Logo_liquidlife_weiß_orange

LiquidLife a premo.at

HOTLINE +43 676 84 44 98 888 A LiquidLife

ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 1. Alkalmazási kör
  A LiquidLife általános szerződési feltételei vonatkoznak minden olyan szállításra, szolgáltatásra és ajánlatra, amelyet a LiquidLife egy szerződéses partnernek nyújt. A jövőbeni ügyletekre is vonatkoznak, még akkor is, ha nincs rájuk kifejezett hivatkozás. Nem ismerjük el a szerződéses partner ellentmondó, eltérő vagy új szerződési feltételeit, amelyek nem szerepelnek az értékesítési feltételeinkben, kivéve, ha azok érvényességéhez kifejezetten írásban hozzájárultunk.
 1. szerződéskötés
  1. A szerződés akkor minősül megkötöttnek, ha a LiquidLife a megrendelés kézhezvételét követően írásos rendelési visszaigazolást vagy szállítást küld.
  2. A katalógusokban, prospektusokban és hasonlókban szereplő információk csak akkor relevánsak, ha a megrendelés visszaigazolásában kifejezetten utalnak rájuk.
  3. A szerződés későbbi módosításai és kiegészítései érvényességéhez írásbeli megerősítés szükséges.
  4. Az általunk készített vagy feldolgozott tervek, vázlatok, műszaki kidolgozások vagy javaslatok, minták és hasonlók a mi szellemi tulajdonunkat képezik. Ha nem jön létre szerződés, akkor ezeket, valamint a költségbecsléseket vagy ajánlatokat megfelelően ellentételezni kell.
  5. A szerződés akkor tekinthető megkötöttnek, ha a fizetés a webáruházban megtörtént, és a vásárló visszaigazoló e-mailt küld a szállítás lehetőségéről.
 1. Szállítás, szállítás, kockázatátadás
  1. A szállítási határidők nem kötelező érvényűek, és nem kezdődnek addig, amíg az összes műszaki és egyéb tervezési részletet be nem nyújtották, megállapodás szerinti előleget nem fizettek, a terv minden részletét teljesen tisztázták és/vagy a szerződéses partnerünk által aláírt megrendelés visszaigazolása visszaküldték. A szállítási határidő akkor teljesül, ha a szállítási készséget annak lejártáig közölték, vagy a szállított tétel elhagyta a gyárat. Csak abban az esetben, ha a teljesítési késedelemért mi vagyunk felelősek, a szerződő partner elállhat a szerződéstől türelmi idő meghatározásával, amely semmi esetre sem lehet rövidebb két hétnél, és írásban kell megtenni; Bármilyen egyéb vagy kiterjedtebb igény, mint például kártérítési igény, kizárt, hacsak nem
  1. A telephelyünkön vagy beszállítóinknál fellépő mindenféle üzleti zavar, természeti katasztrófák, sztrájkok és egyéb olyan körülmények, amelyekért nem vagyunk felelősek, vagy amelyeket előre nem látunk, feljogosítanak bennünket a szállítási határidő meghosszabbítására vagy a szerződés teljes vagy részleges felmondására, a szerződéses partner minden szavatossági, elkerülési és kártérítési igényének kizárása. Ez akkor is érvényes, ha az események olyan időpontban történnek, amikor elmaradunk a menetrendtől.
  1. Ha az árut vagy részszállítást (amelyre jogosultak vagyunk, és amelyek külön is felszámíthatók) a szerzõdõ partner nem veszi át, vagy a szállításhoz szükséges elõkészületeket és intézkedéseket a szerzõdõ partner nem tette meg, minden hátrányos következmény a szerzõdõ partnert terheli. a szerződéses partner. 3 nap türelmi idő megadása után szabadon elállhatunk a szerződéstől. A szerződéses partner minden esetben köteles a teljes kártérítést nekünk fizetni.
  1. A használat és a kockázat szerződéses partnerre történő átruházása a megállapodás szerinti fuvardíjtól, biztosítástól stb. (CIF, franco stb.) függetlenül történik, minden esetben az áru fuvarozónak történő átadásakor, még akkor is, ha a szállítás fuvarozás. fizetve, saját járműveinkkel történő szállítás megegyezés szerint, vagy a szállítást mi szervezzük, kezeljük vagy fizetjük. Ettől függetlenül a szerződő partner vállalja, hogy az esetleges szállítási sérüléseket haladéktalanul értesíti, és azt a fuvarlevélben megfelelően rögzíti. Az árut csak külön írásos megállapodás esetén és a szerződő partner költségére biztosítjuk a szállítási károk ellen.
  1. A kiszállító járműveknek akadálytalanul és biztonságosan fel kell tudniuk haladni a kirakodási pontig, és késedelem nélkül le kell tudniuk rakni. A jelen kötelezettség megszegéséből eredő minden többletköltséget és kárt, beleértve a harmadik felek követeléseit is, meg kell térítenünk. Eltérő megállapodás hiányában a szállítóeszköz kirakodása a szerződéses partner feladata, még akkor is, ha a fuvarozó céget bízzuk meg, ebben az esetben a szerződéses partner képviselőjeként járunk el.
  1. A csomagolási előírásoknak megfelelő szállítást és minden egyéb csomagolóanyagot a raklapok kivételével nem veszünk vissza. A vevő köteles saját költségén gondoskodni arról, hogy a csomagolást a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően megsemmisítse.
 1. Szerződés időtartama
  1. A karbantartási szerződések minimális időtartama három hónap, a domainek esetében egy év.
  2. A felmondás mindkét fél számára a hónap elsejével lehetséges, az adott szerződés végén három hónapos felmondási idővel.
  3. A szerződés egy évvel meghosszabbodik, ha nem mondják fel.
  4. A weboldalak minimális szerződési időtartama 24 hónap.
 1. Árak és fizetések
  1. A megrendelésben eltérő megállapodás hiányában az ajánlatban vagy a megrendelőlapon feltüntetett árak érvényesek. Az árak az induló árajánlat időpontjában érvényes költségeken alapulnak. Amennyiben a szállítás időpontjában a költségek emelkednek, a LiquidLife jogosult az árakat ennek megfelelően módosítani. A törvényes forgalmi adó ezen felül kerül felszámításra.
  2. Eltérő megállapodás hiányában a fizetés a számla kézhezvételekor esedékes, levonás nélkül.
  3. Az árak gyári vagy LiquidLife raktárra vonatkoznak, csomagolás és rakodás nélkül. Amennyiben a szállítással kapcsolatban illetékek, adók vagy egyéb díjak felszámítására kerül sor, ezek a vevőt terhelik, valamint a szállítási és szállítási költségek. Kiszállítással egybekötött szállítás esetén ez és a vevő által igényelt szállítási biztosítás külön felszámításra kerül, de nem tartalmazza a kirakodást és a szerződéskötést. A csomagolást csak kifejezett megállapodás esetén vehetjük vissza.
  4. A megállapodás szerinti fizetési határidők betartása elengedhetetlen feltétele a LiquidLife szolgáltatásainak. Fizetési késedelem esetén a LiquidLife jogosult az ebből eredő összes költséget és költséget, valamint a szokásos banki késedelmi kamatot pótlólagosan felszámítani.
  5. Ezen túlmenően, fizetési késedelem esetén a LiquidLife jogosult a szerződéses szolgáltatásokat a szolgáltatási szerződésekből felfüggeszteni a nemteljesítő szerződéses partner írásos értesítésével a teljes fizetés megtörténtéig. Ez elsősorban a biztosított webterület fenntartására vonatkozik.
  6. Mindenesetre kizárt a LiquidLife-fel szembeni nyitott követelésekkel szembeni ellenszámítás, valamint a LiquidLife által el nem ismert állítólagos hibák miatti kifizetések visszatartása.
  7. Fizetési késedelem esetén a LiquidLife a bérleti változat fennálló bérleti díjait azonnal teljes egészében esedékessé teszi, és jogosult a szerződésben vállalt szolgáltatásokat haladéktalanul felmondani. Az ügyfélnek azonban tilos olyan szolgáltatásokat igénybe vennie, mint a tervezés és a programozás.
 1. Szállítás
  1. A leszállított áruk korlátlanul a LiquidLife tulajdonában maradnak a teljes fizetésig.
  2. A szállítási időszak az alábbi időpontok közül a legkésőbbi időponttal kezdődik:
   1. A megrendelés visszaigazolásának dátuma
   2. A vevőt terhelő összes műszaki, kereskedelmi és egyéb követelmény teljesítésének dátuma
   3. Azon a napon, amikor a LiquidLife a LiquidLife hibáján kívül nem tud kiszállításra kész árut szállítani, vagy a vevő nem kívánja, a LiquidLife az árut a vevő költségére tárolhatja, így a szállítás megtörténtnek minősül. A megállapodás szerinti fizetési feltételek ennek következtében nem változnak.
  3. Eltérő megállapodás hiányában a jótállási idő tizenkét hónap.
  4. A garanciális hibákat a LiquidLife saját belátása szerint orvosolja javítással vagy cserével. Az átalakítás vagy az árcsökkentés kölcsönösen kizárt. A garancia automatikusan lejár, amint harmadik fél javítást vagy módosítást hajt végre.
  5. A szavatossági igény feltétele, hogy a vásárló a felmerült hibákat haladéktalanul írásban jelezze.
  6. A garancia nem vonatkozik a nem LiquidLife által végzett elrendezésből és összeszerelésből, a nem megfelelő beállításból, a beépítési követelmények és a használati feltételek be nem tartásából, az alkatrészeken a LiquidLife által meghatározott teljesítményt meghaladó túlzott igénybevételből, hanyag vagy helytelen kezelésből eredő hibákra. és nem megfelelő működési anyagok használata; ez vonatkozik azokra a hibákra is, amelyek a vevő által biztosított anyagra vezethetők vissza. A LiquidLife nem vállal felelősséget a légköri kisülés, túlfeszültség és vegyi hatások által okozott károkért sem. A garancia nem vonatkozik a természetes kopásnak kitett alkatrészek cseréjére.
 1. Lemondás
  1. A LiquidLife jogosult elállni a szerződéstől,
   1. ha a szállítás teljesítése, illetve a szolgáltatás megkezdése vagy folytatása a vevő felelőssége miatt lehetetlen vagy a türelmi idő kitűzése ellenére tovább késik;
   2. ha a vevő fizetésképtelensége miatt aggályok merültek fel, és nem fizet előleget a LiquidLife kérésére, és nem ad megfelelő biztosítékot a szállítás előtt;
   3. ha a felhasználó az általa használt tárhelyhez képest aránytalan adatátvitelt szenved;
   4. ha a szerződő partner vagyona ellen fizetésképtelenségi eljárást indítanak, vagy a fizetésképtelenségi eljárás megindítása iránti kérelmet vagyonhiány miatt elutasítják;
   5. ha a felhasználó ismételten megsérti a „netikettet” és a hálózathasználat általánosan elfogadott normáit, valamint kéretlen reklámozást és spammelést (agresszív direkt mailezés), a szolgáltatás használatával fenyegetés, trágárság, zaklatás vagy más résztvevők bántalmazása céljából.
  2. A fenti okok miatt a szállítás, szolgáltatás még nyitott része tekintetében is lehet elállást bejelenteni, így a 7.1.1. pont szerinti kötelezettségszegés miatt. pontig a 7.1.5. leírtak szerint a rendelés összege teljes egészében felszámításra kerül, ezt 14 napos fizetési határidőn belül át kell utalni a LiquidLife-nak.
  3. A LiquidLife kártérítési igényétől függetlenül elállás esetén a már nyújtott szolgáltatásokat vagy részszolgáltatásokat a szerződés szerint kell számlázni és kifizetni. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a szállítást vagy a szolgáltatást a vevő még nem fogadta el, valamint a LiquidLife által végzett előkészítő műveletekre. Ehelyett a LiquidLife-nek jogában áll követelni a már leszállított tételek visszaküldését is.
  4. Ha a szerződő fél olyan okból áll el a szerződéstől, amelyért a LiquidLife nem felelős, úgy a LiquidLife-nál felmerült költségek bizonyítható összegű, de legalább a nettó rendelési érték 30%-a szerinti kár megtérítése megegyezettnek minősül. A bírói mértéktartás joga kizárt.
 1. Szerzői jogok és használati jogok
  1. A reklámgrafikus tervező művére vonatkozó törvényi szerzői jogok nélkülözhetetlenek.
  2. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a reklámgrafikus tervező szolgáltatásait csak a megrendelés egyeztetett céljára vegye igénybe.
  3. A megrendelőt megillető felhasználási jogok harmadik személyre csak a reklámgrafikus tervező, mint szerző kifejezett hozzájárulásával, térítés ellenében vagy térítésmentesen ruházhatók át. Ezen túlmenően történő további felhasználás esetén mindig a szerzővel kell egyeztetni.
  4. Az ügyfél csak a megállapodás szerinti díj megfelelő megfizetése után jogosult a szerzői jog által védett szolgáltatásokat a megállapodás szerinti módon igénybe venni.
  5. A szerzői jog által védett művek sem eredetiben, sem a sokszorosításban nem változtathatók meg a szerző engedélye nélkül. Semmiféle utánzat nem megengedett.
  6. A terv eredeti példányai a szerző tulajdonát képezik, és felhasználásuk után visszaigényelhetők. Az archiválás egyeztetés után történik (különös tekintettel az időtartamra).
  7. Ha a reklámgrafikus szerzői jogi szolgáltatásait a megállapodás szerinti formában, célon és körön túl veszi igénybe, a megrendelő köteles a reklámgrafikus tervezőnek ezért további ésszerű díjat fizetni. Ez vonatkozik egy nyomtatott mű új kiadására is.
  8. A reklámgrafikus tervező által nyújtott olyan szerzői jogi védelem alatt álló szolgáltatások esetében, amelyek felhasználási köre a szerződés megkötésekor még nem került meghatározásra, vagy amelyek kereskedelmi ügyletekben kereskedelmi tárgyként alkalmasak korlátlan felhasználásra, a díj két részből áll: 1. az eredeti elkészítésének díja és 2. a használati jogok (szerzői jog) korlátlan átruházásáért járó Díj.
  9. Ha az összes használati jog korlátlan átruházásának díja a szerződés megkötésekor nem került kifejezetten meghatározásra, akkor kétség esetén a kialkudott díj csupán a megbízott szolgáltatás elkészítésének díját jelenti.
  10. A reklámgrafikus jogosult bármely általa tervezett és kivitelezett tárgyra megfelelő méretben cégszövegét, ideértve a hozzá tartozó cégtervet is, elhelyezni.
 1. titoktartási kötelezettség
  1. A reklámgrafikus minden belső folyamatot és kapott információt, amely a megrendelőnél végzett munkája során tudomására jutott, szigorúan bizalmasan kezel; különösen a megrendeléssel kapcsolatos dokumentumokat harmadik fél számára csak az ügyfél kifejezett hozzájárulásával teszik hozzáférhetővé.
  2. A reklámgrafikus tervezőnek ösztönöznie kell alkalmazottait ezen elvek betartására; kezeskedik viselkedésükért.
 1. Garancia, felelősség, felelősség kizárása
  1. A jótállási idő 12 hónap a szerződéses partnernél történő szállítástól (összeszerelés nélkül) vagy átvételtől (összeszereléssel). A szavatossági jogok érvényesítésének előfeltétele, hogy a szerződéses partner megfelelő karbantartást végezzen.
  1. Szállításainkat és szolgáltatásainkat a szerződéses partnernek haladéktalanul meg kell vizsgálnia bármilyen szállítási sérülés, mennyiségi eltérés stb. szempontjából, és ellenőriznie kell, hogy azok hibátlanok-e. Hibás reklamációt a szerződő partner köteles haladéktalanul, de legkésőbb a szállítás kézhezvételétől számított három napon belül írásban megtenni, ellenkező esetben a szavatossági és kártérítési igények kizártak.
  1. A szerzõdõpartner hibái vagy velünk szembeni követelései nem jogosítják fel a szerzõdõpartnert az általunk kiszámlázott összegek egy részének vagy egészének visszatartására, vagy a szerzõdés nem megfelelõ teljesítésének kifogásolására. A szerződéses partner vagy az áru vásárlója általi szavatossági jogok és kártérítési igények érvényesítésének feltétele, hogy a szerződéses partner a hiba fennállását az átadáskor vagy a kockázat átruházásakor igazolni tudja. Az ABGB 924. §-ának, 1298. §-ának vélelmével ellentétben minden esetben a szerzõdõ partner felelõs a hibásság és az áru hibájának bizonyítása a kockázat átruházásakor.
  1. A hiba időben történő és indokolt közlése esetén a hibát kijavítjuk, kicseréljük vagy jóváírjuk, vagy csökkentjük az árat visszaküldés ellenében vagy a hibás áru vizsgálata után. Egyéb követelések, mint például elállás, szerződéstől való elállás, hiba elkerülése vagy a hibák következményei, különösen a következményes károkért való felelősség (vagyoni kár és/vagy személyi sérülés), a haszon elmaradása stb., beleértve a késedelemből eredőket is, a következők: mindenesetre kizárt. A leszállított áru feldolgozása, javítása, változtatása, összeszerelése, nem megfelelő karbantartás, az utasításaink be nem tartása, illetve az általa, segítői vagy harmadik fél általi nem megfelelő használat/összeszerelés után a szerződéses partner szavatossági joga vagy kártérítési igénye megszűnik.
  1. A fejlesztések, javítási kísérletek vagy későbbi szállítások nem hosszabbítják meg vagy szakítják meg a jótállási időt. Különösen nem hosszabbodik meg a jótállási időszak, ha a fejlesztésekre vagy javítási kísérletekre a 12 hónapos jótállási időszakon kívül kerül sor.
  1. A velünk szembeni visszkereseti igények ki vannak zárva, különösen abban az esetben, ha a szerződéses partnerrel szemben olyan hibákból eredő igények merülnek fel, amelyekért mi felelünk (ABGB 933b. §).
  1. Az általunk „garanciaként” megjelölt nyilatkozatok csak törvényi (kiterjesztett) jótállási ígéreteket jelentenek, garanciákat nem. A gyártói garancia a modulokra, szerelőkeretekre és inverterekre vonatkozik.
  1. Elvileg csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén vállalunk felelősséget a szerződéses partnert vagy harmadik személyeket ért károkért, amelyek a szándékosságnak minősülnek. A hibát minden esetben a szerződő félnek kell bizonyítania. Felelősségünk a szerződéses partner vagy harmadik személyek következményes károkért, közvetett (következményes) károkért, jogi költségekért, elmaradt haszonért, használatkiesésért vagy használatkiesésért, valamint a felmerülő tévedésen alapuló kártérítési és elkerülési igényekért nem vállal felelősséget. bármilyen hibás szállítás vagy szolgáltatás megszakadása miatt. A velünk szembeni kártérítési igényeket a kárt okozó esemény tudomásszerzésétől számított egy éven belül kell bíróság előtt érvényesíteni, ellenkező esetben elévülnek vagy más módon elvesznek.
  1. Nem vagyunk kötelesek ellenőrizni a benyújtott dokumentumok (tervek, rajzok, mintaszámítások, műszaki leírások, hatósági engedélyek stb.) helyességét, illetve a szállított anyagokat, illetve a meglévő tetőszerkezeteket a megrendelt szolgáltatásokkal való alkalmasságuk és kompatibilitásuk szempontjából. A szerződéses partner garantálja a benyújtott dokumentumok/anyagok helyességét, megfelelőségét és összeegyeztethetőségét. Nem vagyunk kötelesek speciális ellenőrzéseket vagy méréseket végezni (harmadik fél által végzett előzetes munka, meglévő szerkezetek stb.). Az olyan műszaki vagy ténybeli körülmények és körülmények tekintetében, amelyek kívül esnek a megállapodás szerinti ajánlati és szállítási kereteken, nem vagyunk kötelesek ellenőrizni, figyelmeztetni vagy tájékoztatni. Nem vállalunk felelősséget a nyilvánvaló ill
  2. A LiquidLife a termékfelelősségi törvény hatályán kívül eső károkért csak abban az esetben vállal felelősséget, ha a szándékosság vagy súlyos gondatlanság a jogszabályi rendelkezések keretein belül bizonyítható. Kizárt a felelősség enyhe gondatlanságért, a következményes károk és pénzügyi veszteségek megtérítése, az elmaradt megtakarítások, az elmaradt haszon, a kamatkiesés és a harmadik félnek a vevővel szembeni követeléseiből eredő károk. Különösen az internetes szerver meghibásodása esetén felmerülő igények kizártak. Ellenkező esetben a LiquidLife felelősségét az FMG 23. §-a szabályozza, így a LiquidLife kártérítési kötelezettsége egyetlen károsultnak 10 000 euróra korlátozódik.
  3. A szerelési, üzembe helyezési és használati feltételek (például a használati utasításban foglaltak) vagy a hatósági engedélyezési feltételek be nem tartása esetén a kártérítés kizárt.
  4. A LiquidLife mentesül minden felelősség alól a szerződéses partnerünkkel szemben harmadik felek követeléseivel kapcsolatban, ha „élő kamera”-t használ. Az ilyen készülék használatára vonatkozó jogszabályi előírásokat a szerződő partnernek kell betartania.
  5. Továbbá a LiquidLife nem vállal felelősséget a szerződéses partner által a karbantartási területeken közzétett szövegekért, képekért és filmekért, valamint hivatkozásokért.
  6. A LiquidLife nem vállal felelősséget a szerződéses partner által a nyomtatott sajtóban, szórólapokon, névjegykártyákban, katalógusokban vagy weboldalakon történő közzététel céljából biztosított képekért, logókért, szövegekért és multimédiás anyagokért.
  7. Továbbá a szerzői jogdíjak és az AKM díjak megfizetése a szerződéses partner feladata. A szerződéses partnernek kifejezetten ajánlott ezen adók megfizetése.
 1. Szoftver feltételek
  1. A szoftver e feltételek értelmében olyan programok, amelyeket licenc alapján bocsátanak rendelkezésre elektronikus és/vagy elektronikus eszközökön és rendszereken, beleértve a webhelyeket, azok működtetésére vagy vezérlésére; ide tartoznak az erre a célra biztosított szoftverspecifikációk is.
  2. Ha szoftvert bocsátanak a felhasználó rendelkezésére a LiquidLife által szállított rendszerek vagy eszközök (hardver) üzemeltetéséhez, a felhasználó nem átruházható és nem kizárólagos jogot kap a szoftver szerződéses előírásoknak megfelelő használatára a megállapodás szerinti telepítési helyen. és kizárólag a szerződéses hardver üzemeltetésére. A szoftverrel kapcsolatos minden egyéb jogot a licencadó fenntartja; A felhasználó előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül különösen nem jogosult a szoftver reprodukálására vagy megváltoztatására, harmadik fél számára hozzáférhetővé tételére, illetve a szerződéses hardvertől eltérő hardveren történő használatára.
  3. Hardverszállításhoz nem kapcsolódó szoftver rendelkezésre bocsátása esetén a felhasználó a szoftvert a 7.2 pontban foglaltak szerint és a 7.2 pont értelmében csak azokon a rendszereken és eszközökön használhatja, amelyek típusa, darabszáma és telepítési helye szerint a szerződésben meghatározottak. .
 1. Adatvédelem és biztonság
  1. A LiquidLife jogosult a kapcsolati adatok, különösen a forrás- és cél IP-címek és minden egyéb naplófájl tárolására és értékelésére a számlázási célú kiértékelésen túl saját és harmadik felek fiókjának védelme érdekében. Ezen túlmenően ezek az adatok műszaki hibák kijavítására is felhasználhatók.
  2. A LiquidLife munkatársait a távközlési törvény titoktartási kötelezettsége és az adatvédelmi törvény titoktartási kötelezettsége terheli. A felhasználó személyes adatait és adatait nem tekintjük meg. Még az a puszta tény is, hogy üzenetváltásra került sor, titoktartási kötelezettség alá esik. Az útválasztási és tartományi információkat azonban tovább kell adni.
  3. A LiquidLife elmenti az ügyfelek és a résztvevők összes törzsadatát (cím, keresztnév, vezetéknév, születési dátum, cég, cím, iparág, igénylés dátuma, fizetési módok, bejövő fizetések, könyvelés). Ezen törzsadatok feldolgozása automatikusan történik, és a résztvevő írásos hozzájárulása nélkül nem adjuk át. Az FMG 1993 31. §-ában meghatározott kötelezettségnek megfelelően a LiquidLife nyilvános névjegyzéket hoz létre a résztvevőkről, amelyben szerepel a vezeték- és vezetéknév, beosztás, cég, cím és internetcím. Ez a bejegyzés a résztvevő kifejezett írásbeli kérésére elhagyható. Tartalmi adatok a számlázáshoz feltétlenül szükséges mértékben tárolhatók. A tartalmi adatokat azonban a technikailag szükséges minimumon túl nem tárolják, és semmilyen körülmények között nem értékelik.
  4. A LiquidLife minden technikailag lehetséges intézkedést megtesz a nála tárolt ügyféladatok védelme érdekében. A LiquidLife azonban nem vállal felelősséget, ha harmadik felek jogellenesen birtokba veszik ezeket az adatokat, és tovább használják azokat. A szerződő fél vagy harmadik felek által a LiquidLife-fel szembeni kártérítés ilyen összefüggésben kölcsönösen kizárt.
  5. A LiquidLife fenntartja a jogot, hogy azonnal és figyelmeztetés nélkül fizikailag és/vagy logikailag lekapcsolja az ügyfeleket az internetről, ha alapos gyanú merül fel, hogy a kapcsolatukból olyan hálózati tevékenységek származnak, amelyek veszélyesek a LiquidLife vagy más számítógépek biztonságára vagy működésére. A tevékenységek felderítésének és nyomon követésének, a kapcsolat megszakításának és az esetleges javításoknak a költségei a szerződéses partnert terhelik az adott időpontban a LiquidLife által általában felszámított óradíjak szerint.
  6. A LiquidLife fenntartja a jogot, hogy az ügyfelek nevét, internetcímét és a szolgáltatás típusát referencialistán helyezze el, és kérésre más ügyfelek és érdeklődők számára elérhetővé tegye. Az ügyfél kifejezett írásbeli kérésére az ügyfél nem kerül megnevezésre referencialistán.
 1. A tűzfalakra vonatkozó további szabályok
  1. A tűzfalak felállítása, működtetése és ellenőrzése során a LiquidLife a lehető legnagyobb körültekintéssel és a technika jelenlegi állása szerint jár el, de felhívja a figyelmet arra, hogy a tűzfalrendszerek abszolút biztonsága (100%) nem garantálható. A LiquidLife részéről a jótállás jogcíméből eredő felelősség, illetve az abból eredő hátrányok megtérítése kizárt, hogy a szerződéses partnernél telepített, üzemeltetett vagy ellenőrzött tűzfalrendszert megkerülték vagy letiltották.
  2. A LiquidLife felhívja a figyelmet arra, hogy semmilyen felelősséget nem vállal a szerződéses partner területén előforduló felhasználói hibákért. Ugyanez vonatkozik a szoftver vagy összetevők jogosulatlan módosítására a LiquidLife hozzájárulása nélkül.
 1. Felhasználói kötelezettségek
  1. A felhasználó kizárólagos felelőssége
   1. Választás a Licencadó által biztosított szoftverek közül;
   2. A szoftver használata és a vele elért eredmények;
   3. A licencadó összes jogának védelme (például ipari tulajdonjogok, szerzői jogok, beleértve a szerzői jogi megjegyzéshez való jogot) a szoftverhez, valamint a licencadó azon követeléseinek védelme, hogy az üzleti és üzleti titkokat ne fedje fel, akár alkalmazottai, helyettes ügynökei vagy harmadik felek részéről. Ez akkor is érvényes, ha a szoftvert módosították vagy más programokhoz kapcsolták. Ez a kötelezettség a szerződés lejárta után is érvényben marad.
 1. szoftverek szállítása
  1. A licencelt szoftver harmadik féltől (Microsoft) történő megrendelésével a szerződéses partner megerősíti a LiquidLife felé, hogy tisztában van jelen szoftverlicenc feltételeivel. A LiquidLife csak a harmadik fél licencfeltételeiben meghatározott keretek között teszi elérhetővé harmadik felektől származó szoftvereket. Ezeket kérésre rendelkezésre bocsátjuk – szükség esetén csak az eredeti nyelven. Harmadik féltől származó szoftverek használatakor a felhasználó nem válik e harmadik fél szerződéses partnerévé. A LiquidLife az ilyen szoftvereket szolgáltatási köre részeként teszi elérhetővé anélkül, hogy a felhasználónak bármilyen joga lenne rá.
  2. A LiquidLife semmilyen felelősséget nem vállal a „nyilvánosnak” vagy „shareware”-nek minősített szoftverekért. A szoftver megfelelő fejlesztője által meghatározott használati feltételeket vagy a licencszabályokat be kell tartani.
  3. A LiquidLife által készített szoftverek esetében a szolgáltatási kört a szerződéses partner által ellenjegyzett szolgáltatásleírás (rendszerelemzés) határozza meg. A szállítás tartalmazza a kijelölt rendszereken végrehajtható programkódot. A programokra és a dokumentációra vonatkozó minden jog a LiquidLife-t illeti meg.
  4. A LiquidLife ezt nem garantálja
   1. a szállított szoftver megfelel a szerződő partner valamennyi követelményének, kivéve, ha ezt kifejezetten a szerződés részévé tették;
   2. együttműködik a szerződéses partner egyéb programjaival ill
   3. a szoftver mindig és hiba nélkül működik.
   4. Ezenkívül a LiquidLife nem garantálja, hogy minden szoftverhiba kijavítható. A garancia a programfunkció reprodukálható hibáira korlátozódik.
  5. A szoftver harmadik fél részére történő átadása, ideértve a rövid távú átadást is, semmi esetre sem kizárt.
 1. a tulajdonjog fenntartása:
  1. Az általunk szállított áruk a mi tulajdonunkban maradnak mindaddig, amíg a számlaösszegeket teljes egészében ki nem fizetik, beleértve az összes járulékos követelést, mint például az összes szállításból származó kamat és működési költség.
  1. A tulajdonjog fenntartása alá eső áruk zálogba adása, biztosíték átruházása vagy egyéb megterhelése a tulajdonjogunk fennállása alatt nem megengedett. A lefoglalt ingatlanhoz harmadik felek hozzáférését haladéktalanul jelenteni kell.
  1. A szerződéses partner a tulajdonjog-fenntartás tárgyát képező áru megsemmisüléséből vagy megsérüléséből eredő biztosítási vagy kárigényeket előre engedményezi ránk, vagy vállalja, hogy gondoskodik ezeknek az igényeknek megfelelő engedményezéséről.
  1. Jogosultunk vagyunk a leszállított, de még teljes egészében ki nem fizetett áru azonnali visszaszolgáltatását követelni, ha a szerződő partner felénk fennálló fizetési kötelezettségének határidőben és hiánytalanul nem tesz eleget, vagy csődeljárást vagy egyezségi eljárást kérnek, ill. A szerződéses partner vagyona ellenében a szerződéses partner leállítja a kifizetéseket, vagy a hitelezőihez fordul peren kívüli egyezség megkötése érdekében. A tulajdonjog fenntartásának érvényesítése nem minősül szerződéstől való elállásnak, ezért a szerződő fél minden esetben köteles a vételár megfizetésére. A nem teljesítés miatti kártérítési igényünk minden esetben nem érinti.
 1. További feltételek
  1. A LiquidLife felhívja a figyelmet arra, hogy semmilyen felelősséget nem vállal az alkalmazási hibákért a szerződéses partner területén. Ugyanez vonatkozik a szoftver vagy konfiguráció illetéktelen módosítására a LiquidLife hozzájárulása nélkül.
  2. A LiquidLife szolgáltatásainak harmadik felek általi igénybevételéhez, valamint a LiquidLife szolgáltatásainak harmadik fél részére történő térítés ellenében történő átruházásához a LiquidLife kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges.
  3. A LiquidLife által végzett szponzorációs tevékenység esetén a rendelkezésre bocsátott anyag a LiquidLife tulajdona. A szponzoráció megszűnése esetén a szponzorált fél nem veheti át az elrendezéseket és az adatokat, mivel ez a LiquidLife szellemi terméke.
  4. A szerződéses partner elismeri, hogy be kell tartania a „netikett”-et, azokat a viselkedési normákat, amelyeknek az internethasználók szerte a világon önként alávetik magukat. Amennyiben a szerződéses partnerrel kapcsolatban internetről panasz érkezik a LiquidLife-hoz, a LiquidLife jogosult a szerződéses jogviszony megismétlődése esetén felmondani. Fenntartjuk továbbá a jogot, hogy a feldolgozáshoz szükséges időt az adott időpontban érvényes óradíjjal számoljuk fel.
  5. Alkalmazási szoftverekre vonatkozó használati szerződések esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek az irányadók, amennyiben ezek a szerződések más rendelkezéseket kifejezetten nem tartalmaznak.
  6. A feltüntetett árak nem tartalmazzák
   1. a szerződéses partner telephelyén felmerülő költségek
   2. azon berendezések (hardver és szoftver) költségei, amelyek az interneten található szoftveralkatrészek (pl. chat-szoba vagy pin táblák) szerződéses partner általi kizárólagos használatához lennének szükségesek.
   3. Nem tartoznak bele azok a költségek sem, amelyeket harmadik felek számíthatnak fel a szolgáltatások használatáért, mint például az internet-hozzáférési vagy a telefondíjak.
   4. A meglévő weboldalak konvertálásának költségei, ideértve a feldolgozáshoz szükséges időt is, a szerződéses partnert terhelik az akkor érvényes óradíjban.
  7. A LiquidLife a lehető legnagyobb gondossággal, megbízhatósággal és elérhetőséggel működteti, támogatja és karbantartja a kínált szolgáltatásokat. A LiquidLife azonban nem garantálja, hogy ezek a szolgáltatások megszakítás nélkül elérhetőek lesznek, a kívánt kapcsolatok bármikor létrejöhetnek, vagy a tárolt adatok minden körülmények között megőrződnek.
  8. A LiquidLife továbbá nem vállal felelősséget a továbbított adatok tartalmáért vagy például a szolgáltatásainkon keresztül elérhető adatokért.
  9. Az adatok helyességéért a LiquidLife sem vállal felelősséget, ezt a szerződéses partnereknek a megrendelés visszaigazolásában ellenőrizniük kell. Ha ennek ellenére a tartalomban hibák fordulnak elő, a LiquidLife teljes mértékben kizárja a felelősséget. A korrekció költségeit azonban ilyen esetben a LiquidLife viseli. A LiquidLife a termékfelelősségi törvény hatályán kívül eső károkért csak abban az esetben vállal felelősséget, ha a szándékosság vagy súlyos gondatlanság a jogszabályi rendelkezések keretein belül bizonyítható. Kizárt a felelősség enyhe gondatlanságért, a következményes károk és pénzügyi veszteségek megtérítése, az elmaradt megtakarítások, az elmaradt haszon, a kamatkiesés és a harmadik félnek a vevővel szembeni követeléseiből eredő károk.
  10. A LiquidLife fenntartja a jogot, hogy megakadályozza szerződéses partnereit az osztrák joggal, nemzetközi egyezményekkel vagy jó erkölcsbe ütköző adatok vagy szolgáltatások továbbításában, de nem köteles semmilyen lépést tenni.
  11. A LiquidLife szerződéses partnerére kifejezetten hivatkoznak a pornográfiai törvény, a módosított BGBI 1950/97, az 1945. május 8-i tilalmi törvény, a módosított StBGI 13, valamint a Btk vonatkozó rendelkezései, amelyek szerint a továbbítás, terjesztés és bizonyos tartalmak megjelenítésére törvényi korlátozások vonatkoznak. A szerzõdõ partner kötelezettséget vállal a LiquidLife felé, hogy betartja ezeket és minden egyéb, esetlegesen vonatkozó jogszabályi elõírást, és kizárólagos felelõsséget vállal ezen jogszabályi rendelkezések betartásáért.
  12. A LiquidLife egyéb megállapodás szerinti szolgáltatásokat nyújt a biztosított hardverekhez és szoftverekhez (pl. telepítések, funkcióbővítések stb.), amennyiben az a szerződéses partner által biztosított műszaki feltételek mellett lehetséges. A LiquidLife nem garantálja, hogy a szerződéses partner minden funkcionális követelménye előállítható a biztosított komponensekből.
 1. Egyéb rendelkezések
  1. Eltérő megállapodás hiányában és a Fogyasztóvédelmi Törvény kötelező rendelkezései szerint a bejegyzett kereskedők közötti jogszabályi rendelkezések az irányadók. Az illetékesség helye Klagenfurt.
  2. A megrendelések feladása és a számlázás független a támogatás odaítélésétől (bármely finanszírozó ügynökségtől). Mivel a finanszírozást harmadik felek ítélik oda, a finanszírozási összegek levonása vagy beszámítása nem fogadható el.
  3. A jelen szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos minden értesítés és nyilatkozat csak akkor érvényes, ha azt írásban tették meg.
  4. A LiquidLife saját kockázatára jogosult más vállalkozókat megbízni a szerződéses jogviszonyból származó szolgáltatások nyújtásával, de semmilyen felelősséget nem vállal ezen társaságok hibáiért.
  5. Karbantartási szerződés megkötésekor a mindenkori díjakat csak az adott hónapra kell jóváírni. Nincs lehetőség beszámításra vagy összeadásra. Figyelembe kell venni azt is, hogy az adatok elérhetővé tétele és a változások érdekében az ügyfél kötelessége. Nem a LiquidLife felelőssége a változtatások keresése. Változást csak az ügyfél hajthat végre.