Logo_liquidlife_weiß_orange

LiquidLife by premo.at

INFOLINIA +43 676 84 44 98 888

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA LiquidLife

 1. Zakres obowiązywania
  Ogólne warunki handlowe LiquidLife mają zastosowanie do wszystkich dostaw, usług i ofert, które LiquidLife dostarcza partnerowi umownemu. Mają one zastosowanie również do przyszłych transakcji, nawet jeśli nie ma do nich wyraźnego odniesienia. Nie uznajemy sprzecznych, odmiennych lub nowych warunków partnera umownego, które nie są zawarte w naszych warunkach sprzedaży, chyba że wyraźnie zgodziliśmy się na ich obowiązywanie na piśmie.
 1. zawarcie umowy
  1. Umowę uważa się za zawartą, gdy LiquidLife prześle pisemne potwierdzenie zamówienia lub dostawę po otrzymaniu zamówienia.
  2. Informacje zawarte w katalogach, prospektach itp. są istotne tylko wtedy, gdy są wyraźnie wymienione w potwierdzeniu zamówienia.
  3. Późniejsze zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia.
  4. Plany, szkice, opracowania techniczne lub sugestie, próbki itp. przygotowane lub przetworzone przez nas stanowią naszą własność intelektualną. Jeżeli umowa nie zostanie zawarta, zarówno te, jak i kosztorysy lub oferty należy odpowiednio wynagrodzić.
  5. Umowę uważa się za zawartą z chwilą dokonania płatności w sklepie internetowym oraz wysłania do klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem możliwości dostawy.
 1. Dostawa, transport, przeniesienie ryzyka
  1. Terminy dostaw są niewiążące i rozpoczynają się dopiero po przesłaniu wszystkich szczegółów technicznych i innych szczegółów konstrukcyjnych, wpłaceniu uzgodnionego zadatku, całkowitym wyjaśnieniu wszystkich szczegółów konstrukcyjnych i/lub potwierdzeniu zamówienia podpisanym przez naszego kontrahenta został zwrócony. Termin dostawy jest zachowany, jeżeli gotowość do dostawy została zgłoszona przed jego upływem lub gdy przedmiot dostawy opuścił fabrykę. Tylko w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy, za którą jesteśmy odpowiedzialni, partner umowy może odstąpić od umowy poprzez wyznaczenie terminu dodatkowego, który w żadnym wypadku nie może być krótszy niż dwa tygodnie i musi mieć formę pisemną; Wszelkie inne lub bardziej rozbudowane roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze, są wykluczone, chyba że
  1. Wszelkiego rodzaju zakłócenia w działalności naszej siedziby lub u naszych dostawców, klęski żywiołowe, strajki i inne okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności lub których nie możemy przewidzieć, uprawniają nas do przedłużenia terminu dostawy lub do anulowania umowy w całości lub w części, do wyłączenie wszelkich roszczeń z tytułu rękojmi, roszczeń odszkodowawczych i roszczeń odszkodowawczych ze strony partnera umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy zdarzenia mają miejsce w czasie, gdy jesteśmy opóźnieni.
  1. Jeśli towary lub dostawy częściowe (do których jesteśmy uprawnieni i które mogą być rozliczane oddzielnie) nie zostaną odebrane przez partnera umowy lub jeśli partner umowy nie podejmie przygotowań i działań wymaganych do dostawy, wszystkie negatywne skutki ponosi partnerem umownym. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy po ustaleniu terminu karencji wynoszącego 3 dni. W każdym przypadku partner umowy jest zobowiązany do zapłaty nam pełnego odszkodowania.
  1. Przejście użytkowania i ryzyka na partnera umownego następuje niezależnie od uzgodnionego obciążenia frachtu, ubezpieczenia itp. (CIF, franco itp.) w każdym przypadku, gdy towar jest przekazywany przewoźnikowi, nawet jeśli dostawa jest przewozem opłacony, uzgodniona dostawa naszymi własnymi pojazdami lub transport jest zorganizowany, zarządzany lub opłacony przez nas. Niezależnie od tego partner umowy zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania nas o wszelkich szkodach transportowych i odpowiedniego odnotowania tego w liście przewozowym. Towar zostanie przez nas ubezpieczony od szkód transportowych tylko wtedy, gdy istnieje odrębna pisemna umowa i na koszt partnera umowy.
  1. Pojazdy dostawcze muszą mieć możliwość swobodnego i bezpiecznego podjechania do miejsca rozładunku oraz bezzwłocznego rozładunku. Wszelkie dodatkowe koszty i szkody wynikające z naruszenia tego obowiązku, w tym wszelkie roszczenia osób trzecich, muszą zostać nam zwrócone. O ile nie uzgodniono inaczej, za rozładunek środka transportu odpowiada partner umowy, nawet jeśli zlecimy to firmie transportowej, w którym to przypadku występujemy jako przedstawiciel partnera umowy.
  1. Transport i wszelkie inne opakowania zgodne z przepisami dotyczącymi opakowań nie będą przyjmowane z wyjątkiem palet. Klient jest zobowiązany na własny koszt zadbać o to, aby opakowanie zostało zutylizowane zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi.
 1. Czas trwania umowy
  1. Minimalny okres obowiązywania umów serwisowych to trzy miesiące, dla domen jeden rok.
  2. Rozwiązanie jest możliwe dla obu stron pierwszego dnia miesiąca, z zastrzeżeniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec danej umowy.
  3. Umowa przedłużana jest każdorazowo o rok, jeżeli nie zostanie wypowiedziana.
  4. Minimalny okres umowy na strony internetowe to 24 miesiące.
 1. Ceny i płatności
  1. O ile w zamówieniu nie uzgodniono inaczej, obowiązują ceny podane w ofercie lub formularzu zamówienia. Ceny oparte są na kosztach w momencie wstępnej oferty cenowej. Jeśli koszty wzrosną w momencie dostawy, LiquidLife ma prawo odpowiednio dostosować ceny. Ustawowy podatek od sprzedaży zostanie naliczony dodatkowo.
  2. O ile nie uzgodniono inaczej, płatności są należne po otrzymaniu faktury i bez potrąceń.
  3. Ceny obowiązują loco fabryka lub magazyn LiquidLife bez opakowania i załadunku. Jeżeli w związku z dostawą pobierane są opłaty, podatki lub inne opłaty, ponosi je kupujący, a także koszty transportu i dostawy. Jeśli uzgodniono dostawę z dostawą, to i wszelkie ubezpieczenia transportowe wymagane przez kupującego będą naliczane osobno, ale nie obejmują rozładunku i umowy. Zwrot opakowania zostanie odebrany tylko za wyraźną zgodą.
  4. Dotrzymanie ustalonych terminów płatności jest niezbędnym warunkiem realizacji usług przez LiquidLife. W przypadku opóźnienia w płatności, LiquidLife ma prawo naliczyć dodatkowo wszelkie wynikające z tego wydatki i koszty, a także standardowe odsetki bankowe za zwłokę.
  5. Ponadto, w przypadku zwłoki w płatności, LiquidLife ma prawo zawiesić usługi umowne z umów o świadczenie usług za pisemnym powiadomieniem partnera umownego, który zalega z płatnością, do czasu uiszczenia pełnej płatności. Dotyczy to przede wszystkim utrzymania udostępnionej przestrzeni internetowej.
  6. W każdym przypadku wyklucza się kontrkonto z otwartymi roszczeniami wobec LiquidLife oraz wstrzymanie płatności z powodu rzekomych wad nieuznanych przez LiquidLife.
  7. W przypadku zwłoki w zapłacie, LiquidLife niezwłocznie uiszcza zaległy czynsz w pełnej wysokości za wariant najmu i ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług uzgodnionych w umowie. Klientowi zabrania się jednak korzystania z usług takich jak projektowanie i programowanie.
 1. Dostawa
  1. Dostarczone towary pozostają nieograniczoną własnością LiquidLife do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.
  2. Termin dostawy rozpoczyna się najpóźniej z następujących terminów:
   1. Data potwierdzenia zamówienia
   2. Data spełnienia wszystkich wymagań technicznych, handlowych i innych ciążących na kupującym
   3. W dniu, w którym LiquidLife nie jest w stanie dostarczyć towaru, który jest gotowy do wysyłki bez winy LiquidLife lub nie jest pożądany przez kupującego, LiquidLife może przechować towar na koszt kupującego, przy czym dostawa uważana jest za dokonaną. Uzgodnione warunki płatności nie ulegają w związku z tym zmianie.
  3. O ile nie uzgodniono inaczej, okres gwarancji wynosi dwanaście miesięcy.
  4. Wady podlegające gwarancji zostaną usunięte według uznania LiquidLife poprzez naprawę lub wymianę. Konwersja lub obniżka ceny są wzajemnie wykluczane. Gwarancja wygasa automatycznie, gdy tylko naprawy lub modyfikacje zostaną wykonane przez osoby trzecie.
  5. Roszczenie gwarancyjne zakłada, że kupujący niezwłocznie pisemnie zgłosił zaistniałe wady.
  6. Wyłączone z gwarancji są wady, które wynikają z rozmieszczenia i montażu niewykonanego przez LiquidLife, nieodpowiedniego ustawienia, nieprzestrzegania wymagań instalacji i warunków użytkowania, nadmiernego obciążenia części wykraczającego poza wydajność określoną przez LiquidLife, zaniedbania lub niewłaściwego traktowania i stosowanie nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych; dotyczy to również wad, które można przypisać materiałowi dostarczonemu przez kupującego. LiquidLife nie ponosi również odpowiedzialności za szkody spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami i wpływami chemicznymi. Gwarancja nie obejmuje wymiany części, które ulegają naturalnemu zużyciu.
 1. Rezygnacja
  1. LiquidLife jest uprawniony do odstąpienia od umowy,
   1. jeżeli wykonanie dostawy albo rozpoczęcie albo kontynuowanie świadczenia jest niemożliwe z przyczyn, za które kupujący ponosi odpowiedzialność albo ulega dalszemu opóźnieniu pomimo wyznaczenia terminu dodatkowego;
   2. jeśli pojawiły się obawy co do niezdolności kupującego do zapłaty, a on nie wpłaca zaliczki na żądanie LiquidLife ani nie zapewnia odpowiedniego zabezpieczenia przed dostawą;
   3. jeśli użytkownik ma nieproporcjonalny transfer danych w stosunku do wykorzystywanej przez niego przestrzeni dyskowej;
   4. jeżeli w stosunku do majątku kontrahenta zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego zostanie odrzucony ze względu na niewystarczający majątek;
   5. jeśli użytkownik wielokrotnie narusza „netykietę” i ogólnie przyjęte standardy korzystania z sieci, a także niezamówioną reklamę i spam (agresywny direct mailing), wykorzystywanie usługi do przesyłania gróźb, wulgaryzmów, nękania lub krzywdzenia innych uczestników.
  2. Odstąpienie może zostać złożone również w odniesieniu do jeszcze otwartej części dostawy lub usługi z powyższych przyczyn, przy czym z powodu przewinienia, o którym mowa w pkt. 7.1.1. do punktu 7.1.5. opisany, kwota zamówienia jest pobierana w całości, należy ją przelać do LiquidLife w terminie płatności wynoszącym 14 dni.
  3. Niezależnie od roszczeń odszkodowawczych LiquidLife, w przypadku odstąpienia od umowy, wykonane już usługi lub usługi częściowe muszą zostać zafakturowane i opłacone zgodnie z umową. Dotyczy to również sytuacji, gdy dostawa lub usługa nie zostały jeszcze odebrane przez kupującego, a także czynności przygotowawczych prowadzonych przez LiquidLife. Zamiast tego LiquidLife ma również prawo zażądać zwrotu przedmiotów, które zostały już dostarczone.
  4. Jeżeli partner umowy odstąpi od umowy z przyczyn, za które LiquidLife nie ponosi odpowiedzialności, odszkodowanie za szkody w wysokości dających się udowodnić wydatków poniesionych przez LiquidLife, ale co najmniej 30% wartości zamówienia netto, uważa się za uzgodnione. Sądowe prawo moderacji jest wyłączone.
 1. Prawa autorskie i prawa do użytkowania
  1. Ustawowe prawa autorskie projektanta grafiki reklamowej do jego dzieła są nieodzowne.
  2. Klient zobowiązany jest do zapewnienia, aby usługi grafika reklamowego były wykorzystywane wyłącznie do uzgodnionego celu zamówienia.
  3. Udzielone klientowi prawa użytkowania mogą być przenoszone na osoby trzecie odpłatnie lub nieodpłatnie za wyraźną zgodą projektanta grafiki reklamowej jako autora. W przypadku dalszego wykorzystania należy zawsze skonsultować się z autorem.
  4. Klient jest uprawniony do korzystania z usług chronionych prawami autorskimi w uzgodniony sposób dopiero po prawidłowym uiszczeniu uzgodnionej opłaty.
  5. Utwory chronione prawem autorskim nie mogą być zmieniane ani w oryginale, ani w reprodukcji bez zgody autora. Wszelkie imitacje są niedozwolone.
  6. Oryginały projektów pozostają własnością autora i mogą zostać odzyskane po ich wykorzystaniu. Archiwizacja odbywa się po konsultacji (zwłaszcza co do czasu trwania).
  7. W przypadku korzystania z autorskich usług projektanta grafiki reklamowej w sposób wykraczający poza uzgodnioną formę, cel i zakres, klient jest zobowiązany zapłacić za to projektantowi grafiki reklamowej odpowiednią dodatkową opłatę. Dotyczy to również nowego wydania dzieła drukowanego.
  8. W przypadku usług świadczonych przez projektanta grafiki reklamowej, które są chronione prawem autorskim i których zakres korzystania nie został jeszcze określony w momencie zawarcia umowy lub które nadają się jako przedmiot handlowy w obrocie handlowym do nieograniczonego korzystania, opłata składa się z dwóch części: 1. opłaty za sporządzenie oryginału oraz 2. tytułem wynagrodzenia za nieograniczone przeniesienie praw do korzystania (praw autorskich).
  9. Jeżeli wynagrodzenie z tytułu nieograniczonego przeniesienia wszelkich praw użytkowania nie zostało wyraźnie określone przy zawieraniu umowy, to w razie wątpliwości uzgodniona opłata stanowi jedynie wynagrodzenie za przygotowanie zleconych usług.
  10. Grafik reklamowy jest uprawniony do umieszczenia napisu swojej firmy, w tym związanego z nim wzoru firmowego, na każdym zaprojektowanym i wykonanym przez siebie obiekcie w odpowiedniej wielkości.
 1. obowiązek zachowania poufności
  1. Projektant grafiki reklamowej traktuje wszystkie wewnętrzne procesy i otrzymane informacje, które poznał podczas pracy u i z klientem, jako ściśle poufne; w szczególności dokumenty związane ze zleceniem są udostępniane osobom trzecim wyłącznie za wyraźną zgodą klienta.
  2. Grafik reklamowy musi zachęcać swoich pracowników do przestrzegania tych zasad; ręczy za ich zachowanie.
 1. Gwarancja, odpowiedzialność, wyłączenie odpowiedzialności
  1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy począwszy od dostawy (bez montażu) lub odbioru (z montażem) u kontrahenta. Właściwa konserwacja przez partnera umownego jest warunkiem wstępnym dochodzenia praw gwarancyjnych.
  1. Nasze dostawy i usługi muszą być niezwłocznie sprawdzone przez kontrahenta pod kątem ewentualnych uszkodzeń dostawy, rozbieżności ilościowych itp. i sprawdzone pod kątem braku wad. Reklamacje wad muszą być składane przez kontrahenta na piśmie niezwłocznie, jednak nie później niż trzy dni po otrzymaniu dostawy, w przeciwnym razie roszczenia gwarancyjne i roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.
  1. Wady lub roszczenia partnera umowy wobec nas nie uprawniają partnera umowy do wstrzymania części lub całości fakturowanych przez nas kwot lub do sprzeciwu, że umowa nie została należycie wykonana. Warunkiem dochodzenia praw gwarancyjnych i roszczeń odszkodowawczych przez partnera umowy lub nabywcę towaru jest to, że partner umowy może udowodnić istnienie wady w momencie dostawy lub przejścia ryzyka. W przeciwieństwie do domniemania zawartego w §§ 924, 1298 ABGB, partner umowy jest w każdym przypadku odpowiedzialny za udowodnienie winy i udowodnienie wadliwości towaru w momencie przejścia ryzyka.
  1. W przypadku terminowego i uzasadnionego zawiadomienia o wadach usuniemy wadę, wymienimy lub uznamy lub obniżymy cenę według naszego uznania za zwrotem lub po zbadaniu wadliwego towaru. Inne roszczenia, takie jak odstąpienie od umowy, odstąpienie od umowy, uniknięcie błędu lub skutków wad, w szczególności odpowiedzialność za szkody następcze (szkody rzeczowe i/lub osobowe), utratę zysku itp., w tym roszczenia wynikające ze zwłoki, są w żadnym wypadku wykluczone. Prawa gwarancyjne lub roszczenia odszkodowawcze partnera umownego wygasają po przetworzeniu dostarczonych towarów, naprawach, zmianach, montażu, niewłaściwej konserwacji, nieprzestrzeganiu naszych instrukcji lub niewłaściwym użyciu/montażu przez niego, jego pomocników lub osoby trzecie.
  1. Ulepszenia, próby ulepszeń lub późniejsze dostawy nie wydłużają ani nie przerywają okresu gwarancji. W szczególności nie dochodzi do przedłużenia okresu gwarancji, jeżeli ulepszenia lub próby ulepszeń mają miejsce poza okresem gwarancyjnym wynoszącym 12 miesięcy.
  1. Roszczenia regresowe w stosunku do nas, w szczególności w przypadku roszczeń wobec kontrahenta z tytułu wad, za które jesteśmy odpowiedzialni (§ 933b ABGB), są wykluczone.
  1. Oświadczenia przez nas określone jako „gwarancja” stanowią jedynie ustawowe (rozszerzone) przyrzeczenia gwarancyjne, a nie gwarancje. Gwarancja producenta dotyczy modułów, ram montażowych i falowników.
  1. Zasadniczo ponosimy odpowiedzialność za szkody wyrządzone partnerowi umowy lub osobom trzecim tylko w przypadku umyślnego lub rażącego niedbalstwa, które należy utożsamiać z umyślnym. W każdym przypadku winę musi udowodnić partner umowy. Nasza odpowiedzialność za szkody następcze, szkody pośrednie (wtórne), koszty prawne, utratę zysku, utratę możliwości korzystania lub utratę możliwości korzystania przez partnera umownego lub osoby trzecie jest wykluczona, podobnie jak roszczenia odszkodowawcze i roszczenia o uniknięcie wynikającego z błędu z wadliwej dostawy lub przerwy w świadczeniu usług. Roszczenia odszkodowawcze przeciwko nam należy dochodzić w sądzie w ciągu jednego roku od wiedzy o zdarzeniu, które spowodowało szkodę, w przeciwnym razie przedawnią się lub zostaną utracone.
  1. Nie jesteśmy zobowiązani do sprawdzania dostarczonych dokumentów (planów, rysunków, przykładowych obliczeń, opisów technicznych, pozwoleń urzędowych itp.) pod kątem ich poprawności, ani dostarczonych materiałów lub istniejących konstrukcji dachowych pod kątem ich przydatności i kompatybilności ze zleconymi usługami. Partner umowy gwarantuje poprawność, przydatność i kompatybilność dostarczonych dokumentów/substancji. Nie jesteśmy zobowiązani do przeprowadzania specjalnych kontroli lub pomiarów (prace wstępne osób trzecich, istniejące konstrukcje itp.). W odniesieniu do okoliczności i okoliczności o charakterze technicznym lub faktycznym, które leżą poza uzgodnionym zakresem oferty i dostawy, nie mamy obowiązku sprawdzania, ostrzegania ani informowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające z oczywistych lub
  2. LiquidLife ponosi odpowiedzialność za szkody wykraczające poza zakres ustawy o odpowiedzialności za produkt tylko wtedy, gdy można udowodnić umyślne lub rażące zaniedbanie w ramach przepisów ustawowych. Odpowiedzialność za lekkie zaniedbanie, odszkodowanie za szkody następcze i straty finansowe, nieosiągnięte oszczędności, utracone zyski, utratę odsetek i szkody wynikające z roszczeń osób trzecich wobec kupującego są wykluczone. W szczególności wykluczone są wszelkie roszczenia w przypadku awarii serwera internetowego. W przeciwnym razie odpowiedzialność LiquidLife podlega § 23 FMG, w związku z czym zobowiązanie LiquidLife do wypłaty odszkodowania jednej stronie poszkodowanej jest ograniczone do 10 000 EUR.
  3. W przypadku nieprzestrzegania jakichkolwiek warunków montażu, uruchomienia i użytkowania (takich jak te zawarte w instrukcji obsługi) lub oficjalnych warunków dopuszczenia, jakiekolwiek odszkodowanie jest wykluczone.
  4. LiquidLife jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń osób trzecich wobec naszego partnera umownego w przypadku korzystania z „kamery na żywo”. Partner umowy musi przestrzegać przepisów prawnych dotyczących użytkowania takiego urządzenia.
  5. Ponadto LiquidLife nie ponosi odpowiedzialności za teksty, obrazy i filmy oraz linki, które partner umowy publikuje w obszarach konserwacji.
  6. LiquidLife nie ponosi odpowiedzialności za obrazy, logo, teksty i materiały multimedialne dostarczone przez kontrahenta do publikacji w prasie, ulotkach, wizytówkach, katalogach lub na stronach internetowych.
  7. Ponadto uiszczanie opłat z tytułu praw autorskich i opłat AKM należy do obowiązków partnera umowy. Kontrahent jest szczególnie zalecany do zapłaty tych podatków.
 1. Warunki oprogramowania
  1. Oprogramowanie, w rozumieniu niniejszych warunków, to programy udostępniane na podstawie licencji do użytku, obsługi lub kontroli urządzeń i systemów elektronicznych i/lub elektronicznych, w tym stron internetowych; obejmuje to również specyfikacje oprogramowania dostarczone w tym celu.
  2. W przypadku udostępnienia użytkownikowi oprogramowania do obsługi systemów lub urządzeń (sprzętu) dostarczonych przez LiquidLife, użytkownik otrzymuje niezbywalne i niewyłączne prawo do korzystania z oprogramowania zgodnie ze specyfikacjami umownymi w uzgodnionym miejscu instalacji i wyłącznie do obsługi sprzętu objętego umową. Wszelkie inne prawa do oprogramowania są zastrzeżone przez licencjodawcę; W szczególności użytkownik nie jest uprawniony do powielania lub zmiany oprogramowania, udostępniania go osobom trzecim ani używania go na sprzęcie innym niż sprzęt objęty umową bez uprzedniej pisemnej zgody użytkownika.
  3. W przypadku dostarczenia oprogramowania niezwiązanego z dostawą sprzętu, użytkownik może korzystać z oprogramowania wyłącznie zgodnie z postanowieniami i w rozumieniu pkt. 7.2 na systemach i urządzeniach określonych w umowie według rodzaju, liczby i miejsca instalacji .
 1. Prywatność i ochrona
  1. LiquidLife ma prawo do przechowywania i oceny danych połączenia, w szczególności źródłowych i docelowych adresów IP oraz wszystkich innych plików dziennika, oprócz oceny do celów rozliczeniowych, w celu ochrony własnego konta i kont osób trzecich. Ponadto dane te mogą być wykorzystywane do usuwania usterek technicznych.
  2. Pracownicy LiquidLife podlegają obowiązkowi zachowania poufności wynikającemu z Prawa Telekomunikacyjnego oraz obowiązkowi zachowania poufności wynikającemu z Ustawy o ochronie danych. Dane osobowe i dane użytkownika nie są przeglądane. Nawet sam fakt, że doszło do wymiany wiadomości, podlega poufności. Jednak informacje o routingu i domenie muszą być przekazywane.
  3. LiquidLife zapisuje wszystkie dane podstawowe klientów i uczestników (tytuł, imię, nazwisko, data urodzenia, firma, adres, branża, data zapytania, sposoby płatności, płatności przychodzące, księgowość). Te dane podstawowe są przetwarzane automatycznie i nie będą przekazywane dalej bez pisemnej zgody uczestnika. Zgodnie z obowiązkiem określonym w § 31 FMG 1993, LiquidLife tworzy publiczny katalog uczestników, w którym pojawiają się imię i nazwisko, tytuł, firma, adres i adres internetowy. Wpis ten może zostać pominięty na wyraźną pisemną prośbę uczestnika. Dane dotyczące treści mogą być przechowywane w zakresie niezbędnym do rozliczenia. Dane dotyczące treści nie są jednak przechowywane poza niezbędnym technicznie minimum iw żadnym wypadku nie są oceniane.
  4. LiquidLife podejmuje wszelkie technicznie możliwe środki w celu ochrony przechowywanych w nim danych klientów. Jednak LiquidLife nie ponosi odpowiedzialności, jeśli osoby trzecie nielegalnie weszły w posiadanie tych danych i nadal z nich korzystają. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez kontrahenta lub osoby trzecie w stosunku do LiquidLife z takiego kontekstu jest wzajemnie wykluczone.
  5. LiquidLife zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i bez ostrzeżenia fizycznego i/lub logicznego odłączenia klientów od Internetu, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że z ich połączenia wynikają działania sieciowe, które są niebezpieczne dla bezpieczeństwa lub działania LiquidLife lub innych komputerów. Koszty wykrycia i śledzenia działań, przerwania połączenia i wszelkich napraw zostaną naliczone partnerowi umowy według stawek godzinowych zwykle naliczanych przez LiquidLife w danym czasie.
  6. LiquidLife zastrzega sobie prawo do umieszczania nazw klientów, adresów internetowych i rodzaju usług na liście referencyjnej oraz udostępniania ich innym klientom i zainteresowanym stronom na żądanie. Na wyraźną pisemną prośbę klienta, klient nie jest wymieniony na liście referencyjnej.
 1. Dodatkowe zasady dotyczące zapór sieciowych
  1. Podczas konfigurowania, obsługi i sprawdzania zapór ogniowych firma LiquidLife postępuje z najwyższą możliwą ostrożnością i zgodnie ze stanem techniki, ale zwraca uwagę, że nie można zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa (100%) systemów zapór ogniowych. Odpowiedzialność LiquidLife z tytułu rękojmi lub rekompensaty za wady wynikające z faktu obejścia lub wyłączenia systemu firewall zainstalowanego, obsługiwanego lub sprawdzanego u partnera umowy jest zatem wykluczona.
  2. LiquidLife zwraca uwagę, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy użytkownika w obszarze partnera umownego. To samo dotyczy nieautoryzowanych zmian w oprogramowaniu lub komponentach bez zgody LiquidLife.
 1. Obowiązki użytkownika
  1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za
   1. Dokonując wyboru oprogramowania dostarczonego przez Licencjodawcę;
   2. Korzystanie z oprogramowania i uzyskiwane za jego pomocą wyniki;
   3. Zabezpieczenie całości praw licencjodawcy (np. prawa własności przemysłowej, prawa autorskie, w tym prawo do informacji o prawach autorskich) do oprogramowania oraz zabezpieczenie roszczeń licencjodawcy do nieujawniania tajemnic handlowych i handlowych, także przez jego pracowników i zastępców lub osoby trzecie. Dotyczy to również sytuacji, gdy oprogramowanie zostało zmodyfikowane lub połączone z innymi programami. Obowiązek ten pozostaje w mocy nawet po wygaśnięciu umowy.
 1. dostawa oprogramowania
  1. Zamawiając licencjonowane oprogramowanie od stron trzecich (Microsoft), partner umowny potwierdza LiquidLife, że jest świadomy zakresu tych warunków licencji na oprogramowanie. LiquidLife udostępnia oprogramowanie stron trzecich wyłącznie w ramach określonych warunkami licencji tej strony trzeciej. Zostaną one udostępnione na żądanie – w razie potrzeby tylko w języku oryginalnym. Korzystając z oprogramowania strony trzeciej, użytkownik nie staje się partnerem umownym tej strony trzeciej. LiquidLife udostępnia takie oprogramowanie w ramach swoich usług, a użytkownik nie ma do tego żadnego tytułu prawnego.
  2. LiquidLife nie ponosi żadnej odpowiedzialności za oprogramowanie sklasyfikowane jako „domena publiczna” lub „shareware”. Należy przestrzegać warunków użytkowania określonych przez odpowiedniego programistę dla tego oprogramowania lub wszelkich przepisów licencyjnych.
  3. W przypadku oprogramowania stworzonego przez LiquidLife zakres usług określa opis usługi (analiza systemowa) kontrasygnowany przez kontrahenta. Dostawa obejmuje kod programu, który można wykonać na wskazanych systemach. Wszelkie prawa do programów i dokumentacji należą do LiquidLife.
  4. LiquidLife tego nie gwarantuje
   1. dostarczone oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania partnera umownego, chyba że zostało to wyraźnie określone w umowie;
   2. współpracuje z innymi programami partnera umownego i
   3. oprogramowanie działa cały czas i bez błędów.
   4. Ponadto LiquidLife nie gwarantuje, że wszystkie błędy oprogramowania mogą zostać naprawione. Gwarancja jest ograniczona do powtarzalnych wad funkcji programu.
  5. Przekazywanie oprogramowania stronom trzecim, w tym przekazywanie krótkoterminowe, jest w każdym przypadku wykluczone.
 1. zachowanie tytułu:
  1. Dostarczone przez nas towary pozostają naszą własnością, dopóki wszystkie kwoty faktury nie zostaną w pełni opłacone, w tym wszystkie roszczenia dodatkowe, takie jak odsetki i koszty operacyjne ze wszystkich dostaw.
  1. Zastaw, przeniesienie zabezpieczenia lub inne obciążenie towaru zastrzeżonego jest niedozwolone w czasie trwania naszych praw własności. Dostęp osób trzecich do zastrzeżonej nieruchomości należy niezwłocznie zgłosić.
  1. Kontrahent z góry przenosi na nas roszczenia ubezpieczeniowe lub roszczenia odszkodowawcze wynikające ze zniszczenia lub uszkodzenia towaru objętego zastrzeżeniem własności lub zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego przeniesienia tych roszczeń.
  1. Jesteśmy uprawnieni do żądania natychmiastowego zwrotu dostarczonego, ale jeszcze nie w pełni opłaconego towaru, jeżeli partner umowy nie wywiąże się terminowo i w całości ze swoich zobowiązań płatniczych wobec nas lub jeżeli zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub układowe albo otwarty na majątku partnera umowy, partner umowy wstrzymuje płatności lub zwraca się do swoich wierzycieli o zawarcie ugody pozasądowej. Dochodzenie zastrzeżenia własności nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy, dlatego partner umowy w każdym przypadku pozostaje zobowiązany do zapłaty ceny zakupu. Nasze roszczenie odszkodowawcze z tytułu niewykonania pozostaje w każdym przypadku nienaruszone.
 1. Dodatkowe warunki
  1. LiquidLife zwraca uwagę, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy aplikacji w obszarze partnera umownego. To samo dotyczy nieautoryzowanych zmian w oprogramowaniu lub konfiguracji bez zgody LiquidLife.
  2. Korzystanie z usług LiquidLife przez osoby trzecie oraz odpłatne przekazywanie usług LiquidLife osobom trzecim wymaga wyraźnej pisemnej zgody LiquidLife.
  3. W przypadku działań sponsoringowych prowadzonych przez LiquidLife udostępniony materiał jest własnością LiquidLife. W przypadku zakończenia sponsorowania nie jest możliwe przejęcie layoutów i danych przez sponsorowanego, ponieważ stanowi to własność intelektualną LiquidLife.
  4. Kontrahent uznaje konieczność przestrzegania „netykiety”, czyli norm zachowania, którym dobrowolnie podporządkowują się internauci na całym świecie. Jeśli skargi na partnera umownego zostaną wniesione do LiquidLife z Internetu w tym zakresie, LiquidLife ma prawo do rozwiązania stosunku umownego w przypadku ponownego wystąpienia. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do naliczania opłat za czas potrzebny do przetworzenia według stawki godzinowej obowiązującej w danym momencie.
  5. W przypadku umów o użytkowanie oprogramowania aplikacyjnego niniejsze Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie, o ile umowy te nie przewidują wyraźnie innych postanowień.
  6. Podane ceny nie obejmują
   1. kosztów poniesionych w siedzibie partnera umowy
   2. koszty sprzętu (sprzętu i oprogramowania), który byłby niezbędny do wyłącznego korzystania przez partnera umownego z części oprogramowania znajdujących się w Internecie (np. czat lub tablice korkowe).
   3. Nie są również uwzględnione koszty, które mogą zostać naliczone przez osoby trzecie za korzystanie z usług, takie jak dostęp do Internetu lub opłaty telefoniczne.
   4. Kosztami konwersji istniejących stron internetowych, w tym czasu potrzebnego na ich przetwarzanie, zostanie obciążony partner umowy według obowiązującej w danym momencie stawki godzinowej.
  7. LiquidLife obsługuje, wspiera i utrzymuje oferowane usługi z największą możliwą starannością, niezawodnością i dostępnością. Jednak LiquidLife nie gwarantuje, że te usługi będą dostępne bez przerwy, że żądane połączenia będą mogły zostać nawiązane w dowolnym momencie lub że przechowywane dane zostaną zachowane w każdych okolicznościach.
  8. LiquidLife nie ponosi również odpowiedzialności za treść przesyłanych danych ani za treść, na przykład, danych dostępnych za pośrednictwem naszych usług.
  9. LiquidLife nie ponosi również odpowiedzialności za poprawność danych, co powinni sprawdzić partnerzy umowy w potwierdzeniu zamówienia. Jeśli pomimo tego wystąpią błędy w treści, LiquidLife jest całkowicie wyłączone z odpowiedzialności. Jednak koszty korekty w takim przypadku poniesie LiquidLife. LiquidLife ponosi odpowiedzialność za szkody wykraczające poza zakres ustawy o odpowiedzialności za produkt tylko wtedy, gdy można udowodnić umyślne działanie lub rażące zaniedbanie w ramach przepisów ustawowych. Odpowiedzialność za lekkie zaniedbanie, odszkodowanie za szkody następcze i straty finansowe, nieosiągnięte oszczędności, utracone zyski, utratę odsetek i szkody wynikające z roszczeń osób trzecich wobec kupującego są wykluczone.
  10. LiquidLife zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia swoim partnerom umownym przesyłania danych lub usług sprzecznych z prawem austriackim, konwencjami międzynarodowymi lub dobrymi obyczajami, ale nie jest zobowiązany do podjęcia żadnych kroków.
  11. Kontrahent LiquidLife jest wyraźnie powoływany na przepisy Ustawy o pornografii BGBI 1950/97 z późniejszymi zmianami, Ustawy o zakazie z dnia 8 maja 1945 r., StBGI 13 z późniejszymi zmianami oraz odpowiednie przepisy Kodeksu karnego, zgodnie z którymi transmisja, dystrybucja i wyświetlanie określonych treści podlega ograniczeniom prawnym. Partner umowy zobowiązuje się wobec LiquidLife do przestrzegania tych i wszystkich innych ewentualnie odpowiednich przepisów prawnych oraz do przyjęcia wyłącznej odpowiedzialności za przestrzeganie tych przepisów prawnych.
  12. LiquidLife będzie świadczyć inne uzgodnione usługi w zakresie dostarczonego sprzętu i oprogramowania (np. instalacje, rozszerzenia funkcjonalne itp.) w zakresie, w jakim jest to możliwe w warunkach technicznych dostarczonych przez partnera umowy. LiquidLife nie gwarantuje, że wszystkie wymagania funkcjonalne partnera umownego mogą zostać zrealizowane z dostarczonych komponentów.
 1. Inna prowizja
  1. O ile nie uzgodniono inaczej i z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o ochronie konsumentów, zastosowanie mają przepisy ustawowe obowiązujące między zarejestrowanymi przedsiębiorcami. Miejscem jurysdykcji jest Klagenfurt.
  2. Składanie zamówień i rozliczanie jest niezależne od przyznania dofinansowania (od jakiejkolwiek agencji finansującej). Ponieważ finansowanie jest przyznawane przez strony trzecie, nie można zaakceptować odliczenia lub wyrównania kwot finansowania.
  3. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia dotyczące tego stosunku umownego są ważne tylko wtedy, gdy zostały złożone na piśmie.
  4. LiquidLife jest upoważniony na własne ryzyko do zlecania innym przedsiębiorcom świadczenia usług z tego stosunku umownego, ale w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenia tych firm.
  5. Przy zawieraniu umowy serwisowej odpowiednie opłaty należy zaliczyć tylko na dany miesiąc. Nie ma możliwości potrącenia ani zsumowania. Należy również zaznaczyć, że obowiązkiem Klienta jest udostępnienie danych oraz podjęcie działań w celu zmiany. Poszukiwanie zmian nie jest obowiązkiem LiquidLife. Zmiany może dokonać tylko Klient.