаме от графика.
  1. Ако стоките или частичните доставки (на които имаме право и които също могат да бъдат таксувани отделно) не бъдат приети от договорния партньор или подготовката и мерките, необходими за доставката, не са предприети от договорния партньор, всички неблагоприятни последици се поемат от договорния партньор. Ние сме свободни да се откажем от договора след задаване на гратисен период от 3 дни. Във всеки случай договорният партньор е длъжен да ни плати пълно обезщетение.
  1. Прехвърлянето на използването и риска на договорния партньор се извършва независимо от договореното начисляване на навло, застраховка и т.н. (cif, franco и т.н.), във всеки случай, когато стоките се предават на превозвача, дори ако доставката е превоз платено, договорена доставка с наши собствени превозни средства или транспортът е организиран, управляван или заплатен от нас. Независимо от това, договорният партньор се задължава да ни информира незабавно за всякакви транспортни повреди и да ги отбелязва надлежно в товарителницата. Стоките ще бъдат застраховани от нас срещу щети при транспортиране само при отделно писмено споразумение и за сметка на договорния партньор.
  1. Превозните средства за доставка трябва да могат да стигнат до мястото на разтоварване безпрепятствено и безопасно и да могат да разтоварят без забавяне. Всички допълнителни разходи и щети, произтичащи от нарушаването на това задължение, включително всякакви искове от трети страни, трябва да ни бъдат възстановени. Освен ако не е уговорено друго, разтоварването на транспортното средство е отговорност на договорния партньор, дори ако възложим на транспортната компания, в който случай действаме като представител на договорния партньор.
  1. Транспортни и всички други опаковки в съответствие с разпоредбите за опаковане няма да бъдат взети обратно, с изключение на палети. Клиентът е длъжен да гарантира, че опаковката се изхвърля в съответствие със съответните законови разпоредби за негова сметка.
 1. Продължителност на договора
  1. Минималният договорен период за договори за поддръжка е три месеца, за домейни една година.
  2. Прекратяването е възможно и за двете страни на първо число на месеца, при тримесечно предизвестие в края на съответния договор.
  3. Договорът се удължава с по една година, ако не бъде прекратен.
  4. Минималният срок на договор за уебсайтове е 24 месеца.
 1. Цени и плащания
  1. Освен ако не е уговорено друго в поръчката, важат цените, посочени в офертата или формата за поръчка. Цените са базирани на разходите към момента на първоначалната ценова оферта. Ако разходите се увеличат към момента на доставката, LiquidLife има право да коригира съответно цените. Законовият данък върху продажбите ще бъде начислен допълнително.
  2. Освен ако не е уговорено друго, плащанията са дължими при получаване на фактурата и без приспадане.
  3. Цените се прилагат франко завода или склада на LiquidLife, с изключение на опаковката и товаренето. Ако се начисляват такси, данъци или други такси във връзка с доставката, те се поемат от купувача, както и разходите за транспорт и доставка. Ако е договорена доставка с доставка, тази и всички транспортни застраховки, поискани от купувача, ще бъдат таксувани отделно, но не включват разтоварване и договаряне. Опаковката ще бъде взета обратно само ако е изрично уговорено.
  4. Спазването на договорените дати за плащане е съществено условие за извършване на услугите от LiquidLife. В случай на забавяне на плащането, LiquidLife има право да начисли допълнително всички произтичащи от това разходи и разноски, както и стандартна банкова лихва за забава.
  5. Освен това, в случай на неизпълнение на плащането, LiquidLife има право да спре договорните услуги от договорите за услуги с писмено уведомление до неизправния договорен партньор до пълното плащане. Това се отнася предимно за поддържане на предоставеното уеб пространство.
  6. Във всеки случай се изключва насрещно отчитане с отворени искове срещу LiquidLife и задържане на плащания поради предполагаеми дефекти, които не са признати от LiquidLife.
  7. В случай на неизпълнение на плащането, LiquidLife прави неплатените наеми дължими незабавно в пълен размер за варианта за наем и има право незабавно да прекрати договорените услуги. На клиента обаче е забранено да използва услугите като дизайн и програмиране.
 1. Доставка
  1. Доставените стоки остават неограничена собственост на LiquidLife до пълното плащане.
  2. Периодът на доставка започва с най-късното от следните времена:
   1. Дата на потвърждение на поръчката
   2. Дата на изпълнение на всички технически, търговски и други изисквания на купувача
   3. На датата, на която LiquidLife не може да достави стоки, които са готови за изпращане без вина на LiquidLife или не са желани от купувача, LiquidLife може да съхранява стоките за сметка на купувача, при което доставката се счита за извършена. Договорените условия на плащане не се променят в резултат на това.
  3. Ако не е уговорено друго, гаранционният срок е дванадесет месеца.
  4. Дефектите, предмет на гаранцията, ще бъдат отстранени по преценка на LiquidLife чрез ремонт или замяна. Конверсия или намаление на цената са взаимно изключени. Гаранцията изтича автоматично веднага след извършване на ремонт или модификация от трети страни.
  5. Гаранционната рекламация предполага, че купувачът е съобщил незабавно писмено за възникващите дефекти.
  6. Изключени от гаранцията са дефекти, които произтичат от подреждането и сглобяването, които не са извършени от LiquidLife, неадекватна настройка, неспазване на изискванията за монтаж и условията на употреба, прекомерно натоварване на частите извън спецификациите, посочени от LiquidLife, небрежно или неправилно третиране и използване на неподходящи експлоатационни материали; това се отнася и за дефекти, които могат да бъдат проследени до материал, предоставен от купувача. LiquidLife също така не носи отговорност за щети, причинени от атмосферни разряди, пренапрежение и химически влияния. Гаранцията не важи за подмяна на части, които са обект на естествено износване.
 1. Оставка
  1. LiquidLife има право да се откаже от договора,
   1. ако изпълнението на доставката или стартирането или продължаването на услугата е невъзможно по причини, за които носи отговорност купувачът, или се забавя допълнително въпреки определения гратисен период;
   2. ако са възникнали опасения относно неспособността на купувача да плати и той нито направи авансово плащане по искане на LiquidLife, нито предостави подходяща гаранция преди доставката;
   3. ако потребителят има непропорционален трансфер на данни спрямо използваното от него място за съхранение;
   4. при откриване на производство по несъстоятелност срещу имуществото на договорния партньор или отхвърляне на молба за откриване на производство по несъстоятелност поради недостатъчно имущество;
   5. ако потребителят многократно нарушава „нетикета“ и общоприетите стандарти за използване на мрежата, както и нежелана реклама и спам (агресивен директен мейлинг), използвайки услугата за предаване на заплахи, ругатни, тормоз или нараняване на други участници.
  2. Оттегляне може да бъде заявено и по отношение на все още отворена част от доставката или услугата поради горепосочените причини, при което поради неправомерно поведение по точка 7.1.1. до точка 7.1.5. описано, сумата на поръчката се таксува изцяло, тя трябва да бъде преведена на LiquidLife в рамките на период на плащане от 14 дни.
  3. Независимо от исковете на LiquidLife за обезщетение, в случай на отказ вече предоставените услуги или частични услуги трябва да бъдат фактурирани и заплатени в съответствие с договора. Това важи и ако доставката или услугата все още не е приета от купувача, както и за подготвителни действия, извършвани от LiquidLife. Вместо това LiquidLife също има право да изиска връщане на артикули, които вече са доставени.
  4. Ако договорният партньор се откаже от договора по причини, за които LiquidLife не носи отговорност, се счита за договорено обезщетение за вреди в размер на направените от LiquidLife разходи, които могат да бъдат доказани, но най-малко 30% от нетната стойност на поръчката. Съдебното право на модериране е изключено.
 1. Авторско право и права за използване
  1. Законовите авторски права на рекламния графичен дизайнер върху неговата работа са задължителни.
  2. Клиентът е длъжен да гарантира, че услугите на рекламния графичен дизайнер се използват само за уговорената цел на поръчката.
  3. Правата за използване, предоставени на клиента, могат да се прехвърлят на трети страни само срещу заплащане или безплатно с изричното съгласие на рекламния графичен дизайнер като автор. В случай на по-нататъшна употреба извън това, винаги трябва да се консултирате с автора.
  4. Клиентът има право да използва защитените с авторски права услуги по договорения начин само след надлежно плащане на договорената такса.
  5. Произведенията, защитени с авторско право, не могат да бъдат променяни нито в оригинала, нито в репродукцията без разрешението на автора. Имитации от всякакъв вид не са разрешени.
  6. Оригиналите на дизайна остават собственост на автора и могат да бъдат възстановени, след като са били използвани. Архивирането става след консултация (особено по отношение на продължителността).
  7. Ако авторските услуги на рекламния графичен дизайнер се използват извън договорената форма, цел и обхват, клиентът е длъжен да заплати на рекламния графичен дизайнер допълнителна разумна такса за това. Това важи и в случай на ново издание на печатно произведение.
  8. В случай на предоставяни от рекламния графичен дизайнер услуги, които са защитени с авторско право и чийто обхват на използване все още не е определен към момента на сключване на договора или които са подходящи като търговски обект в търговски сделки за неограничено използване, таксата се състои от две части: 1. такса за изготвяне на оригинала и 2. като възнаграждение за неограничено прехвърляне на права за ползване (авторско право).
  9. Ако възнаграждението за неограничено прехвърляне на всички права на ползване не е изрично посочено при сключването на договора, тогава в случай на съмнение договореното възнаграждение представлява само възнаграждението за изготвяне на възложените услуги.
  10. Дизайнерът на рекламната графика има право да прикрепи своя фирмен текст, включително свързания корпоративен дизайн, върху всеки проектиран и изпълнен от него обект в подходящ размер.
 1. задължение за поверителност
  1. Рекламният графичен дизайнер третира като строго поверителни всички вътрешни процеси и получена информация, които са му станали известни при работата при и с клиента; по-специално, документите, свързани с поръчката, се предоставят на трети страни само с изричното съгласие на клиента.
  2. Рекламният графичен дизайнер трябва да насърчава своите служители да спазват тези принципи; той гарантира за тяхното поведение.
 1. Гаранция, отговорност, отказ от отговорност
  1. Гаранционният срок е 12 месеца, считано от доставка (без монтаж) или приемане (с монтаж) при контрагента. Правилната поддръжка от страна на договорния партньор е предпоставка за предявяване на гаранционни права.
  1. Нашите доставки и услуги трябва да бъдат незабавно проверени от договорния партньор за всякакви повреди при доставката, несъответствия в количествата и т.н. и проверени, за да се гарантира, че нямат дефекти. Рекламации за дефекти се правят в писмена форма от договорния партньор незабавно, но не по-късно от три дни след получаване на доставката, в противен случай гаранционните претенции и претенциите за щети са изключени.
  1. Дефекти или претенции на договорния партньор срещу нас не дават право на договорния партньор да задържи част или всички фактурирани от нас суми или да възрази, че договорът не е бил правилно изпълнен. Предпоставката за предявяване на гаранционни права и искове за щети от страна на договорния партньор или купувача на стоката е, че договорният партньор може да докаже наличието на дефекта в момента на доставката или прехвърлянето на риска. Противно на презумпцията на §§ 924, 1298 ABGB, договорният партньор във всеки случай е отговорен за доказването на грешка и доказателството за дефекта на стоките към момента на прехвърлянето на риска.
  1. В случай на своевременно и обосновано уведомление за дефекти, ние ще отстраним дефекта, ще заменим или кредитираме или ще намалим цената по наше усмотрение срещу връщане или след проверка на дефектните стоки. Други искове като разваляне, оттегляне от договора, избягване на грешка или последици от дефекти, по-специално отговорност за последващи щети (щети на имущество и/или телесна повреда), пропуснати ползи и т.н., включително тези, произтичащи от забавяне, са изключени във всеки случай. Гаранционните права или претенциите за щети от страна на договорния партньор вече не съществуват след обработка на доставените стоки, ремонти, промени, монтаж, лоша поддръжка, неспазване на нашите инструкции или неправилно използване/монтаж от него, неговите сътрудници или трети лица.
  1. Подобрения, опити за подобряване или последващи доставки не удължават или прекъсват гаранционния период. По-специално, няма удължаване на гаранционния период, ако подобрения или опити за подобрения се извършват извън гаранционния период от 12 месеца.
  1. Искове за регрес срещу нас, особено в случай, че са предявени искове срещу договорния партньор поради дефекти, за които ние сме отговорни (§ 933b ABGB), са изключени.
  1. Изявленията от нас, обозначени като „гаранция“, представляват само законови (разширени) гаранционни обещания, а не гаранции. Гаранцията на производителя се отнася за модули, монтажни рамки и инвертори.
  1. По принцип ние носим отговорност за вреди на договорния партньор или трети лица само в случай на умисъл или груба небрежност, която трябва да бъде приравнена на умисъл. Във всеки случай грешката трябва да бъде доказана от договорния партньор. Нашата отговорност за последващи щети, непреки (последствени) щети, съдебни разходи, пропуснати ползи, загуба на използване или загуба на използване на договорния партньор или трети страни е изключена, както и искове за щети и искове за избягване въз основа на грешка, която възниква от дефектна доставка или прекъсване на услугата. Искове за обезщетение срещу нас трябва да бъдат предявени в съда в рамките на една година от узнаването на събитието, причинило щетата, в противен случай те ще изтекат по давност или по друг начин ще бъдат загубени.
  1. Ние не сме длъжни да проверяваме предоставените документи (планове, чертежи, примерни изчисления, технически описания, официални разрешителни и др.) за тяхната коректност, както и предоставените материали или съществуващи покривни конструкции за тяхната пригодност и съвместимост с възложените услуги. Договорният партньор гарантира коректността, годността и съвместимостта на предоставените документи/вещества. Ние не сме задължени да извършваме специални проверки или измервания (предварителна работа от трети страни, съществуващи конструкции и др.). По отношение на обстоятелства и обстоятелства от технически или фактически характер, които са извън договорения обхват на оферта и доставка, ние нямаме задължение да проверяваме, предупреждаваме или информираме. Ние не носим отговорност за негативни последици, произтичащи от очевидни или
  2. LiquidLife носи отговорност само за щети извън обхвата на Закона за отговорността за продуктите, ако умисълът или грубата небрежност могат да бъдат доказани в рамките на законовите разпоредби. Отговорността за лека небрежност, обезщетение за последващи щети и финансови загуби, непостигнати спестявания, пропуснати ползи, загуба на интерес и щети от искове на трети страни срещу купувача са изключени. По-специално, всякакви претенции в случай на повреда на интернет сървъра са изключени. В противен случай отговорността на LiquidLife е предмет на § 23 FMG, така че задължението на LiquidLife да плати обезщетение на една пострадала страна е ограничено до 10 000 евро.
  3. В случай на неспазване на каквито и да било условия за монтаж, пускане в експлоатация и употреба (като тези, съдържащи се в инструкциите за експлоатация) или официалните условия за одобрение, всякаква компенсация е изключена.
  4. LiquidLife се освобождава от всякаква отговорност по отношение на искове на трети страни срещу нашия договорен партньор при използване на „камера на живо“. Правните разпоредби за използването на такова устройство трябва да бъдат изпълнени от договорния партньор.
  5. Освен това LiquidLife не носи отговорност за текстове, изображения и филми, както и връзки, които са публикувани в зоните за поддръжка от договорния партньор.
  6. LiquidLife не носи отговорност за изображения, лога, текст и мултимедийни материали, предоставени от договорния партньор за публикуване в печатни медии, листовки, визитки, каталози или уебсайтове.
  7. Освен това плащането на такси за авторски права и такси за AKM е задача на договорния партньор. Партньорът по договора е специално посъветван да плати тези данъци.
 1. Софтуерни условия
  1. Софтуер, по смисъла на тези условия, са програми, предоставени с лиценз за използване, за работа или за контрол на електронни и/или електронни устройства и системи, включително уебсайтове; това включва и софтуерни спецификации, предоставени за тази цел.
  2. Ако софтуерът е предоставен на потребителя за работа със системи или устройства (хардуер), доставени от LiquidLife, потребителят получава непрехвърляемото и неизключително право да използва софтуера в съответствие с договорните спецификации на договореното място за инсталиране и изключително за експлоатация на договорния хардуер. Всички други права върху софтуера са запазени от лицензодателя; По-специално, потребителят няма право да възпроизвежда или променя софтуера, да го прави достъпен за трети страни или да го използва на хардуер, различен от договорния хардуер, без предварителното писмено съгласие на потребителя.
  3. Ако се предоставя софтуер, който не е свързан с доставки на хардуер, потребителят може да използва софтуера само в съответствие с разпоредбите и по смисъла на точка 7.2 на системите и устройствата, които са посочени в договора според вида, броя и мястото на инсталиране .
 1. Поверителност и сигурност
  1. LiquidLife има право да съхранява и оценява данни за връзка, по-специално IP адреси на източник и местоназначение и всички други регистрационни файлове, в допълнение към оценката за целите на таксуването, за да защити собствения си акаунт и този на трети страни. Освен това тези данни могат да се използват за отстраняване на технически дефекти.
  2. Служителите на LiquidLife подлежат на задължението за поверителност на Закона за далекосъобщенията и задължението за поверителност на Закона за защита на данните. Личните данни и данните на потребителя не се разглеждат. Дори самият факт, че е имало размяна на съобщения, подлежи на конфиденциалност. Въпреки това информацията за маршрутизиране и домейн трябва да бъде предадена.
  3. LiquidLife запазва всички основни данни на клиенти и участници (заглавие, собствено име, фамилия, дата на раждане, компания, адрес, индустрия, дата на заявка, начини на плащане, входящи плащания, счетоводство). Тези основни данни се обработват автоматично и няма да бъдат предавани без писменото съгласие на участника. В съответствие със задължението, посочено в § 31 от FMG 1993, LiquidLife създава публичен указател на участниците, в който се появяват име и фамилия, длъжност, компания, адрес и интернет адрес. Този запис може да бъде пропуснат при изрично писмено желание на участника. Данните за съдържанието могат да се съхраняват до степента, абсолютно необходима за фактуриране. Данните за съдържанието обаче не се съхраняват извън технически необходимия минимум и при никакви обстоятелства не се оценяват.
  4. LiquidLife предприема всички технически възможни мерки за защита на клиентските данни, съхранявани при него. LiquidLife обаче не носи отговорност, ако трети страни незаконно придобият тези данни и продължат да ги използват. Твърдението за щети от страна по договора или трети страни срещу LiquidLife от такъв контекст е взаимно изключено.
  5. LiquidLife си запазва правото физически и/или логически да прекъсва връзката на клиентите с интернет незабавно и без предупреждение, ако има основателно подозрение, че от връзката им произтичат мрежови дейности, които са опасни за сигурността или работата на LiquidLife или други компютри. Разходите за откриване и проследяване на дейностите, прекъсване на връзката и всякакви ремонти ще бъдат таксувани от договорния партньор по часовите ставки, които обикновено се таксуват от LiquidLife в съответния момент.
  6. LiquidLife си запазва правото да поставя имената на клиентите, интернет адресите и вида на услугата в референтен списък и да ги предоставя на други клиенти и заинтересовани страни при поискване. При изрично писмено желание на клиента, клиентът не се посочва в референтен списък.
 1. Допълнителни правила за защитните стени
  1. При настройването, работата и проверката на защитните стени LiquidLife действа с възможно най-голямо внимание и в съответствие с най-съвременните технологии, но посочва, че абсолютната сигурност (100%) на системите за защитна стена не може да бъде гарантирана. Отговорността от страна на LiquidLife от заглавието на гаранцията или компенсация за неудобства, произтичащи от факта, че системата за защитна стена, инсталирана, управлявана или проверена при договорния партньор, е заобиколена или деактивирана, следователно е изключена.
  2. LiquidLife посочва, че не поема никаква отговорност за потребителски грешки в областта на договорния партньор. Същото важи и за неоторизирани промени в софтуера или компонентите без съгласието на LiquidLife.
 1. Задължения на потребителя
  1. Потребителят е единствено отговорен за
   1. Избор от софтуера, предоставен от Лицензодателя;
   2. Използването на софтуера и резултатите, получени с него;
   3. Защита на всички права на лицензодателя (напр. права върху индустриална собственост, авторски права, включително правото на известие за авторски права) върху софтуера и защита на претенциите на лицензодателя за неразкриване на търговски и бизнес тайни, също от неговите служители и заместващи агенти или трети страни. Това важи и ако софтуерът е бил модифициран или свързан с други програми. Това задължение остава в сила дори след изтичане на договора.
 1. доставка на софтуер
  1. Поръчвайки лицензиран софтуер от трети страни (Microsoft), договорният партньор потвърждава пред LiquidLife, че е запознат с обхвата на тези софтуерни лицензионни условия. LiquidLife предоставя само софтуер от трети страни в рамките, определени от лицензионните условия на тази трета страна. Те ще бъдат предоставени при поискване – ако е необходимо само на оригиналния език. При използване на софтуер от трета страна, потребителят не става договорен партньор на тази трета страна. LiquidLife предоставя такъв софтуер като част от гамата си от услуги, без потребителят да има законови права за него.
  2. LiquidLife не поема никаква отговорност за софтуер, който е класифициран като „обществено достояние“ или като „shareware“. Трябва да се спазват условията за използване, определени от съответния разработчик за този софтуер или всякакви лицензионни разпоредби.
  3. В случай на софтуер, създаден от LiquidLife, обхватът на услугите се определя от описание на услугата (системен анализ), подписано от договорния партньор. Доставката включва програмен код, който може да се изпълнява на посочените системи. Всички права върху програмите и документацията остават на LiquidLife.
  4. LiquidLife не гарантира това
   1. доставеният софтуер отговаря на всички изисквания на договорния партньор, освен ако това не е изрично включено в договора;
   2. сътрудничи с други програми на договорния партньор и
   3. софтуерът работи по всяко време и без грешки.
   4. Освен това LiquidLife не гарантира, че всички софтуерни грешки могат да бъдат коригирани. Гаранцията е ограничена до възпроизводими дефекти във функцията на програмата.
  5. Прехвърлянето на софтуер на трети страни, включително краткосрочно прехвърляне, е изключено във всеки случай.
 1. запазване на собствеността:
  1. Доставените от нас стоки остават наша собственост до пълното изплащане на всички суми по фактурите, включително всички допълнителни искове като лихви и оперативни разходи от всички доставки.
  1. Залагане, прехвърляне на обезпечение или друго обременяване с тежести върху стоките, предмет на задържане на собственост, не е разрешено за срока на нашите права на собственост. Достъпът на трети лица до запазения имот трябва да бъде докладван незабавно.
  1. Партньорът по договора ни прехвърля предварително застрахователните искове или искове за щети, произтичащи от унищожаването или повредата на стоките, предмет на запазване на собствеността, или се задължава да гарантира, че тези искове са правилно прехвърлени.
  1. Ние имаме право да изискаме незабавно връщане на стоките, които са доставени, но все още неплатени изцяло, ако договорният партньор не изпълни задълженията си за плащане към нас навреме и изцяло, или ако е поискано производство по несъстоятелност или производство по споразумение или открит срещу активите на договорния партньор, договорният партньор спира плащанията или се обръща към своите кредитори за сключване на извънсъдебно споразумение. Твърдението за запазване на собствеността не се счита за отказ от договора, поради което договорният партньор остава задължен да заплати покупната цена във всеки случай. Нашият иск за щети поради неизпълнение остава незасегнат във всеки случай.
 1. Допълнителни условия
  1. LiquidLife посочва, че не поема никаква отговорност за грешки в приложението в областта на договорния партньор. Същото важи и за неоторизирани промени в софтуера или конфигурацията без съгласието на LiquidLife.
  2. Използването на услугите на LiquidLife от трети страни и прехвърлянето на услугите на LiquidLife на трети страни срещу заплащане изисква изричното писмено съгласие на LiquidLife.
  3. В случай на спонсорски дейности, извършвани от LiquidLife, предоставеният материал е собственост на LiquidLife. В случай на прекратяване на спонсорството, не е възможно спонсорираната страна да поеме оформленията и данните, тъй като това е интелектуална собственост на LiquidLife.
  4. Договорният партньор признава необходимостта от спазване на „нетикет“, тези стандарти на поведение, на които интернет потребителите по целия свят се подчиняват доброволно. Ако жалби относно договорния партньор бъдат изпратени до LiquidLife от интернет в това отношение, LiquidLife има право да прекрати договорните отношения в случай на повторение. Освен това, ние си запазваме правото да таксуваме времето, необходимо за обработка, по валидната към момента почасова ставка.
  5. В случай на договори за ползване на приложен софтуер, настоящите Общи условия се прилагат, доколкото тези договори не предвиждат изрично други разпоредби.
  6. Посочените цени не включват
   1. разходи, направени на място на договорния партньор
   2. разходите за оборудване (хардуер и софтуер), което би било необходимо за изключителното използване от страна на договорния партньор на софтуерни части, разположени в интернет (напр. стая за чат или пинбордове).
   3. Също така не са включени разходи, които могат да бъдат начислени от трети страни за използването на услугите, като например такси за достъп до Интернет или телефон.
   4. Разходите за преобразуване на съществуващи уебсайтове, включително времето, необходимо за обработка, ще бъдат таксувани от договорния партньор по валидната към момента почасова ставка.
  7. LiquidLife управлява, поддържа и поддържа предлаганите услуги с възможно най-голяма грижа, надеждност и достъпност. LiquidLife обаче не гарантира, че тези услуги ще бъдат достъпни без прекъсване, че желаните връзки могат да бъдат установени по всяко време или че съхранените данни ще бъдат запазени при всякакви обстоятелства.
  8. LiquidLife също не носи отговорност за съдържанието на предадените данни или за съдържанието, например на данни, които са достъпни чрез нашите услуги.
  9. LiquidLife също не носи отговорност за коректността на данните, това трябва да се провери от договорните партньори в потвърждението на поръчката. Ако въпреки това има грешки в съдържанието, LiquidLife е напълно изключена от отговорност. Въпреки това, разходите за корекцията в такъв случай ще бъдат поети от LiquidLife. LiquidLife носи отговорност само за щети извън обхвата на Закона за отговорността за продуктите, ако умисълът или грубата небрежност могат да бъдат доказани в рамките на законовите разпоредби. Отговорността за лека небрежност, обезщетение за последващи щети и финансови загуби, непостигнати спестявания, пропуснати ползи, загуба на интерес и щети от искове на трети страни срещу купувача са изключени.
  10. LiquidLife си запазва правото да попречи на своите договорни партньори да пренасят данни или услуги, които противоречат на австрийското законодателство, международните конвенции или добрите нрави, но не е длъжен да предприема никакви стъпки.
  11. Договорният партньор на LiquidLife изрично се позовава на разпоредбите на Закона за порнографията, BGBI 1950/97 с измененията, Закона за забрана от 8 май 1945 г., StBGI 13 с измененията и съответните разпоредби на Наказателния кодекс, според които предаването, разпространението и показването на определено съдържание е предмет на законови ограничения. Договорният партньор се задължава спрямо LiquidLife да спазва тези и всички други евентуално приложими законови разпоредби и да поеме изключителна отговорност за спазването на тези законови разпоредби.
  12. LiquidLife ще предостави други договорени услуги за предоставения хардуер и софтуер (напр. инсталации, функционални разширения и т.н.) до степента, която е възможна съгласно техническите условия, предоставени от договорния партньор. LiquidLife не гарантира, че всички функционални изисквания на договорния партньор могат да бъдат произведени от предоставените компоненти.
 1. Други разпоредби
  1. Освен ако не е уговорено друго и при спазване на повелителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, се прилагат нормативните разпоредби, приложими между регистрираните търговци. Място на юрисдикция е Клагенфурт.
  2. Поставянето на поръчки и фактурирането е независимо от отпускането на финансиране (от всяка финансираща агенция). Тъй като финансирането се предоставя от трети страни, не може да се приеме приспадане или прихващане на суми за финансиране.
  3. Всички уведомления и декларации, свързани с това договорно отношение, са валидни само ако са направени в писмен вид.
  4. LiquidLife е упълномощен на свой собствен риск да възложи на други предприемачи да предоставят услуги от това договорно отношение, но по никакъв начин не носи отговорност за неизправности на тези компании.
  5. При сключване на договор за поддръжка, съответните такси се начисляват само към съответния месец. Няма възможност за прихващане или сумиране. Трябва също така да се отбележи, че е задължение на клиента да предостави данните и да предприеме действия за промени. Не е отговорност на LiquidLife да търси промени. Промени могат да се правят само от клиента.