Logo_liquidlife_weiß_orange
LiquidLife by premo.at

HOTLINE +43 676 84 44 98 888

SPLOŠNI POGOJI LiquidLife
 1. Področje uporabe Splošni pogoji LiquidLife veljajo za vse dobave, storitve in ponudbe, ki jih LiquidLife izvaja pogodbenemu partnerju. Veljajo tudi za prihodnje transakcije, tudi če niso izrecno omenjene. Ne priznavamo nasprotujočih si, odstopajočih ali novih pogojev pogodbenega partnerja, ki niso vsebovani v naših prodajnih pogojih, razen če smo se izrecno pisno strinjali z njihovo veljavnostjo.
 1. sklenitev pogodbe
  1. Pogodba se šteje za sklenjeno, ko LiquidLife po prejemu naročila pošlje pisno potrditev naročila ali dostavo.
  2. Podatki v katalogih, brošurah in podobno so relevantni le, če so izrecno navedeni v potrditvi naročila.
  3. Za veljavnost kasnejših sprememb in dopolnitev pogodbe je potrebna pisna potrditev.
  4. Načrti, skice, tehnični elaborati ali predlogi, vzorci in podobno, ki jih pripravljamo ali obdelujemo, so naša intelektualna lastnina. Če do sklenitve pogodbe ne pride, je treba te kot tudi ocene stroškov oziroma ponudbe ustrezno poplačati.
  5. Pogodba se šteje za sklenjeno, ko je opravljeno plačilo v spletni trgovini in je kupcu poslano potrditveno elektronsko sporočilo o možnosti dostave.
 1. Dostava, transport, prenos tveganja
  1. Dobavni roki so neobvezujoči in začnejo teči šele, ko so oddane vse tehnične in druge podrobnosti projekta, plačan dogovorjeni depozit, v celoti razjasnjene vse podrobnosti dizajna in/ali podpisana potrditev naročila s strani našega pogodbenega partnerja. vrnjen. Dobavni rok je izpolnjen, če je bila pripravljenost za dostavo sporočena do trenutka, ko se izteče ali je dobavni artikel zapustil tovarno. Samo v primeru zamude pri izvedbi, za katero smo odgovorni, lahko pogodbeni partner odstopi od pogodbe z določitvijo odloga, ki v nobenem primeru ne sme biti krajši od dveh tednov in mora biti pisno; Drugi ali obsežnejši zahtevki katere koli vrste, kot so zlasti odškodninski zahtevki, so izključeni, razen če
  1. Motnje v poslovanju vseh vrst v naših prostorih ali pri naših dobaviteljih, naravne nesreče, stavke in druge okoliščine, za katere nismo odgovorni ali jih ne moremo predvideti, nam dajejo pravico do podaljšanja roka dobave ali popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, izključitev vseh garancijskih, izogibnih in odškodninskih zahtevkov s strani pogodbenega partnerja. To velja tudi, če se dogodki zgodijo v času, ko zaostajamo za urnikom.
  1. Če blaga ali delnih dobav (do katerih smo upravičeni in jih lahko tudi posebej zaračunamo) pogodbeni partner ne prevzame ali pogodbeni partner ni izvedel priprav in ukrepov, potrebnih za dostavo, nosi vse negativne posledice pogodbenega partnerja. Od pogodbe lahko odstopimo po določitvi odloga 3 dni. V vsakem primeru nam je pogodbeni partner dolžan plačati celotno odškodnino.
  1. Prenos uporabe in tveganja na pogodbenega partnerja poteka neodvisno od dogovorjenega zaračunavanja prevoznine, zavarovanja itd. (cif, franko itd.), v vsakem primeru, ko je blago predano prevozniku, tudi če je dobava prevoz plačano, dostava z lastnimi vozili po dogovoru ali prevoz organiziramo, vodimo ali plačamo mi. Ne glede na to se pogodbeni partner zavezuje, da nas bo morebitne poškodbe pri transportu nemudoma obvestil in to ustrezno označil v tovornem listu. Blago zavarujemo proti poškodbam pri transportu le ob posebnem pisnem dogovoru in na stroške pogodbenega partnerja.
  1. Dostavna vozila morajo biti sposobna neovirano in varno pripeljati do mesta razkladanja in brez zamude razložiti. Vse dodatne stroške in škodo, ki nastanejo zaradi kršitve te obveznosti, vključno z morebitnimi zahtevki tretjih oseb, nam je treba povrniti. Če ni drugače dogovorjeno, je razkladanje prevoznega sredstva odgovornost pogodbenega partnerja, tudi če naročimo prevozniku, v tem primeru nastopamo kot zastopnik pogodbenega partnerja.
  1. Transportne in vse ostale embalaže v skladu s predpisi o embalaži ne prevzemamo nazaj, razen palet. Stranka je dolžna na lastne stroške poskrbeti za odlaganje embalaže v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.
 1. Trajanje pogodbe
  1. Minimalno pogodbeno obdobje za vzdrževalne pogodbe je tri mesece, za domene pa eno leto.
  2. Odpoved je možna za obe stranki prvega v mesecu, ob upoštevanju trimesečnega odpovednega roka ob izteku zadevne pogodbe.
  3. Pogodba se podaljšuje za eno leto, če se ne prekine.
  4. Minimalno pogodbeno obdobje za spletne strani je 24 mesecev.
 1. Cene in plačila
  1. Če v naročilu ni drugače dogovorjeno, veljajo cene navedene v ponudbi ali naročilnici. Cene temeljijo na stroških v času začetne ponudbe cene. Če se stroški v času dostave povečajo, je LiquidLife upravičen do ustrezne prilagoditve cen. Zakonski prometni davek bo dodatno zaračunan.
  2. Če ni drugače dogovorjeno, zapade plačilo po prejemu računa in brez odtegljaja.
  3. Cene veljajo franko tovarna ali skladišče LiquidLife brez pakiranja in nakladanja. Če so v zvezi z dostavo zaračunani stroški, davki ali drugi stroški, jih krije kupec, prav tako stroške prevoza in dostave. Če je dogovorjena dobava z dostavo, se to in morebitno transportno zavarovanje, ki ga zahteva kupec, zaračuna posebej, vendar ne vključuje razkladanja in sklepanja pogodb. Embalažo bomo vzeli nazaj le, če je tako izrecno dogovorjeno.
  4. Upoštevanje dogovorjenih plačilnih rokov je bistven pogoj za izvajanje storitev s strani LiquidLife. V primeru zamude pri plačilu ima LiquidLife pravico dodatno zaračunati vse nastale izdatke in stroške ter standardne bančne zamudne obresti.
  5. Poleg tega ima LiquidLife v primeru zamude pri plačilu pravico začasno prekiniti pogodbene storitve iz pogodb o storitvah s pisnim obvestilom pogodbenemu partnerju, ki ne izpolnjuje obveznosti, dokler ni izvršeno celotno plačilo. To se nanaša predvsem na vzdrževanje zagotovljenega spletnega prostora.
  6. V vsakem primeru so nasprotni obračuni z odprtimi zahtevki proti LiquidLife in zadržanje plačil zaradi domnevnih napak, ki jih LiquidLife ne priznava, izključeni.
  7. V primeru zamude pri plačilu LiquidLife plača neporavnane najemnine takoj v celoti za različico najema in ima pravico nemudoma prekiniti pogodbeno dogovorjene storitve. Stranki pa je prepovedano uporabljati storitve, kot sta oblikovanje in programiranje.
 1. Dostava
  1. Dostavljeno blago ostane neomejena last LiquidLife do celotnega plačila.
  2. Obdobje dostave se začne najpozneje ob naslednjem času:
   1. Datum potrditve naročila
   2. Datum izpolnitve vseh tehničnih, komercialnih in drugih zahtev kupca
   3. Na dan, ko LiquidLife ne more dostaviti blaga, ki je pripravljeno za odpremo brez krivde LiquidLife ali tega kupec ne želi, lahko LiquidLife skladišči blago na stroške kupca, pri čemer se šteje, da je bila dostava opravljena. Dogovorjeni plačilni pogoji se zaradi tega ne spremenijo.
  3. Če ni drugače dogovorjeno, je garancijska doba dvanajst mesecev.
  4. Napake, ki so predmet garancije, bodo po lastni presoji LiquidLife odpravljene s popravilom ali zamenjavo. Pretvorba ali znižanje cene se medsebojno izključujeta. Garancija samodejno poteče, ko tretja oseba izvede popravila ali spremembe.
  5. Predpostavka garancijskega zahtevka je, da je kupec nemudoma pisno prijavil nastale napake.
  6. Iz garancije so izključene napake, ki izhajajo iz razporeditve in sestavljanja, ki jih ni opravil LiquidLife, neustrezne nastavitve, neskladnosti z zahtevami glede namestitve in pogojev uporabe, čezmerne obremenitve delov, ki presega zmogljivost, ki jo določa LiquidLife, malomarnega ali nepravilnega ravnanja in uporaba neustreznih delovnih materialov; to velja tudi za napake, ki jih je mogoče izslediti v materialu, ki ga zagotovi kupec. LiquidLife tudi ne odgovarja za škodo, povzročeno zaradi atmosferske razelektritve, prenapetosti in kemičnih vplivov. Garancija ne velja za zamenjavo delov, ki so podvrženi naravni obrabi.
 1. Odstop
  1. LiquidLife ima pravico do odstopa od pogodbe,
   1. če je izvedba dobave oziroma začetek ali nadaljevanje storitve nemogoča iz razlogov, za katere je odgovoren kupec, ali se kljub določitvi odloga še dodatno zamuja;
   2. če so se pojavili pomisleki v zvezi s plačilno nezmožnostjo kupca in na zahtevo LiquidLife ne izvede predplačila niti ne zagotovi ustrezne varščine pred dostavo;
   3. če ima uporabnik nesorazmeren prenos podatkov glede na prostor za shranjevanje, ki ga uporablja;
   4. če je nad premoženjem pogodbenega partnerja uveden postopek zaradi insolventnosti ali je predlog za začetek postopka zaradi insolventnosti zavrnjen zaradi nezadostnega premoženja;
   5. če uporabnik večkrat krši “mrežni bonton” in splošno sprejete standarde uporabe omrežja ter neželeno oglaševanje in spamming (agresivna direktna pošta), uporablja storitev za prenos groženj, psovk, nadlegovanja ali škodovanja drugim udeležencem.
  2. Odstop lahko izjavi tudi glede na še odprt del dobave ali storitve iz zgoraj navedenih razlogov, pri čemer zaradi kršitve iz točke 7.1.1. do točke 7.1.5. opisano, se znesek naročila zaračuna v celoti, ta mora biti nakazan na LiquidLife v plačilnem roku 14 dni.
  3. Ne glede na odškodninske zahtevke LiquidLife je treba v primeru odstopa od pogodbe že opravljene storitve ali delne storitve zaračunati in plačati v skladu s pogodbo. To velja tudi, če kupec dobave ali storitve še ni prevzel, kot tudi za pripravljalna dejanja, ki jih izvaja LiquidLife. Namesto tega ima LiquidLife tudi pravico zahtevati vračilo že dostavljenih artiklov.
  4. Če pogodbeni partner odstopi od pogodbe iz razlogov, za katere LiquidLife ne odgovarja, se šteje, da je za dogovorjeno povračilo škode v višini stroškov, ki jih ima LiquidLife, vendar najmanj 30% neto vrednosti naročila. Sodna pravica moderiranja je izključena.
 1. Avtorske pravice in pravice do uporabe
  1. Zakonsko predpisane avtorske pravice oglaševalskega grafičnega oblikovalca na njegovem delu so nepogrešljive.
  2. Naročnik je dolžan zagotoviti, da se storitve oglaševalskega grafičnega oblikovalca uporabljajo le za dogovorjeni namen naročila.
  3. Pravice uporabe, podeljene stranki, se lahko odplačno ali neodplačno prenesejo na tretje osebe le z izrecnim soglasjem oglaševalskega grafičnega oblikovalca kot avtorja. V primeru nadaljnje uporabe izven tega se je treba vedno posvetovati z avtorjem.
  4. Stranka je pooblaščena za uporabo avtorsko zaščitenih storitev na dogovorjen način šele po pravilnem plačilu dogovorjenega nadomestila.
  5. Avtorsko zaščitenih del ni dovoljeno spreminjati niti v izvirniku niti v reprodukciji brez dovoljenja avtorja. Kakršna koli imitacija ni dovoljena.
  6. Izvirniki oblikovanja ostanejo v lasti avtorja in jih je po uporabi mogoče zahtevati nazaj. Arhiviranje poteka po posvetu (predvsem glede trajanja).
  7. Če se avtorske storitve oglaševalskega grafičnega oblikovalca uporabljajo izven dogovorjene oblike, namena in obsega, je naročnik dolžan oglaševalskemu grafičnemu oblikovalcu za to plačati dodatno razumno nadomestilo. To velja tudi v primeru nove izdaje tiskanega dela.
  8. Pri storitvah oglaševalskega grafičnega oblikovalca, ki so zaščitene z avtorskimi pravicami in katerih obseg uporabe ob sklenitvi pogodbe še ni določen ali so primerne kot poslovni predmet v gospodarskem prometu za neomejeno uporabo, se pristojbina je sestavljen iz dveh delov: 1. nadomestilo za pripravo izvirnika in 2. kot plačilo za neomejen prenos pravic uporabe (avtorske pravice).
  9. Če plačilo za neomejen prenos vseh pravic uporabe ni bilo izrecno določeno ob sklenitvi pogodbe, potem v primeru dvoma dogovorjeno plačilo predstavlja zgolj plačilo za pripravo naročenih storitev.
  10. Oglaševalski grafični oblikovalec ima pravico pritrditi napis svojega podjetja, vključno s pripadajočim celostnim dizajnom, na vsak predmet, ki ga je oblikoval in izdelal v ustrezni velikosti.
 1. dolžnost zaupnosti
  1. Oglasni grafični oblikovalec obravnava vse interne procese in prejete informacije, ki so mu pri delu pri in z naročnikom znane, strogo zaupno; zlasti so dokumenti v zvezi z naročilom dostopni tretjim osebam samo z izrecnim soglasjem naročnika.
  2. Oglaševalski grafični oblikovalec mora svoje zaposlene spodbujati k upoštevanju teh načel; jamči za njihovo obnašanje.
 1. Garancija, odgovornost, zavrnitev odgovornosti
  1. Garancijska doba je 12 mesecev od dobave (brez montaže) oziroma prevzema (z montažo) pri pogodbenem partnerju. Ustrezno vzdrževanje s strani pogodbenega partnerja je predpogoj za uveljavljanje garancijskih pravic.
  1. Naše dobave in storitve mora pogodbeni partner nemudoma pregledati glede morebitnih poškodb pri dobavi, količinskih neskladij itd. ter preveriti, da so brezhibne. Reklamacijo napake mora pogodbeni partner uveljavljati pisno takoj, najkasneje pa v treh dneh po prejemu pošiljke, sicer so garancijski in odškodninski zahtevki izključeni.
  1. Napake ali zahtevki pogodbenega partnerja do nas ne dajejo pogodbenemu partnerju pravice, da zadrži del ali celotne zneske, ki smo jih fakturirali, ali da ugovarja, da pogodba ni bila pravilno izpolnjena. Predpogoj za uveljavljanje garancijskih pravic in odškodninskih zahtevkov s strani pogodbenega partnerja oziroma kupca blaga je, da lahko pogodbeni partner dokaže obstoj napake v času dobave ali prenosa tveganja. V nasprotju s predpostavko §§ 924, 1298 ABGB je pogodbeni partner v vsakem primeru odgovoren za dokaz napake in dokaz o pomanjkljivosti blaga ob prenosu tveganja.
  1. V primeru pravočasnega in utemeljenega obvestila o napaki, bomo po lastni presoji proti vračilu ali po pregledu blaga z napako napako odpravili, zamenjali ali pripisali ali znižali ceno. Drugi zahtevki, kot so razdrtje, odstop od pogodbe, izogibanje napakam ali posledicam napak, zlasti odgovornost za posledično škodo (poškodba lastnine in/ali telesna poškodba), izguba dobička itd., vključno s tistimi, ki so posledica zamude, so v vsakem primeru izključena. Garancijskih pravic ali odškodninskih zahtevkov s strani pogodbenega partnerja ni več po predelavi dobavljenega blaga, popravilih, spremembah, montaži, slabem vzdrževanju, neupoštevanju naših navodil ali nepravilni uporabi/montaži s strani njega, njegovih pomočnikov ali tretjih oseb.
  1. Izboljšave, poskusi izboljšav ali naknadne dobave ne podaljšajo ali prekinejo garancijskega obdobja. Zlasti ni podaljšanja garancijskega roka, če so izboljšave ali poskusi izboljšav izvedeni izven garancijskega roka 12 mesecev.
  1. Regresni zahtevki zoper nas, zlasti v primeru, da so zahtevki proti pogodbenemu partnerju zaradi napak, za katere smo odgovorni (§ 933b ABGB), so izključeni.
  1. Naše izjave, označene kot “garancija”, predstavljajo samo zakonske (podaljšane) garancijske obljube in ne garancije. Garancija proizvajalca velja za module, montažne okvirje in pretvornike.
  1. Načeloma odgovarjamo za škodo pogodbenemu partnerju ali tretjim osebam le v primeru naklepa ali hude malomarnosti, ki jo enačimo z naklepom. V vsakem primeru mora krivdo dokazati pogodbeni partner. Naša odgovornost za posledično škodo, posredno (posledično) škodo, pravne stroške, izgubo dobička, izgubo uporabe ali izgubo uporabe pogodbenega partnerja ali tretjih oseb je izključena, prav tako odškodninski zahtevki in zahtevki za izogib zaradi napake, ki nastanejo. zaradi morebitne pomanjkljive dostave ali motnje v storitvi. Odškodninske zahtevke zoper nas je treba uveljavljati na sodišču v enem letu od dneva, ko izvemo za dogodek, ki je povzročil škodo, sicer zastarajo ali se kako drugače izgubijo.
  1. Pravilnosti dostavljenih dokumentov (načrtov, risb, vzorčnih izračunov, tehničnih opisov, uradnih dovoljenj ipd.) nismo dolžni preverjati ustreznosti in združljivosti dobavljenih materialov ali obstoječih strešnih konstrukcij z naročenimi storitvami. Pogodbeni partner jamči za pravilnost, ustreznost in združljivost predloženih dokumentov/snov. Posebnih pregledov ali meritev (pripravljalna dela tretjih oseb, obstoječe konstrukcije itd.) nismo dolžni izvajati. Glede okoliščin in okoliščin tehnične ali dejanske narave, ki so izven dogovorjenega obsega ponudbe in dobave, nismo dolžni preverjati, opozarjati ali obveščati. Ne odgovarjamo za negativne posledice, ki so posledica očitnih oz
  2. LiquidLife je odgovoren za škodo izven področja uporabe zakona o odgovornosti za izdelke, če je v okviru zakonskih določb mogoče dokazati naklep ali hudo malomarnost. Izključena je odgovornost za manjšo malomarnost, odškodnina za posledično škodo in finančno izgubo, nedoseženi prihranki, izgubljeni dobiček, izguba obresti in škoda zaradi zahtevkov tretjih oseb do kupca. Še posebej so izključeni morebitni zahtevki v primeru okvare internetnega strežnika. V nasprotnem primeru je odgovornost LiquidLife predmet § 23 FMG, tako da je obveznost LiquidLife plačati odškodnino eni sami oškodovani stranki omejena na 10.000 EUR.
  3. V primeru neskladnosti s kakršnimi koli pogoji za montažo, zagon in uporabo (kot so tisti v navodilih za uporabo) ali pogoji uradne odobritve, je kakršna koli odškodnina izključena.
  4. Podjetje LiquidLife je oproščeno kakršne koli odgovornosti v zvezi z zahtevki tretjih oseb proti našemu pogodbenemu partnerju pri uporabi »kamere v živo«. Zakonske predpise za uporabo takšne naprave mora izpolnjevati pogodbeni partner.
  5. Prav tako LiquidLife ne odgovarja za besedila, slike in filme ter povezave, ki jih pogodbeni partner objavi na področjih vzdrževanja.
  6. LiquidLife ne odgovarja za slike, logotipe, besedila in multimedijsko gradivo, ki ga pogodbeni partner posreduje za objavo v tiskanih medijih, letakih, vizitkah, katalogih ali na spletnih straneh.
  7. Poleg tega je plačilo avtorskih nadomestil in nadomestil AKM naloga pogodbenega partnerja. Pogodbenemu partnerju posebej priporočamo plačilo teh davkov.
 1. Pogoji programske opreme
  1. Programska oprema v smislu teh pogojev so programi, ki so na voljo z licenco za uporabo na, za delovanje ali nadzor elektronskih in/ali elektronskih naprav in sistemov, vključno s spletnimi mesti; to vključuje tudi specifikacije programske opreme, ki so na voljo za ta namen.
  2. Če je uporabniku na voljo programska oprema za delovanje sistemov ali naprav (strojna oprema), ki jih je dobavil LiquidLife, prejme uporabnik neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe programske opreme v skladu s pogodbenimi specifikacijami na dogovorjenem mestu namestitve. in izključno za delovanje pogodbene strojne opreme. Vse druge pravice do programske opreme si pridržuje dajalec licence; Zlasti uporabnik nima pravice reproducirati ali spreminjati programske opreme, omogočati dostopa do nje tretjim osebam ali je uporabljati na strojni opremi, ki ni pogodbena strojna oprema, brez predhodnega pisnega soglasja uporabnika.
  3. Če je zagotovljena programska oprema, ki ni povezana z dobavami strojne opreme, lahko uporabnik programsko opremo uporablja samo v skladu z določili in v smislu točke 7.2 na sistemih in napravah, ki so v pogodbi določeni glede na vrsto, število in lokacijo namestitve. .
 1. Zasebnost in varnost
  1. Podjetje LiquidLife je poleg vrednotenja za namene zaračunavanja upravičeno do shranjevanja in vrednotenja podatkov o povezavi, zlasti izvornih in ciljnih IP-jev ter vseh drugih dnevniških datotek, da zaščiti svoj račun in račun tretjih oseb. Poleg tega se lahko ti podatki uporabijo za odpravo tehničnih napak.
  2. Za zaposlene v podjetju LiquidLife veljata obveznost zaupnosti iz Zakona o telekomunikacijah in obveznost zaupnosti iz Zakona o varstvu podatkov. Osebni podatki in podatki uporabnika se ne pregledujejo. Že samo dejstvo, da je prišlo do izmenjave sporočil, je predmet zaupnosti. Vendar je treba podatke o usmerjanju in domeni posredovati naprej.
  3. LiquidLife hrani vse glavne podatke strank in udeležencev (naziv, ime, priimek, datum rojstva, podjetje, naslov, panoga, datum zahteve, način plačila, vplačila, računovodstvo). Ti glavni podatki se obdelujejo samodejno in ne bodo posredovani brez pisnega soglasja udeleženca. V skladu z obveznostjo, določeno v § 31 FMG 1993, LiquidLife ustvari javni imenik udeležencev, v katerem se pojavijo ime in priimek, naslov, podjetje, naslov in internetni naslov. Na izrecno pisno željo sodelujočega se ta vpis lahko izpusti. Podatki o vsebini se lahko shranijo v obsegu, ki je nujno potreben za zaračunavanje. Vendar se podatki o vsebini ne shranjujejo preko tehnično potrebnega minimuma in se v nobenem primeru ne ocenjujejo.
  4. LiquidLife izvaja vse tehnično možne ukrepe za zaščito podatkov o strankah, ki so pri njem shranjeni. Vendar LiquidLife ni odgovoren, če tretje osebe nezakonito pridobijo te podatke in jih še naprej uporabljajo. Uveljavljanje odškodnine s strani pogodbene stranke ali tretjih oseb proti LiquidLife iz takega konteksta je vzajemno izključeno.
  5. LiquidLife si pridržuje pravico, da stranke takoj in brez opozorila fizično in/ali logično prekine povezavo z internetom, če obstaja utemeljen sum, da iz njihove povezave izhajajo omrežne dejavnosti, ki so nevarne za varnost ali delovanje LiquidLife ali drugih računalnikov. Stroški odkrivanja in sledenja dejavnosti, prekinitve povezave in morebitnih popravil bodo zaračunani pogodbenemu partnerju po urnih postavkah, ki jih LiquidLife običajno zaračunava v tem času.
  6. LiquidLife si pridržuje pravico, da imena strank, internetne naslove in vrsto storitve uvrsti na referenčni seznam ter jih na zahtevo da na voljo drugim strankam in zainteresiranim stranem. Na izrecno pisno željo stranke stranka ni navedena v referenčni listi.
 1. Dodatna pravila za požarne zidove
  1. Pri postavljanju, delovanju in preverjanju požarnih zidov LiquidLife ravna z največjo možno mero skrbnosti in v skladu z najnovejšimi dosežki, vendar poudarja, da absolutne varnosti (100%) požarnih zidov ni mogoče zagotoviti. Odgovornost s strani LiquidLife iz naslova garancije ali nadomestila za slabosti, ki izhajajo iz dejstva, da je požarni zid, nameščen, upravljan ali preverjen pri pogodbenem partnerju, obšel ali onemogočil, je torej izključena.
  2. LiquidLife poudarja, da ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake uporabnikov na področju pogodbenega partnerja. Enako velja za nepooblaščene spremembe programske opreme ali komponent brez soglasja LiquidLife.
 1. Obveznosti uporabnika
  1. Uporabnik je izključno odgovoren za
   1. Izbira med programsko opremo, ki jo zagotovi dajalec licence;
   2. Uporaba programske opreme in z njo pridobljeni rezultati;
   3. Zaščita vseh pravic dajalca licence (npr. pravice industrijske lastnine, avtorske pravice, vključno s pravico do obvestila o avtorskih pravicah) do programske opreme in zaščita zahtev dajalca licence glede nerazkritja poslovnih in poslovnih skrivnosti, tudi s strani njegovih zaposlenih in posrednikov ali tretjih oseb. To velja tudi, če je bila programska oprema spremenjena ali povezana z drugimi programi. Ta obveznost ostane v veljavi tudi po prenehanju pogodbe.
 1. dobava programske opreme
  1. Z naročilom licenčne programske opreme pri tretjih osebah (Microsoft) pogodbeni partner podjetju LiquidLife potrjuje, da je seznanjen z obsegom teh licenčnih pogojev za programsko opremo. LiquidLife daje na voljo samo programsko opremo tretjih oseb v okviru, ki ga določajo licenčni pogoji te tretje osebe. Ti bodo na voljo na zahtevo – po potrebi samo v izvirnem jeziku. Pri uporabi programske opreme tretje osebe uporabnik ne postane pogodbeni partner te tretje osebe. LiquidLife daje takšno programsko opremo na voljo kot del svoje ponudbe storitev, ne da bi imel uporabnik do nje kakršno koli zakonsko pravico.
  2. LiquidLife ne prevzema nobene odgovornosti za programsko opremo, ki je razvrščena kot “javna domena” ali “shareware”. Upoštevati je treba pogoje uporabe, ki jih je za to programsko opremo določil zadevni razvijalec, ali morebitne licenčne predpise.
  3. Pri programski opremi LiquidLife je obseg storitev določen z opisom storitve (analiza sistema), ki ga sopodpiše pogodbeni partner. Dostava vključuje programsko kodo, ki jo je mogoče izvajati na določenih sistemih. Vse pravice do programov in dokumentacije ostanejo pri LiquidLife.
  4. LiquidLife tega ne jamči
   1. dobavljena programska oprema izpolnjuje vse zahteve pogodbenega partnerja, razen če je to izrecno del pogodbe;
   2. sodeluje z drugimi programi pogodbenega partnerja ter
   3. programska oprema deluje ves čas in brez napak.
   4. Poleg tega LiquidLife ne jamči, da je mogoče popraviti vse programske napake. Garancija je omejena na ponovljive napake v delovanju programa.
  5. Prenos programske opreme tretjim osebam, vključno s kratkoročnim prenosom, je v vsakem primeru izključen.
 1. pridržek lastninske pravice:
  1. Blago, ki ga dostavimo, ostane naša last, dokler vsi zneski na računih niso v celoti plačani, vključno z vsemi stranskimi terjatvami, kot so obresti in obratovalni stroški iz vseh dobav.
  1. Zastava, varščina ali druga obremenitev blaga, ki je predmet lastninskega pridržka, ni dovoljeno v času trajanja naših lastninskih pravic. Dostop tretjih oseb do rezervirane nepremičnine je treba prijaviti takoj.
  1. Pogodbeni partner nam vnaprej odstopi zavarovalne ali škodne zahtevke iz naslova uničenja ali poškodovanja blaga, ki je predmet lastninskega pridržka, oziroma se zavezuje, da bodo ti zahtevki pravilno odstopljeni.
  1. Upravičeni smo zahtevati takojšnje vračilo blaga, ki je bilo dobavljeno, a še ni v celoti plačano, če pogodbeni partner ne izpolnjuje svojih plačilnih obveznosti do nas pravočasno in v celoti ali če je prijavljen stečajni ali prisilni postopek oz. odprta v breme premoženja pogodbenega partnerja, pogodbeni partner preneha s plačili ali se obrne na svoje upnike za sklenitev izvensodne poravnave. Uveljavljanje lastninskega pridržka ne šteje za odstop od pogodbe, zato pogodbeni partner v vsakem primeru ostane dolžan plačati kupnino. Naš odškodninski zahtevek zaradi neizpolnjevanja v nobenem primeru ostane nespremenjen.
 1. Dodatni pogoji
  1. LiquidLife poudarja, da ne prevzema nikakršne odgovornosti za napake v aplikaciji na področju pogodbenega partnerja. Enako velja za nepooblaščene spremembe programske opreme ali konfiguracije brez soglasja LiquidLife.
  2. Za uporabo storitev LiquidLife s strani tretjih oseb in prenos storitev LiquidLife tretjim osebam za plačilo je potrebno izrecno pisno soglasje LiquidLife.
  3. V primeru sponzorskih dejavnosti, ki jih izvaja LiquidLife, je material, ki je na voljo, v lasti LiquidLife. V primeru prekinitve sponzorstva sponzorirane strani ni mogoče prevzeti postavitev in podatkov, saj so to intelektualna lastnina LiquidLife.
  4. Pogodbeni partner priznava potrebo po spoštovanju »bontona«, tistih standardov obnašanja, ki se jim uporabniki interneta po vsem svetu prostovoljno podrejajo. Če so pritožbe o pogodbenem partnerju v zvezi s tem posredovane družbi LiquidLife iz interneta, je LiquidLife v primeru ponovitve upravičen do prekinitve pogodbenega razmerja. Poleg tega si pridržujemo pravico zaračunati čas, potreben za obdelavo, po takrat veljavni urni postavki.
  5. Pri pogodbah o uporabi aplikativne programske opreme veljajo ti Splošni pogoji poslovanja, v kolikor te pogodbe izrecno ne določajo drugih določil.
  6. Navedene cene ne vključujejo
   1. stroški nastali na lokaciji pogodbenega partnerja
   2. stroške opreme (strojne in programske opreme), ki bi bila potrebna za izključno uporabo delov programske opreme, ki se nahajajo na internetu (npr. klepetalnice ali pin table) s strani pogodbenega partnerja.
   3. Prav tako niso vključeni stroški, ki jih lahko zaračunajo tretje osebe za uporabo storitev, kot so dostop do interneta ali telefonski stroški.
   4. Stroški pretvorbe obstoječih spletnih strani, vključno s časom, potrebnim za obdelavo, se zaračunajo pogodbenemu partnerju po takrat veljavni urni postavki.
  7. LiquidLife upravlja, podpira in vzdržuje ponujene storitve z največjo možno skrbnostjo, zanesljivostjo in razpoložljivostjo. Vendar LiquidLife ne jamči, da bodo te storitve dostopne brez prekinitev, da se lahko želene povezave vzpostavijo kadar koli ali da se bodo shranjeni podatki ohranili v vseh okoliščinah.
  8. LiquidLife tudi ni odgovoren za vsebino posredovanih podatkov ali za vsebino, na primer podatkov, ki je dostopna prek naših storitev.
  9. LiquidLife tudi ne odgovarja za pravilnost podatkov, to mora pogodbeni partner preveriti v potrditvi naročila. Če bi kljub temu prišlo do napak v vsebini, je LiquidLife popolnoma izključen iz odgovornosti. Vendar stroške popravka v takem primeru krije LiquidLife. LiquidLife je odgovoren za škodo izven področja uporabe zakona o odgovornosti za izdelke, če je v okviru zakonskih določb mogoče dokazati naklep ali hudo malomarnost. Izključena je odgovornost za manjšo malomarnost, odškodnina za posledično škodo in finančno izgubo, nedoseženi prihranki, izgubljeni dobiček, izguba obresti in škoda zaradi zahtevkov tretjih oseb do kupca.
  10. LiquidLife si pridržuje pravico, da svojim pogodbenim partnerjem prepreči prenos podatkov ali storitev, ki so v nasprotju z avstrijsko zakonodajo, mednarodnimi konvencijami ali dobro moralo, vendar ni dolžan ukrepati.
  11. Pogodbeni partner LiquidLife se izrecno sklicuje na določbe Zakona o pornografiji, BGBI 1950/97 s spremembami, Zakon o prepovedi z dne 8. maja 1945, StBGI 13 s spremembami in ustrezne določbe Kazenskega zakonika, v skladu s katerimi prenos, distribucija in razstavljanje določenih vsebin je predmet zakonskih omejitev. Pogodbeni partner se do LiquidLife zavezuje, da bo upošteval ta in vsa druga morebitna relevantna zakonska določila ter prevzel izključno odgovornost za spoštovanje teh zakonskih določil.
  12. LiquidLife bo zagotovil druge dogovorjene storitve za zagotovljeno strojno in programsko opremo (npr. namestitve, funkcionalne razširitve itd.) v obsegu, ki je mogoč v skladu s tehničnimi pogoji pogodbenega partnerja. LiquidLife ne jamči, da je mogoče vse funkcionalne zahteve pogodbenega partnerja izdelati iz priloženih komponent.
 1. Druge določbe
  1. Če ni drugače dogovorjeno in ob upoštevanju prisilnih določb Zakona o varstvu potrošnikov, se uporabljajo zakonska določila, ki veljajo med registriranimi trgovci. Pristojno sodišče je Celovec.
  2. Oddajanje naročil in zaračunavanje je neodvisno od odobritve financiranja (od katere koli agencije za financiranje). Ker sredstva dodelijo tretje osebe, odbitka ali pobotanja zneskov financiranja ni mogoče sprejeti.
  3. Vsa obvestila in izjave v zvezi s tem pogodbenim razmerjem so veljavna le, če so podana v pisni obliki.
  4. Podjetje LiquidLife je pooblaščeno, da na lastno odgovornost naroči drugim podjetnikom opravljanje storitev iz tega pogodbenega razmerja, vendar nikakor ni odgovoren za napake teh podjetij.
  5. Pri sklenitvi vzdrževalne pogodbe se posamezne pristojbine obračunajo samo v posameznem mesecu. Možnosti pobota ali seštevanja ni. Upoštevati je treba tudi, da je stranka dolžna dati podatke na voljo in ukrepati za spremembe. LiquidLife ni odgovoren za iskanje sprememb. Spremembe lahko izvede samo stranka.