Logo_liquidlife_weiß_orange

LiquidLife by premo.at

HOTLINE +43 676 84 44 98 888

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY LiquidLife

 1. Rozsah použití
  Všeobecné obchodní podmínky LiquidLife se vztahují na všechny dodávky, služby a nabídky, které LiquidLife poskytuje smluvnímu partnerovi. Platí také pro budoucí transakce, i když na ně není výslovně uveden odkaz. Neuznáváme rozporné, odchylné nebo nové podmínky smluvního partnera, které nejsou obsaženy v našich prodejních podmínkách, ledaže bychom s jejich platností výslovně písemně souhlasili.
 1. uzavření smlouvy
  1. Smlouva se považuje za uzavřenou, když společnost LiquidLife po obdržení objednávky odešle písemné potvrzení objednávky nebo dodávku.
  2. Informace obsažené v katalozích, prospektech apod. jsou relevantní pouze tehdy, jsou-li výslovně uvedeny v potvrzení objednávky.
  3. Pozdější změny a doplňky smlouvy vyžadují k platnosti písemné potvrzení.
  4. Námi připravené nebo zpracované plány, skici, technická zpracování nebo návrhy, vzorky a podobně jsou naším duševním vlastnictvím. Pokud nedojde k uzavření smlouvy, musí být tyto, jakož i odhady nákladů nebo nabídky přiměřeně odměněny.
  5. Smlouva se považuje za uzavřenou okamžikem provedení platby v internetovém obchodě a odesláním potvrzovacího emailu zákazníkovi o možnosti doručení.
 1. Dodávka, doprava, převod rizika
  1. Dodací lhůty jsou nezávazné a začínají až po předložení všech technických a jiných detailů provedení, zaplacení dohodnuté zálohy, úplném vyjasnění všech detailů návrhu a/nebo potvrzení objednávky podepsané naším smluvním partnerem. byla vrácena. Dodací lhůta je dodržena, pokud byla připravena k dodávce sdělena do jejího vypršení nebo dodaná položka opustila továrnu. Pouze v případě prodlení s plněním, za které odpovídáme, může smluvní partner odstoupit od smlouvy stanovením dodatečné lhůty, která nesmí být v žádném případě kratší než dva týdny a musí mít písemnou formu; Jiné nebo rozsáhlejší nároky jakéhokoli druhu, jako jsou zejména nároky na náhradu škody, jsou vyloučeny, pokud
  1. Narušení podnikání všeho druhu v našich prostorách nebo u našich dodavatelů, přírodní katastrofy, stávky a další okolnosti, za které neneseme odpovědnost nebo které nemůžeme předvídat, nás opravňují k prodloužení dodací lhůty nebo k úplnému nebo částečnému zrušení smlouvy, vyloučení veškerých nároků ze záruky, odstoupení od smlouvy a nároků na náhradu škody ze strany smluvního partnera. To platí i v případě, že k událostem dojde v době, kdy máme zpoždění.
  1. Pokud zboží nebo dílčí dodávky (na které máme nárok a které mohou být účtovány i samostatně) nebudou smluvním partnerem převzaty nebo nebyly ze strany smluvního partnera provedeny přípravy a opatření potřebná k dodání, nese veškeré nepříznivé následky smluvního partnera. Po stanovení dodatečné lhůty 3 dnů můžeme od smlouvy odstoupit. V každém případě je smluvní partner povinen zaplatit nám plnou náhradu.
  1. Převod užívání a rizika na smluvního partnera probíhá nezávisle na dohodnutém účtování dopravného, pojištění atd. (cif, franco atd.), v každém případě při předání zboží dopravci, i když je dodávka přepravou zaplaceno, dohodnuto dodání našimi vlastními vozidly nebo dopravu organizujeme, řídíme nebo platíme my. Bez ohledu na to se smluvní partner zavazuje neprodleně nás informovat o škodách způsobených přepravou a řádně je zaznamenat do nákladního listu. Zboží bude námi pojištěno proti poškození při přepravě pouze v případě samostatné písemné dohody a na náklady smluvního partnera.
  1. Dodávková vozidla musí být schopna dojet k místu vykládky bez překážek a bezpečně a musí být schopna bez prodlení vyložit. Veškeré dodatečné náklady a škody vzniklé porušením této povinnosti, včetně případných nároků třetích osob, nám musí být uhrazeny. Není-li dohodnuto jinak, je vykládka dopravního prostředku v kompetenci smluvního partnera, a to i v případě, že pověříme přepravní společnost, v takovém případě vystupujeme jako zástupce smluvního partnera.
  1. Přepravní a všechny ostatní obaly v souladu s obalovým řádem nebudou brány zpět s výjimkou palet. Zákazník je povinen na své náklady zajistit likvidaci obalů v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.
 1. Trvání smlouvy
  1. Minimální doba trvání smlouvy pro smlouvy o údržbě jsou tři měsíce, u domén jeden rok.
  2. Výpověď je možná pro obě strany k prvnímu dni v měsíci s tříměsíční výpovědní lhůtou na konci příslušné smlouvy.
  3. Smlouva se prodlužuje vždy o jeden rok, pokud není vypovězena.
  4. Minimální smluvní doba pro webové stránky je 24 měsíců.
 1. Ceny a platby
  1. Není-li v objednávce dohodnuto jinak, platí ceny uvedené v nabídce nebo objednávkovém formuláři. Ceny vycházejí z nákladů v době prvotní cenové nabídky. Pokud by se náklady v době dodání zvýšily, LiquidLife je oprávněna ceny odpovídajícím způsobem upravit. Zákonná daň z obratu bude účtována dodatečně.
  2. Pokud není dohodnuto jinak, platby jsou splatné po obdržení faktury a bez srážky.
  3. Ceny platí ze závodu nebo ze skladu LiquidLife bez balení a nakládky. Pokud jsou v souvislosti s dodávkou vybírány poplatky, daně nebo jiné poplatky, hradí je kupující, stejně jako náklady na dopravu a dodání. Pokud je sjednána dodávka s dodáním, bude toto a případné pojištění dopravy požadované kupujícím účtováno samostatně, nezahrnuje však vykládku a uzavření smlouvy. Obal bude převzat zpět pouze v případě výslovného souhlasu.
  4. Dodržení dohodnutých platebních termínů je nezbytnou podmínkou pro poskytování služeb ze strany LiquidLife. V případě prodlení s platbou je LiquidLife oprávněna dodatečně účtovat veškeré související výdaje a náklady, jakož i standardní bankovní úroky z prodlení.
  5. Kromě toho je v případě prodlení s platbou společnost LiquidLife oprávněna pozastavit smluvní služby ze smluv o poskytování služeb písemným oznámením smluvnímu partnerovi v prodlení až do úplného zaplacení. To se týká především údržby poskytovaného webového prostoru.
  6. V každém případě je vyloučeno účtování s otevřenými nároky vůči LiquidLife a zadržování plateb kvůli údajným vadám, které společnost LiquidLife neuznala.
  7. V případě prodlení s platbou LiquidLife okamžitě uhradí dlužné nájemné v plné výši za variantu pronájmu a je oprávněna okamžitě přerušit smluvně dohodnuté služby. Zákazníkovi je však zakázáno používat služby jako design a programování.
 1. dodávka
  1. Dodané zboží zůstává neomezeným majetkem LiquidLife až do úplného zaplacení.
  2. Dodací lhůta začíná nejpozději z následujících časů:
   1. Datum potvrzení objednávky
   2. Datum splnění všech technických, obchodních a jiných požadavků kladených na kupujícího
   3. V den, kdy společnost LiquidLife není schopna dodat zboží, které je bez zavinění společnosti LiquidLife připraveno k odeslání nebo které si kupující nepřeje, může společnost LiquidLife uskladnit zboží na náklady kupujícího, přičemž dodání se považuje za uskutečněné. Sjednané platební podmínky se tím nemění.
  3. Není-li dohodnuto jinak, je záruční doba dvanáct měsíců.
  4. Závady podléhající záruce budou odstraněny podle uvážení společnosti LiquidLife buď opravou, nebo výměnou. Přepočet nebo snížení ceny jsou vzájemně vyloučeny. Záruka zaniká automaticky, jakmile jsou opravy nebo úpravy provedeny třetími stranami.
  5. Pro uplatnění záruky se předpokládá, že kupující neprodleně písemně oznámil vzniklé vady.
  6. Ze záruky jsou vyloučeny závady, které vznikly v důsledku uspořádání a montáže neprovedené společností LiquidLife, nevhodného nastavení, nedodržení požadavků na instalaci a podmínek použití, nadměrného namáhání dílů nad rámec výkonu specifikovaného společností LiquidLife, nedbalého nebo nesprávného zacházení. a používání nevhodných provozních materiálů; to platí i pro vady, které lze zpětně vysledovat na materiál dodaný kupujícím. LiquidLife rovněž neručí za škody způsobené atmosférickými výboji, přepětím a chemickými vlivy. Záruka se nevztahuje na výměnu dílů, které podléhají přirozenému opotřebení.
 1. Rezignace
  1. LiquidLife je oprávněna odstoupit od smlouvy,
   1. je-li uskutečnění dodávky nebo zahájení či pokračování služby nemožné z důvodů, za které odpovídá kupující, nebo se dále zpožďuje i přes stanovení dodatečné lhůty;
   2. pokud vyvstaly obavy ohledně platební neschopnosti kupujícího a kupující na žádost LiquidLife neprovede zálohovou platbu ani neposkytne vhodnou jistotu před dodáním;
   3. má-li uživatel neúměrný přenos dat ve vztahu k jím využívanému úložnému prostoru;
   4. je-li zahájeno insolvenční řízení na majetek smluvního partnera nebo je zamítnuta žádost o zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku;
   5. pokud uživatel opakovaně porušuje „netiketu“ a obecně uznávané standardy používání sítě, jakož i nevyžádanou reklamu a spamování (agresivní direct mailing), používá službu k přenosu výhrůžek, vulgárních výrazů, obtěžování nebo poškozování ostatních účastníků.
  2. Odstoupení lze prohlásit i u dosud otevřené části dodávky nebo služby z výše uvedených důvodů, přičemž z důvodu pochybení dle bodu 7.1.1. až do bodu 7.1.5. popsaný, částka objednávky je účtována v plné výši, musí být převedena na LiquidLife ve lhůtě splatnosti 14 dnů.
  3. Bez ohledu na nároky LiquidLife na náhradu škody musí být v případě odstoupení od smlouvy již poskytnuté služby nebo dílčí služby fakturovány a zaplaceny v souladu se smlouvou. To platí i v případě, že dodávka nebo služba ještě nebyla kupujícím převzata, jakož i pro přípravné akce provedené společností LiquidLife. Místo toho má společnost LiquidLife také právo požadovat vrácení již dodaných položek.
  4. Pokud smluvní partner odstoupí od smlouvy z důvodů, za které LiquidLife nenese odpovědnost, považuje se za dohodnutou náhradu škody ve výši prokazatelných nákladů vzniklých společnosti LiquidLife, nejméně však 30 % z čisté hodnoty objednávky. Soudní právo na moderování je vyloučeno.
 1. Autorská práva a užívací práva
  1. Zákonná autorská práva reklamního grafika na jeho dílo jsou nepostradatelná.
  2. Objednatel je povinen zajistit, aby služby reklamního grafika byly využívány pouze ke sjednanému účelu zakázky.
  3. Užívací práva udělená zákazníkovi mohou být úplatně nebo bezplatně převedena na třetí osoby pouze s výslovným souhlasem reklamního grafika jako autora. V případě dalšího použití nad tento rámec je nutné vždy konzultovat autora.
  4. Zákazník je oprávněn využívat autorsky chráněné služby dohodnutým způsobem až po řádném zaplacení sjednané odměny.
  5. Díla chráněná autorským právem nelze bez souhlasu autora měnit ani v originále, ani v reprodukci. Jakékoli napodobeniny nejsou povoleny.
  6. Originály návrhů zůstávají majetkem autora a lze je po použití reklamovat. Archivace probíhá po konzultaci (zejména pokud jde o dobu trvání).
  7. V případě využití autorských služeb reklamního grafika nad sjednanou formu, účel a rozsah je zákazník povinen za to reklamnímu grafikovi zaplatit další přiměřenou odměnu. To platí i v případě nového vydání tištěného díla.
  8. V případě služeb poskytovaných reklamním grafikem, které jsou chráněny autorským právem a jejichž rozsah použití nebyl při uzavření smlouvy dosud stanoven nebo které jsou vhodné jako obchodní předmět v obchodním styku k neomezenému použití, je poplatek se skládá ze dvou částí: 1. poplatek za sepsání originálu a 2. jako Odměna za neomezený převod užívacích práv (autorská práva).
  9. Nebyla-li při uzavření smlouvy odměna za neomezený převod všech užívacích práv výslovně uvedena, pak v případě pochybností představuje sjednaná odměna pouze odměnu za přípravu objednaných služeb.
  10. Reklamní grafik je oprávněn opatřit jakýkoli jím navržený a realizovaný předmět v odpovídající velikosti svým firemním nápisem včetně souvisejícího firemního designu.
 1. povinnost mlčenlivosti
  1. Reklamní grafik zachází se všemi interními procesy a přijatými informacemi, se kterými se seznámil při práci u zákazníka a se zákazníkem, přísně důvěrně; zejména dokumenty související s objednávkou jsou třetím osobám zpřístupněny pouze s výslovným souhlasem klienta.
  2. Reklamní grafik musí své zaměstnance povzbuzovat k dodržování těchto zásad; ručí za jejich chování.
 1. Záruka, odpovědnost, vyloučení odpovědnosti
  1. Záruční doba je 12 měsíců počínaje dodáním (bez montáže) nebo převzetím (s montáží) u smluvního partnera. Předpokladem pro uplatnění záručních práv je řádná údržba ze strany smluvního partnera.
  1. Naše dodávky a služby musí být smluvním partnerem neprodleně zkontrolovány, zda nedošlo k poškození dodávky, množstevním nesrovnalostem atd. a zda jsou bez závad. Reklamaci vad musí smluvní partner uplatnit písemně ihned, nejpozději však do tří dnů po obdržení dodávky, jinak jsou záruční nároky a nároky na náhradu škody vyloučeny.
  1. Vady nebo nároky smluvního partnera vůči nám neopravňují smluvního partnera zadržet část nebo všechny námi fakturované částky nebo namítat, že smlouva nebyla řádně splněna. Předpokladem pro uplatnění záručních práv a nároků na náhradu škody smluvním partnerem nebo kupujícím zboží je, že smluvní partner může prokázat existenci vady v době dodání nebo přechodu nebezpečí. Na rozdíl od předpokladu §§ 924, 1298 ABGB je smluvní partner v každém případě odpovědný za prokázání zavinění a prokázání vady zboží v době přechodu nebezpečí.
  1. V případě včasného a oprávněného oznámení závad závadu odstraníme, vyměníme nebo připíšeme či snížíme cenu dle našeho uvážení proti vrácení nebo po prozkoumání vadného zboží. Dalšími nároky, jako je odstoupení od smlouvy, odstoupení od smlouvy, vyvarování se omylu nebo následkům vad, zejména odpovědnost za následné škody (škoda na majetku a/nebo újma na zdraví), ušlý zisk atd., včetně těch z prodlení, jsou v každém případě vyloučeno. Záruční práva nebo nároky na náhradu škody ze strany smluvního partnera již neexistují po zpracování dodaného zboží, opravách, změnách, montáži, špatné údržbě, nedodržení našich pokynů nebo nesprávném použití/montáži jím, jeho pomocníky nebo třetími osobami.
  1. Vylepšení, pokusy o vylepšení nebo následné dodávky neprodlužují ani nepřerušují záruční dobu. Zejména nedochází k prodloužení záruční doby, pokud dojde ke zlepšení nebo pokusu o zlepšení mimo záruční dobu 12 měsíců.
  1. Regresní nároky vůči nám, zejména v případě, že jsou vůči smluvnímu partnerovi uplatňovány nároky z důvodu vad, za které odpovídáme my (§ 933b ABGB), jsou vyloučeny.
  1. Námi označená prohlášení jako „záruka“ představují pouze zákonné (prodloužené) záruky, nikoli záruky Záruka výrobce se vztahuje na moduly, montážní rámy a měniče.
  1. Za škodu smluvnímu partnerovi nebo třetím osobám ručíme zásadně pouze v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti, které je třeba dát na roveň úmyslu. Zavinění musí v každém případě prokázat smluvní partner. Naše odpovědnost za následné škody, nepřímé (následné) škody, právní náklady, ušlý zisk, ztrátu použití nebo ztrátu použití smluvního partnera nebo třetích stran je vyloučena, stejně jako nároky na náhradu škody a nároky na zamezení na základě chyby, které vzniknou z jakékoli vadné dodávky nebo přerušení služby. Nároky na náhradu škody u nás musí být uplatněny u soudu do jednoho roku od znalosti události, která škodu způsobila, jinak se promlčí nebo jinak propadnou.
  1. Nejsme povinni kontrolovat správnost předložených podkladů (plány, výkresy, vzorové výpočty, technické popisy, úřední povolení apod.), ani dodané materiály nebo stávající střešní konstrukce z hlediska vhodnosti a kompatibility s objednanými službami. Smluvní partner ručí za správnost, vhodnost a kompatibilitu poskytnutých dokumentů/látek. Nejsme povinni provádět speciální kontroly nebo měření (přípravné práce třetích osob, stávající konstrukce apod.). S ohledem na okolnosti a okolnosti technické nebo věcné povahy, které leží mimo dohodnutý rozsah nabídky a dodávky, nejsme povinni kontrolovat, upozorňovat nebo informovat. Neneseme odpovědnost za negativní důsledky vyplývající ze zjevných popř
  2. LiquidLife odpovídá za škody mimo rozsah zákona o odpovědnosti za výrobek pouze tehdy, pokud lze prokázat úmysl nebo hrubou nedbalost v rámci zákonných ustanovení. Odpovědnost za lehkou nedbalost, náhrada následných škod a finanční ztráty, nedosažené úspory, ušlý zisk, ztráta úroků a škody z nároků třetích osob vůči kupujícímu jsou vyloučeny. Zejména jsou vyloučeny jakékoli nároky v případě výpadku internetového serveru. V opačném případě se na odpovědnost společnosti LiquidLife vztahuje § 23 FMG, takže povinnost společnosti LiquidLife vyplatit náhradu škody jedné poškozené straně je omezena částkou 10 000 EUR.
  3. V případě nedodržení jakýchkoli podmínek pro montáž, uvedení do provozu a používání (jako jsou ty obsažené v návodu k obsluze) nebo oficiálních podmínek schválení je jakákoliv kompenzace vyloučena.
  4. LiquidLife je zproštěn jakékoli odpovědnosti s ohledem na nároky třetích stran vůči našemu smluvnímu partnerovi při použití „živé kamery“. Smluvní partner musí splňovat zákonné předpisy pro používání takového zařízení.
  5. Společnost LiquidLife dále neručí za texty, obrázky a filmy ani za odkazy, které smluvní partner zveřejní v oblastech údržby.
  6. LiquidLife neručí za obrázky, loga, textové a multimediální materiály poskytnuté smluvním partnerem k uveřejnění v tištěných médiích, letácích, vizitkách, katalozích nebo webových stránkách.
  7. Dále je placení autorských poplatků a poplatků AKM úkolem smluvního partnera. Smluvnímu partnerovi se výslovně doporučuje platit tyto daně.
 1. Podmínky pro software
  1. Software ve smyslu těchto podmínek jsou programy zpřístupněné na základě licence k použití na, k provozování nebo ovládání elektronických a/nebo elektronických zařízení a systémů včetně webových stránek; to také zahrnuje softwarové specifikace poskytnuté pro tento účel.
  2. Pokud je uživateli zpřístupněn software pro provoz systémů nebo zařízení (hardware), které společnost LiquidLife dodala, získává uživatel nepřenosné a nevýhradní právo používat software v souladu se smluvními specifikacemi na dohodnutém místě instalace. a výhradně pro Provoz smluvního hardwaru. Všechna ostatní práva k softwaru jsou vyhrazena poskytovateli licence; Uživatel zejména není oprávněn reprodukovat nebo měnit software, zpřístupňovat jej třetím osobám nebo jej používat na jiném než smluvním hardwaru bez předchozího písemného souhlasu uživatele.
  3. Pokud je poskytován software, který nesouvisí s dodávkami hardwaru, může uživatel používat software pouze v souladu s ustanoveními a ve smyslu bodu 7.2 na systémech a zařízeních, které jsou uvedeny ve smlouvě podle typu, počtu a místa instalace. .
 1. Ochrana osobních údajů a zabezpečení
  1. Společnost LiquidLife je oprávněna uchovávat a vyhodnocovat údaje o připojení, zejména zdrojové a cílové IP a všechny další soubory protokolů, kromě vyhodnocení pro účely fakturace, za účelem ochrany svého vlastního účtu a účtu třetích stran. Dále mohou být tyto údaje použity k odstranění technických závad.
  2. Zaměstnanci společnosti LiquidLife podléhají povinnosti mlčenlivosti podle zákona o telekomunikacích a povinnosti mlčenlivosti podle zákona o ochraně osobních údajů. Osobní údaje a údaje uživatele se neprohlížejí. I pouhá skutečnost, že došlo k výměně zpráv, podléhá utajení. Informace o směrování a doméně však musí být předány.
  3. LiquidLife ukládá všechna kmenová data zákazníků a účastníků (titul, jméno, příjmení, datum narození, společnost, adresa, obor, datum požadavku, způsoby platby, příchozí platby, účetnictví). Tyto kmenové údaje jsou zpracovávány automaticky a nebudou předávány bez písemného souhlasu účastníka. V souladu s povinností stanovenou v § 31 FMG 1993 LiquidLife vytváří veřejný seznam účastníků, ve kterém je uvedeno jméno a příjmení, titul, firma, adresa a internetová adresa. Tento záznam lze na výslovnou písemnou žádost účastníka vynechat. Údaje o obsahu lze ukládat v rozsahu nezbytně nutném pro fakturaci. Údaje o obsahu však nejsou uchovávány nad rámec technicky nutného minima a za žádných okolností nejsou vyhodnocovány.
  4. Společnost LiquidLife přijímá veškerá technicky možná opatření, aby ochránila data zákazníků, která jsou u ní uložena. Společnost LiquidLife však nenese odpovědnost, pokud třetí strany nezákonně získají tato data a budou je nadále používat. Uplatnění náhrady škody smluvní stranou nebo třetími osobami vůči společnosti LiquidLife z takového kontextu je vzájemně vyloučeno.
  5. LiquidLife si vyhrazuje právo okamžitě a bez varování fyzicky a/nebo logicky odpojit zákazníky od internetu, pokud existuje důvodné podezření, že z jejich připojení vycházejí síťové aktivity, které jsou buď nebezpečné pro bezpečnost nebo provoz LiquidLife nebo jiných počítačů. Náklady na zjištění a sledování činností, přerušení připojení a případné opravy budou smluvnímu partnerovi účtovány v hodinových sazbách, které LiquidLife v příslušném čase obvykle účtuje.
  6. LiquidLife si vyhrazuje právo umístit jména zákazníků, internetové adresy a typ služby na referenční seznam a na požádání je zpřístupnit dalším zákazníkům a zainteresovaným stranám. Na výslovnou písemnou žádost zákazníka není zákazník uveden v referenčním seznamu.
 1. Další pravidla pro brány firewall
  1. Při nastavování, provozu a kontrole firewallů LiquidLife postupuje s maximální možnou pečlivostí a v souladu se současným stavem techniky, upozorňuje však, že nelze zaručit absolutní bezpečnost (100 %) firewallových systémů. Odpovědnost na straně LiquidLife z titulu záruky nebo náhrady za nevýhody vzniklé v důsledku obcházení nebo deaktivace firewallového systému instalovaného, provozovaného nebo kontrolovaného u smluvního partnera je proto vyloučena.
  2. LiquidLife upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost za chyby uživatele v oblasti smluvního partnera. Totéž platí pro neoprávněné změny softwaru nebo komponent bez souhlasu společnosti LiquidLife.
 1. Povinnosti uživatele
  1. Uživatel je výhradně zodpovědný za
   1. Výběr ze softwaru poskytnutého Poskytovatelem licence;
   2. Použití softwaru a výsledků s ním získaných;
   3. Zabezpečení všech práv poskytovatele licence (např. práva průmyslového vlastnictví, autorská práva včetně práva na autorské právo) k softwaru a ochrana nároků poskytovatele licence na nezveřejnění obchodních a obchodních tajemství, a to i ze strany jeho zaměstnanců a zástupců nebo třetích stran. To platí také v případě, že byl software upraven nebo propojen s jinými programy. Tato povinnost platí i po skončení smlouvy.
 1. dodání softwaru
  1. Objednáním licencovaného softwaru od třetích stran (Microsoft) smluvní partner potvrzuje LiquidLife, že si je vědom rozsahu těchto softwarových licenčních podmínek. LiquidLife zpřístupňuje software od třetích stran pouze v rámci stanoveném licenčními podmínkami této třetí strany. Tyto budou na vyžádání k dispozici – v případě potřeby pouze v původním jazyce. Při použití softwaru od třetí osoby se uživatel nestává smluvním partnerem této třetí osoby. LiquidLife zpřístupňuje takový software jako součást své nabídky služeb, aniž by na něj měl uživatel jakýkoli právní nárok.
  2. LiquidLife nepřebírá žádnou odpovědnost za software, který je klasifikován jako „public domain“ nebo jako „shareware“. Musí být dodrženy podmínky použití stanovené příslušným vývojářem pro tento software nebo jakákoli licenční ustanovení.
  3. V případě softwaru vytvořeného společností LiquidLife je rozsah služeb určen popisem služby (systémovou analýzou) podepsaným smluvním partnerem. Součástí dodávky je programový kód, který lze spustit na určených systémech. Všechna práva k programům a dokumentaci zůstávají společnosti LiquidLife.
  4. LiquidLife to nezaručuje
   1. dodaný software splňuje všechny požadavky smluvního partnera, pokud to nebylo výslovně součástí smlouvy;
   2. spolupracuje s dalšími programy smluvního partnera a
   3. software funguje vždy a bez chyb.
   4. Kromě toho LiquidLife nezaručuje, že všechny softwarové chyby mohou být opraveny. Záruka je omezena na reprodukovatelné vady funkce programu.
  5. Převod softwaru na třetí osoby, včetně krátkodobého převodu, je v každém případě vyloučen.
 1. zachování titulu:
  1. Námi dodané zboží zůstává naším vlastnictvím až do úplného uhrazení všech fakturovaných částek, včetně všech vedlejších nároků, jako jsou úroky a provozní náklady ze všech dodávek.
  1. Zastavení, zajišťovací převod nebo jiné zatížení zboží s výhradou vlastnictví není po dobu trvání našich vlastnických práv povoleno. Přístup třetích osob do vyhrazeného objektu je nutné neprodleně nahlásit.
  1. Smluvní partner nám předem postoupí nároky z pojištění nebo škody vzniklé zničením nebo poškozením zboží podléhajícího výhradě vlastnictví nebo se zavazuje zajistit řádné postoupení těchto nároků.
  1. Jsme oprávněni požadovat okamžité vrácení zboží, které bylo dodáno, ale dosud nebylo v plné výši uhrazeno, pokud smluvní partner neplní své platební závazky vůči nám včas a v plné výši nebo je uplatněno nebo zahájeno konkurzní nebo vyrovnací řízení. majetku smluvního partnera, smluvní partner zastaví platby nebo osloví své věřitele k mimosoudnímu vyrovnání. Uplatnění výhrady vlastnictví se nepovažuje za odstoupení od smlouvy, proto zůstává smluvní partner v každém případě povinen uhradit kupní cenu. Náš nárok na náhradu škody z důvodu neplnění zůstává v žádném případě nedotčen.
 1. Další podmínky
  1. LiquidLife upozorňuje, že nepřebírá žádnou odpovědnost za chyby aplikace v oblasti smluvního partnera. Totéž platí pro neoprávněné změny softwaru nebo konfigurace bez souhlasu společnosti LiquidLife.
  2. Používání služeb LiquidLife třetími stranami a převod služeb LiquidLife na třetí strany za poplatek vyžaduje výslovný písemný souhlas LiquidLife.
  3. V případě sponzorských aktivit prováděných LiquidLife je zpřístupněný materiál ve vlastnictví LiquidLife. V případě ukončení sponzorství není možné, aby sponzorovaná strana převzala layouty a data, protože se jedná o duševní vlastnictví LiquidLife.
  4. Smluvní partner uznává nutnost dodržovat „netiketu“, tedy ty normy chování, kterým se uživatelé internetu na celém světě dobrovolně podřizují. Pokud budou v této souvislosti společnosti LiquidLife zaneseny stížnosti na smluvního partnera z internetu, je společnost LiquidLife oprávněna smluvní vztah v případě opakování ukončit. Dále si vyhrazujeme právo účtovat čas potřebný ke zpracování v danou chvíli platnou hodinovou sazbu.
  5. V případě smluv o užívání aplikačního softwaru platí tyto Všeobecné obchodní podmínky, pokud tyto smlouvy výslovně nestanoví jiná ustanovení.
  6. Uvedené ceny nezahrnují
   1. náklady vzniklé v místě sídla smluvního partnera
   2. náklady na vybavení (hardware a software), které by bylo nutné pro výhradní použití částí softwaru umístěných na internetu (např. chatovací místnost nebo nástěnky) smluvním partnerem.
   3. Rovněž nejsou zahrnuty náklady, které mohou být účtovány třetími stranami za používání služeb, jako je přístup k internetu nebo telefonní poplatky.
   4. Náklady na konverzi stávajících webových stránek včetně doby potřebné ke zpracování budou smluvnímu partnerovi účtovány v hodinové sazbě platné v té době.
  7. LiquidLife provozuje, podporuje a udržuje nabízené služby s největší možnou péčí, spolehlivostí a dostupností. LiquidLife však nezaručuje, že tyto služby budou dostupné bez přerušení, že bude možné kdykoli navázat požadovaná spojení nebo že uložená data budou za všech okolností zachována.
  8. LiquidLife rovněž neručí za obsah přenášených dat nebo například za obsah dat, která jsou přístupná prostřednictvím našich služeb.
  9. LiquidLife rovněž neručí za správnost údajů, tuto by měli smluvní partneři zkontrolovat v potvrzení objednávky. Pokud by se přesto vyskytly chyby v obsahu, LiquidLife je zcela vyloučena z odpovědnosti. Náklady na opravu však v takovém případě ponese LiquidLife. LiquidLife odpovídá za škody mimo rozsah zákona o odpovědnosti za výrobek pouze tehdy, pokud lze prokázat úmysl nebo hrubou nedbalost v rámci zákonných ustanovení. Odpovědnost za lehkou nedbalost, náhrada následných škod a finanční ztráty, nedosažené úspory, ušlý zisk, ztráta úroků a škody z nároků třetích osob vůči kupujícímu jsou vyloučeny.
  10. Společnost LiquidLife si vyhrazuje právo zabránit svým smluvním partnerům v přepravě dat nebo služeb, které jsou v rozporu s rakouským právem, mezinárodními úmluvami nebo dobrými mravy, není však povinna podniknout žádné kroky.
  11. Na smluvního partnera společnosti LiquidLife se výslovně odkazuje ustanovení zákona o pornografii, BGBI 1950/97 v platném znění, zákona o prohibici ze dne 8. května 1945, StBGI 13 v platném znění a příslušná ustanovení trestního zákona, podle kterého přenos, šíření a vystavení určitého obsahu podléhá zákonným omezením. Smluvní partner se zavazuje vůči LiquidLife dodržovat tato a všechna další případně relevantní zákonná ustanovení a převzít výhradní odpovědnost za dodržování těchto zákonných ustanovení.
  12. LiquidLife bude poskytovat další sjednané služby k poskytovanému hardwaru a softwaru (např. instalace, funkční rozšíření apod.) v rozsahu, který je možný za technických podmínek poskytnutých smluvním partnerem. LiquidLife nezaručuje, že všechny funkční požadavky smluvního partnera mohou být vyrobeny z dodaných komponent.
 1. Další ustanovení
  1. Pokud není dohodnuto jinak a při dodržení kogentních ustanovení zákona o ochraně spotřebitele, platí zákonná ustanovení platná mezi registrovanými obchodníky. Místo soudu je Klagenfurt.
  2. Zadávání objednávek a vyúčtování je nezávislé na poskytnutí finančních prostředků (od jakékoli finanční agentury). Vzhledem k tomu, že finanční prostředky poskytují třetí strany, nelze odpočet nebo kompenzaci finančních částek akceptovat.
  3. Veškerá oznámení a prohlášení týkající se tohoto smluvního vztahu jsou platná pouze tehdy, pokud jsou učiněna písemně.
  4. Společnost LiquidLife je oprávněna na vlastní nebezpečí pověřit poskytováním služeb z tohoto smluvního vztahu další podnikatele, ale v žádném případě neručí za výpadky těchto společností.
  5. Při uzavření smlouvy o údržbě se příslušné poplatky připisují pouze k příslušnému měsíci. Neexistuje žádná možnost kompenzace nebo sčítání. Je třeba také poznamenat, že je povinností zákazníka zpřístupnit data a přijmout opatření ke změnám. Není povinností společnosti LiquidLife usilovat o změny. Změny může provádět pouze zákazník.