Logo_liquidlife_weiß_orange

LiquidLife από premo.at

HOTLINE +43 676 84 44 98 888

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ LiquidLife

 1. Πεδίο εφαρμογής
  Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις του LiquidLife ισχύουν για όλες τις παραδόσεις, τις υπηρεσίες και τις προσφορές που παρέχει η LiquidLife σε έναν συμβατικό συνεργάτη. Ισχύουν επίσης για μελλοντικές συναλλαγές, ακόμη και αν δεν γίνεται ρητή αναφορά σε αυτές. Δεν αναγνωρίζουμε αντικρουόμενους, αποκλίνοντες ή νέους όρους και προϋποθέσεις του συμβατικού εταίρου που δεν περιλαμβάνονται στους όρους πώλησής μας, εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει ρητά στην εγκυρότητά τους εγγράφως.
 1. σύναψη σύμβασης
  1. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί όταν η LiquidLife έχει στείλει γραπτή επιβεβαίωση παραγγελίας ή παράδοση μετά την παραλαβή της παραγγελίας.
  2. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε καταλόγους, φυλλάδια και παρόμοια είναι σχετικές μόνο εάν αναφέρονται ρητά στην επιβεβαίωση παραγγελίας.
  3. Μεταγενέστερες αλλαγές και προσθήκες στη σύμβαση απαιτούν γραπτή επιβεβαίωση για να είναι έγκυρη.
  4. Σχέδια, σκίτσα, τεχνικές επεξεργασίες ή προτάσεις, δείγματα και παρόμοια που ετοιμάσαμε ή επεξεργαζόμαστε αποτελούν πνευματική μας ιδιοκτησία. Εάν δεν συναφθεί σύμβαση, αυτές καθώς και οι εκτιμήσεις κόστους ή οι προσφορές πρέπει να αμείβονται κατάλληλα.
  5. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί όταν έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή στο ηλεκτρονικό κατάστημα και έχει σταλεί στον πελάτη επιβεβαιωτικό email σχετικά με την επιλογή παράδοσης.
 1. Παράδοση, μεταφορά, μεταφορά κινδύνου
  1. Οι χρόνοι παράδοσης δεν είναι δεσμευτικοί και δεν ξεκινούν έως ότου υποβληθούν όλες οι τεχνικές και άλλες λεπτομέρειες σχεδιασμού, έχει καταβληθεί μια συμφωνημένη κατάθεση, έχουν αποσαφηνιστεί πλήρως όλες οι λεπτομέρειες του σχεδιασμού ή/και η επιβεβαίωση της παραγγελίας που έχει υπογραφεί από τον συμβατικό μας συνεργάτη επιστράφηκε. Η περίοδος παράδοσης τηρείται εάν η ετοιμότητα για παράδοση έχει γνωστοποιηθεί μέχρι τη στιγμή που λήγει ή το αντικείμενο παράδοσης έχει φύγει από το εργοστάσιο. Μόνο σε περίπτωση καθυστέρησης εκτέλεσης για την οποία είμαστε υπεύθυνοι ο συμβατικός εταίρος είναι ελεύθερος να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση ορίζοντας περίοδο χάριτος, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δύο εβδομάδες και πρέπει να είναι γραπτή. Άλλες ή πιο εκτεταμένες αξιώσεις οποιουδήποτε είδους, όπως αξιώσεις για αποζημίωση ειδικότερα, αποκλείονται εκτός εάν
  1. Επιχειρηματικές διακοπές κάθε είδους στις εγκαταστάσεις μας ή στους προμηθευτές μας, φυσικές καταστροφές, απεργίες και άλλες περιστάσεις για τις οποίες δεν είμαστε υπεύθυνοι ή δεν μπορούμε να προβλέψουμε, μας δίνουν το δικαίωμα να παρατείνουμε την περίοδο παράδοσης ή να ακυρώσουμε τη σύμβαση εν όλω ή εν μέρει, τον αποκλεισμό όλων των αξιώσεων εγγύησης, αξιώσεων αποφυγής και αξιώσεων αποζημίωσης από την πλευρά του συμβατικού εταίρου. Αυτό ισχύει επίσης εάν τα γεγονότα συμβαίνουν σε μια στιγμή που έχουμε καθυστερήσει το χρονοδιάγραμμα.
  1. Εάν τα αγαθά ή μερικές παραδόσεις (τα οποία δικαιούμαστε και τα οποία μπορούν επίσης να χρεωθούν χωριστά) δεν γίνουν δεκτά από τον συμβατικό εταίρο ή οι προετοιμασίες και τα μέτρα που απαιτούνται για την παράδοση δεν έχουν ληφθεί από τον συμβατικό εταίρο, όλες οι δυσμενείς συνέπειες βαρύνουν ο συμβατικός εταίρος. Είμαστε ελεύθεροι να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση αφού ορίσουμε περίοδο χάριτος 3 ημερών. Σε κάθε περίπτωση ο συμβασιούχος υποχρεούται να μας καταβάλει πλήρη αποζημίωση.
  1. Η μεταβίβαση της χρήσης και του κινδύνου στον συμβατικό εταίρο γίνεται ανεξάρτητα από τη συμφωνημένη χρέωση ναύλου, ασφάλισης κ.λπ. πληρώνεται, η παράδοση με τα δικά μας οχήματα έχει συμφωνηθεί ή η μεταφορά οργανώνεται, διαχειρίζεται ή πληρώνεται από εμάς. Ανεξάρτητα από αυτό, ο συμβατικός εταίρος αναλαμβάνει να μας ενημερώσει άμεσα για τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά και να το σημειώσει σωστά στη φορτωτική. Τα εμπορεύματα θα ασφαλιστούν από εμάς για ζημιές κατά τη μεταφορά μόνο εάν υπάρχει ξεχωριστή γραπτή συμφωνία και με έξοδα του συμβατικού εταίρου.
  1. Τα οχήματα παράδοσης πρέπει να μπορούν να οδηγούν μέχρι το σημείο εκφόρτωσης ανεμπόδιστα και με ασφάλεια και να μπορούν να εκφορτώνουν χωρίς καθυστέρηση. Όλα τα πρόσθετα έξοδα και οι ζημιές που προκύπτουν από την παράβαση αυτής της υποχρέωσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αξιώσεων από τρίτα μέρη, πρέπει να επιστραφούν σε εμάς. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η εκφόρτωση του μεταφορικού μέσου είναι ευθύνη του συμβαλλόμενου εταίρου, ακόμη και αν αναθέσουμε στη μεταφορική εταιρεία, οπότε ενεργούμε ως εκπρόσωπος του συμβατικού εταίρου.
  1. Η μεταφορά και όλες οι άλλες συσκευασίες σύμφωνα με τους κανονισμούς συσκευασίας δεν θα ληφθούν πίσω, με εξαίρεση τις παλέτες. Ο πελάτης υποχρεούται να μεριμνά για την απόρριψη της συσκευασίας σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις με δικά του έξοδα.
 1. Διάρκεια συμβολαίου
  1. Η ελάχιστη περίοδος συμβολαίου για συμβόλαια συντήρησης είναι τρεις μήνες, για τομείς ένα έτος.
  2. Η καταγγελία είναι δυνατή και για τα δύο μέρη την πρώτη του μήνα, με την επιφύλαξη τρίμηνης προειδοποίησης στο τέλος της αντίστοιχης σύμβασης.
  3. Η σύμβαση παρατείνεται κατά ένα χρόνο κάθε φορά εάν δεν λυθεί.
  4. Η ελάχιστη διάρκεια σύμβασης για τους ιστότοπους είναι 24 μήνες.
 1. Τιμές και πληρωμές
  1. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά στην παραγγελία, ισχύουν οι τιμές που αναφέρονται στην προσφορά ή τη φόρμα παραγγελίας. Οι τιμές βασίζονται στο κόστος τη στιγμή της αρχικής προσφοράς τιμής. Σε περίπτωση που το κόστος αυξηθεί κατά τη στιγμή της παράδοσης, η LiquidLife δικαιούται να προσαρμόσει τις τιμές ανάλογα. Ο νόμιμος φόρος επί των πωλήσεων θα χρεωθεί επιπλέον.
  2. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, οι πληρωμές οφείλονται κατά την παραλαβή του τιμολογίου και χωρίς παρακράτηση.
  3. Οι τιμές ισχύουν εκ του εργοστασίου ή αποθήκη LiquidLife εκτός συσκευασίας και φόρτωσης. Εάν επιβάλλονται τέλη, φόροι ή άλλες χρεώσεις σε σχέση με την παράδοση, αυτά βαρύνουν τον αγοραστή, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης. Εάν συμφωνηθεί η παράδοση με παράδοση, αυτή και οποιαδήποτε ασφάλεια μεταφοράς ζητηθεί από τον αγοραστή θα χρεωθεί ξεχωριστά, αλλά δεν περιλαμβάνει εκφόρτωση και σύμβαση. Η συσκευασία θα επιστραφεί μόνο εφόσον συμφωνηθεί ρητά.
  4. Η τήρηση των συμφωνημένων ημερομηνιών πληρωμής αποτελεί βασική προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών από τη LiquidLife. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής, η LiquidLife δικαιούται να χρεώσει επιπλέον όλα τα έξοδα και έξοδα που προκύπτουν, καθώς και τους τυπικούς τραπεζικούς τόκους υπερημερίας.
  5. Επιπλέον, σε περίπτωση αθέτησης πληρωμών, η LiquidLife δικαιούται να αναστείλει τις συμβατικές υπηρεσίες από τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με γραπτή ειδοποίηση προς τον υπερήμερο συμβατικό εταίρο έως ότου γίνει η πλήρης πληρωμή. Αυτό σχετίζεται κυρίως με τη διατήρηση του παρεχόμενου διαδικτυακού χώρου.
  6. Σε κάθε περίπτωση, αποκλείεται η αντιλογιστική με ανοιχτές αξιώσεις κατά της LiquidLife και η παρακράτηση πληρωμών λόγω υποτιθέμενων ελαττωμάτων που δεν αναγνωρίζονται από τη LiquidLife.
  7. Σε περίπτωση αθέτησης πληρωμής, η LiquidLife καθιστά τα εκκρεμή ενοίκια που οφείλονται αμέσως πλήρως για την παραλλαγή ενοικίασης και δικαιούται να διακόψει αμέσως τις συμβατικά συμφωνημένες υπηρεσίες. Ωστόσο, ο πελάτης απαγορεύεται να χρησιμοποιεί υπηρεσίες όπως ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός.
 1. Διανομή
  1. Τα παραδοθέντα αγαθά παραμένουν στην απεριόριστη ιδιοκτησία της LiquidLife έως ότου ολοκληρωθεί η πληρωμή.
  2. Η περίοδος παράδοσης ξεκινά με το αργότερο από τις ακόλουθες ώρες:
   1. Ημερομηνία επιβεβαίωσης παραγγελίας
   2. Ημερομηνία εκπλήρωσης όλων των τεχνικών, εμπορικών και άλλων απαιτήσεων που βαρύνουν τον αγοραστή
   3. Την ημερομηνία κατά την οποία η LiquidLife δεν είναι σε θέση να παραδώσει αγαθά που είναι έτοιμα για αποστολή χωρίς υπαιτιότητα της LiquidLife ή δεν είναι επιθυμητά από τον αγοραστή, η LiquidLife μπορεί να αποθηκεύσει τα αγαθά με έξοδα του αγοραστή, οπότε η παράδοση θεωρείται ότι έχει πραγματοποιηθεί. Ως αποτέλεσμα, οι συμφωνημένοι όροι πληρωμής δεν αλλάζουν.
  3. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, η περίοδος εγγύησης είναι δώδεκα μήνες.
  4. Τα ελαττώματα που υπόκεινται στην εγγύηση θα διορθωθούν κατά την κρίση της LiquidLife είτε με επισκευή είτε με αντικατάσταση. Μια μετατροπή ή μείωση τιμής αποκλείεται αμοιβαία. Η εγγύηση λήγει αυτόματα μόλις γίνουν επισκευές ή τροποποιήσεις από τρίτους.
  5. Η αξίωση εγγύησης προϋποθέτει ότι ο αγοραστής έχει αναφέρει αμέσως εγγράφως τα εμφανιζόμενα ελαττώματα.
  6. Εξαιρούνται από την εγγύηση ελαττώματα που προκύπτουν από διάταξη και συναρμολόγηση που δεν έγινε από το LiquidLife, ανεπαρκής ρύθμιση, μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις εγκατάστασης και συνθήκες χρήσης, υπερβολική καταπόνηση στα εξαρτήματα πέρα από την απόδοση που καθορίζεται από το LiquidLife, αμελής ή εσφαλμένη επεξεργασία και χρήση ακατάλληλων υλικών λειτουργίας· Αυτό ισχύει επίσης για ελαττώματα που μπορούν να εντοπιστούν στο υλικό που παρέχεται από τον αγοραστή. Η LiquidLife δεν φέρει επίσης ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ατμοσφαιρική εκφόρτιση, υπέρταση και χημικές επιδράσεις. Η εγγύηση δεν ισχύει για την αντικατάσταση εξαρτημάτων που υπόκεινται σε φυσική φθορά.
 1. Παραίτηση
  1. Η LiquidLife δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση,
   1. εάν η εκτέλεση της παράδοσης ή η έναρξη ή η συνέχιση της υπηρεσίας είναι αδύνατη για λόγους για τους οποίους ευθύνεται ο αγοραστής ή καθυστερεί περαιτέρω παρά τον καθορισμό περιόδου χάριτος·
   2. εάν έχουν προκύψει ανησυχίες σχετικά με την αδυναμία πληρωμής του αγοραστή και δεν κάνει προκαταβολή κατόπιν αιτήματος της LiquidLife ούτε παρέχει την κατάλληλη ασφάλεια πριν από την παράδοση·
   3. εάν ο χρήστης έχει δυσανάλογη μεταφορά δεδομένων σε σχέση με τον αποθηκευτικό χώρο που χρησιμοποιεί·
   4. εάν κινηθεί διαδικασία αφερεγγυότητας κατά των περιουσιακών στοιχείων του συμβαλλόμενου εταίρου ή απορριφθεί αίτηση για έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας λόγω ανεπαρκών περιουσιακών στοιχείων·
   5. εάν ο χρήστης παραβιάζει επανειλημμένα το “netiquette” και τα γενικά αποδεκτά πρότυπα χρήσης του δικτύου, καθώς και ανεπιθύμητη διαφήμιση και ανεπιθύμητη αλληλογραφία (επιθετική απευθείας αλληλογραφία), χρησιμοποιώντας την υπηρεσία για τη μετάδοση απειλών, βωμολοχιών, παρενόχλησης ή βλάβης άλλων συμμετεχόντων.
  2. Απόσυρση μπορεί επίσης να δηλωθεί για ένα ακόμη ανοιχτό μέρος της παράδοσης ή της υπηρεσίας για τους παραπάνω λόγους, λόγω του παραπτώματος που αναφέρεται στο σημείο 7.1.1. μέχρι το σημείο 7.1.5. περιγράφεται, το ποσό της παραγγελίας χρεώνεται πλήρως, αυτό πρέπει να μεταφερθεί στη LiquidLife εντός προθεσμίας πληρωμής 14 ημερών.
  3. Ανεξάρτητα από τις αξιώσεις της LiquidLife για αποζημίωση, σε περίπτωση υπαναχώρησης, οι υπηρεσίες ή μερικές υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί πρέπει να τιμολογηθούν και να πληρωθούν σύμφωνα με τη σύμβαση. Αυτό ισχύει επίσης εάν η παράδοση ή η υπηρεσία δεν έχει γίνει ακόμη αποδεκτή από τον αγοραστή, καθώς και για προπαρασκευαστικές ενέργειες που εκτελούνται από τη LiquidLife. Αντί αυτού, η LiquidLife έχει επίσης το δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή αντικειμένων που έχουν ήδη παραδοθεί.
  4. Εάν ο συμβατικός εταίρος αποχωρήσει από τη σύμβαση για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται η LiquidLife, θα θεωρείται ότι έχει συμφωνηθεί αποζημίωση για ζημιές στο ποσό των δαπανών της LiquidLife που μπορεί να αποδειχθούν, αλλά τουλάχιστον το 30% της καθαρής αξίας παραγγελίας. Το δικαστικό δικαίωμα της μετριοπάθειας αποκλείεται.
 1. Πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα χρήσης
  1. Τα νόμιμα πνευματικά δικαιώματα του διαφημιστικού γραφίστα στο έργο του είναι απαραίτητα.
  2. Ο πελάτης υποχρεούται να διασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες του διαφημιστικού γραφίστα χρησιμοποιούνται μόνο για τον συμφωνημένο σκοπό της παραγγελίας.
  3. Τα δικαιώματα χρήσης που παραχωρούνται στον πελάτη μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτους έναντι αμοιβής ή δωρεάν μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του διαφημιστικού γραφίστα ως δημιουργού. Σε περίπτωση περαιτέρω χρήσης πέρα από αυτό, πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε τον συγγραφέα.
  4. Ο πελάτης εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα με τον συμφωνημένο τρόπο μόνο μετά την ορθή πληρωμή της συμφωνηθείσας αμοιβής.
  5. Τα έργα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα δεν επιτρέπεται να αλλάξουν ούτε στο πρωτότυπο ούτε στην αναπαραγωγή χωρίς την άδεια του δημιουργού. Δεν επιτρέπονται απομιμήσεις οποιουδήποτε είδους.
  6. Τα πρωτότυπα του σχεδίου παραμένουν ιδιοκτησία του δημιουργού και μπορούν να ανακτηθούν μετά τη χρήση τους. Η αρχειοθέτηση γίνεται κατόπιν συνεννόησης (ιδιαίτερα όσον αφορά τη διάρκεια).
  7. Εάν οι υπηρεσίες πνευματικών δικαιωμάτων του διαφημιστικού γραφίστα χρησιμοποιούνται πέρα από τη συμφωνημένη μορφή, σκοπό και πεδίο εφαρμογής, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει στον διαφημιστικό γραφίστα μια επιπλέον εύλογη αμοιβή για αυτό. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση μιας νέας έκδοσης ενός έντυπου έργου.
  8. Στην περίπτωση υπηρεσιών που παρέχονται από τον διαφημιστικό γραφίστα που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και το πεδίο χρήσης των οποίων δεν έχει ακόμη καθοριστεί κατά τη σύναψη της σύμβασης ή οι οποίες είναι κατάλληλες ως εμπορικό αντικείμενο σε εμπορικές συναλλαγές για απεριόριστη χρήση, η αμοιβή αποτελείται από δύο μέρη: 1. αμοιβή για τη σύνταξη του πρωτοτύπου και 2. ως αμοιβή για την απεριόριστη μεταβίβαση δικαιωμάτων χρήσης (πνευματικά δικαιώματα).
  9. Εάν η αμοιβή για την απεριόριστη μεταβίβαση όλων των δικαιωμάτων χρήσης δεν προσδιορίστηκε ρητά κατά τη σύναψη της σύμβασης, τότε σε περίπτωση αμφιβολίας η συμφωνηθείσα αμοιβή αντιπροσωπεύει απλώς την αμοιβή για την προετοιμασία των παραγγελθέντων υπηρεσιών.
  10. Ο διαφημιστικός γραφίστας δικαιούται να επικολλήσει τη διατύπωση της εταιρείας του, συμπεριλαμβανομένου του σχετικού εταιρικού σχεδίου, σε οποιοδήποτε αντικείμενο που έχει σχεδιαστεί και εκτελεστεί από αυτόν σε κατάλληλο μέγεθος.
 1. υποχρέωση εμπιστευτικότητας
  1. Ο διαφημιστικός γραφίστας αντιμετωπίζει αυστηρά εμπιστευτικές όλες τις εσωτερικές διαδικασίες και τις πληροφορίες που έχει λάβει, οι οποίες του έχουν γίνει γνωστές μέσω της εργασίας στον πελάτη και με τον πελάτη. Ειδικότερα, τα έγγραφα που σχετίζονται με την παραγγελία γίνονται προσβάσιμα σε τρίτους μόνο με τη ρητή συγκατάθεση του πελάτη.
  2. Ο διαφημιστικός γραφίστας πρέπει να ενθαρρύνει τους υπαλλήλους του να τηρούν αυτές τις αρχές. εγγυάται για τη συμπεριφορά τους.
 1. Εγγύηση, Ευθύνη, Αποποίηση ευθυνών
  1. Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες ξεκινώντας με παράδοση (χωρίς συναρμολόγηση) ή αποδοχή (με συναρμολόγηση) στον συμβατικό συνεργάτη. Η σωστή συντήρηση από τον αντισυμβαλλόμενο αποτελεί προϋπόθεση για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων εγγύησης.
  1. Οι παραδόσεις και οι υπηρεσίες μας πρέπει να επιθεωρηθούν αμέσως από τον συμβατικό συνεργάτη για τυχόν ζημιές κατά την παράδοση, αποκλίσεις ποσότητας κ.λπ. και να ελεγχθούν για να διασφαλιστεί ότι δεν έχουν ελαττώματα. Τα παράπονα για ελαττώματα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς από τον συμβατικό εταίρο αμέσως, αλλά το αργότερο τρεις ημέρες μετά την παραλαβή της παράδοσης, διαφορετικά αποκλείονται αξιώσεις εγγύησης και αξιώσεις αποζημίωσης.
  1. Ελαττώματα ή αξιώσεις του συμβατικού εταίρου εναντίον μας δεν δίνουν το δικαίωμα στον συμβατικό εταίρο να παρακρατήσει μέρος ή το σύνολο των ποσών που τιμολογήθηκαν από εμάς ή να αντιταχθεί ότι η σύμβαση δεν έχει εκπληρωθεί σωστά. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων εγγύησης και των αξιώσεων αποζημίωσης από τον συμβατικό εταίρο ή τον αγοραστή των αγαθών είναι ο συμβατικός εταίρος να μπορεί να αποδείξει την ύπαρξη του ελαττώματος κατά τη στιγμή της παράδοσης ή της μεταφοράς του κινδύνου. Σε αντίθεση με το τεκμήριο των §§ 924, 1298 ABGB, ο αντισυμβαλλόμενος είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την απόδειξη της υπαιτιότητας και την απόδειξη του ελαττώματος των αγαθών κατά τη μεταβίβαση του κινδύνου.
  1. Σε περίπτωση έγκαιρης και αιτιολογημένης ειδοποίησης ελαττωμάτων, θα διορθώσουμε το ελάττωμα, θα αντικαταστήσουμε ή θα πιστώσουμε ή θα μειώσουμε την τιμή κατά τη διακριτική μας ευχέρεια έναντι επιστροφής ή μετά από εξέταση των ελαττωματικών αγαθών. Άλλες αξιώσεις όπως η υπαναχώρηση, η υπαναχώρηση από τη σύμβαση, η αποφυγή λάθους ή οι συνέπειες ελαττωμάτων, ιδίως η ευθύνη για επακόλουθες ζημιές (ζημία σε περιουσία ή/και σωματική βλάβη), απώλεια κέρδους κ.λπ., συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από καθυστέρηση, είναι αποκλείεται σε κάθε περίπτωση. Δικαιώματα εγγύησης ή αξιώσεις για ζημιές από τον συμβατικό εταίρο δεν υφίστανται πλέον μετά την επεξεργασία των παραδοθέντων αγαθών, επισκευές, αλλαγές, συναρμολόγηση, κακή συντήρηση, μη τήρηση των οδηγιών μας ή ακατάλληλη χρήση/συναρμολόγηση από αυτόν, τους βοηθούς του ή τρίτα μέρη.
  1. Βελτιώσεις, προσπάθειες βελτίωσης ή επακόλουθες παραδόσεις δεν παρατείνουν ούτε διακόπτουν την περίοδο εγγύησης. Ειδικότερα, δεν υπάρχει παράταση της περιόδου εγγύησης εάν πραγματοποιηθούν βελτιώσεις ή προσπάθειες βελτίωσης εκτός της περιόδου εγγύησης των 12 μηνών.
  1. Οι αξιώσεις για προσφυγή εναντίον μας, ειδικά στην περίπτωση που προβάλλονται αξιώσεις κατά του συμβατικού εταίρου λόγω ελαττωμάτων για τα οποία είμαστε υπεύθυνοι (§ 933b ABGB), αποκλείονται.
  1. Οι δηλώσεις από εμάς που χαρακτηρίζονται ως “εγγύηση” αντιπροσωπεύουν μόνο νομικές (εκτεταμένη) υποσχέσεις εγγύησης και όχι εγγυήσεις. Η εγγύηση του κατασκευαστή ισχύει για μονάδες, κουφώματα στερέωσης και μετατροπείς.
  1. Καταρχήν, ευθυνόμαστε μόνο για ζημιά στον συμβατικό εταίρο ή σε τρίτα μέρη σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας, η οποία πρέπει να εξομοιωθεί με πρόθεση. Σε κάθε περίπτωση η υπαιτιότητα πρέπει να αποδεικνύεται από τον αντισυμβαλλόμενο. Η ευθύνη μας για επακόλουθη ζημία, έμμεση (παρεπόμενη) ζημία, νομικά έξοδα, απώλεια κέρδους, απώλεια χρήσης ή απώλεια χρήσης του συμβατικού εταίρου ή τρίτων αποκλείεται, όπως και αξιώσεις για αποζημίωση και αξιώσεις αποφυγής που βασίζονται σε σφάλμα που προκύπτουν από οποιαδήποτε ελαττωματική διακοπή παράδοσης ή υπηρεσίας. Οι αξιώσεις για αποζημίωση εναντίον μας πρέπει να διεκδικούνται στο δικαστήριο εντός ενός έτους από τη γνώση του γεγονότος που προκάλεσε τη ζημία, διαφορετικά θα παραγραφούν ή θα χαθούν με άλλο τρόπο.
  1. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε τα παρεχόμενα έγγραφα (σχέδια, σχέδια, υπολογισμοί δειγμάτων, τεχνικές περιγραφές, επίσημες άδειες κ.λπ.) για την ορθότητά τους ή τα παρεχόμενα υλικά ή τις υπάρχουσες κατασκευές στέγης για την καταλληλότητα και τη συμβατότητά τους με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο συμβατικός εταίρος εγγυάται την ορθότητα, την καταλληλότητα και τη συμβατότητα των εγγράφων/ουσιών που παρέχονται. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να διενεργούμε ειδικούς ελέγχους ή μετρήσεις (προκαταρκτικές εργασίες από τρίτους, υφιστάμενες κατασκευές κ.λπ.). Όσον αφορά περιστάσεις και περιστάσεις τεχνικής ή πραγματικής φύσης που βρίσκονται εκτός του συμφωνηθέντος πεδίου προσφοράς και παράδοσης, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να ελέγξουμε, να προειδοποιήσουμε ή να ενημερώσουμε. Δεν φέρουμε ευθύνη για αρνητικές συνέπειες που προκύπτουν από το προφανές ή
  2. Η LiquidLife είναι υπεύθυνη για ζημιές εκτός του πεδίου εφαρμογής του Νόμου περί Ευθύνης Προϊόντων μόνο εάν η πρόθεση ή η βαριά αμέλεια μπορεί να αποδειχθεί στο πλαίσιο των νομοθετικών διατάξεων. Εξαιρούνται η ευθύνη για ελαφρά αμέλεια, αποζημίωση για επακόλουθη ζημιά και οικονομική ζημία, αποταμιεύσεις που δεν έχουν επιτευχθεί, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια τόκων και ζημιές από αξιώσεις τρίτων κατά του αγοραστή. Ειδικότερα, αποκλείονται τυχόν αξιώσεις σε περίπτωση βλάβης του διακομιστή Διαδικτύου. Διαφορετικά, η ευθύνη της LiquidLife υπόκειται στην § 23 FMG, έτσι ώστε η υποχρέωση της LiquidLife να καταβάλει αποζημίωση σε ένα μόνο ζημιωθέν μέρος περιορίζεται στα 10.000 ευρώ.
  3. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με οποιουσδήποτε όρους συναρμολόγησης, θέσης σε λειτουργία και χρήσης (όπως αυτές που περιλαμβάνονται στις οδηγίες λειτουργίας) ή με τους επίσημους όρους έγκρισης, αποκλείεται οποιαδήποτε αποζημίωση.
  4. Η LiquidLife απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με αξιώσεις τρίτων κατά του συμβατικού μας συνεργάτη όταν χρησιμοποιείται “ζωντανή κάμερα”. Οι νομικοί κανονισμοί για τη χρήση μιας τέτοιας συσκευής πρέπει να πληρούνται από τον συμβατικό εταίρο.
  5. Επιπλέον, η LiquidLife δεν φέρει ευθύνη για κείμενα, εικόνες και ταινίες, καθώς και για συνδέσμους που δημοσιεύονται στους τομείς συντήρησης από τον συμβατικό συνεργάτη.
  6. Η LiquidLife δεν φέρει ευθύνη για εικόνες, λογότυπα, κείμενο και υλικό πολυμέσων που παρέχονται από τον συμβατικό εταίρο προκειμένου να τα δημοσιεύσει σε έντυπα μέσα, φυλλάδια, επαγγελματικές κάρτες, καταλόγους ή ιστότοπους.
  7. Επιπλέον, η πληρωμή των τελών πνευματικής ιδιοκτησίας και των τελών AKM είναι καθήκον του συμβαλλόμενου εταίρου. Ο συμβατικός εταίρος συμβουλεύεται συγκεκριμένα να πληρώσει αυτούς τους φόρους.
 1. Όροι λογισμικού
  1. Λογισμικό, κατά την έννοια των παρόντων όρων, είναι προγράμματα που διατίθενται βάσει άδειας για χρήση, για τη λειτουργία ή για τον έλεγχο ηλεκτρονικών ή/και ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων. Αυτό περιλαμβάνει επίσης προδιαγραφές λογισμικού που παρέχονται για το σκοπό αυτό.
  2. Εάν διατίθεται λογισμικό στον χρήστη για τη λειτουργία συστημάτων ή συσκευών (υλισμικό) που έχει προμηθεύσει η LiquidLife, ο χρήστης λαμβάνει το μη μεταβιβάσιμο και μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του λογισμικού σύμφωνα με τις συμβατικές προδιαγραφές στον συμφωνημένο χώρο εγκατάστασης και αποκλειστικά για Λειτουργία του συμβατικού υλικού. Όλα τα άλλα δικαιώματα για το λογισμικό διατηρούνται από τον δικαιοπάροχο. Ειδικότερα, ο χρήστης δεν δικαιούται να αναπαράγει ή να αλλάξει το λογισμικό, να το καταστήσει προσβάσιμο σε τρίτους ή να το χρησιμοποιήσει σε υλικό διαφορετικό από το συμβατικό υλικό χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του χρήστη.
  3. Εάν παρέχεται λογισμικό που δεν σχετίζεται με παραδόσεις υλικού, ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογισμικό μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις και κατά την έννοια του σημείου 7.2 στα συστήματα και τις συσκευές που καθορίζονται στη σύμβαση σύμφωνα με τον τύπο, τον αριθμό και την τοποθεσία εγκατάστασης .
 1. Απόρρητο και ασφάλεια
  1. Η LiquidLife δικαιούται να αποθηκεύει και να αξιολογεί δεδομένα σύνδεσης, ιδίως διευθύνσεις IP προέλευσης και προορισμού και όλα τα άλλα αρχεία καταγραφής, εκτός από την αξιολόγηση για λόγους χρέωσης, για την προστασία του λογαριασμού της και τρίτων. Επιπλέον, αυτά τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποκατάσταση τεχνικών ελαττωμάτων.
  2. Οι εργαζόμενοι της LiquidLife υπόκεινται στην υποχρέωση εμπιστευτικότητας του νόμου περί τηλεπικοινωνιών και στην υποχρέωση εμπιστευτικότητας του νόμου περί προστασίας δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα του χρήστη δεν προβάλλονται. Ακόμη και το γεγονός και μόνο ότι έχει πραγματοποιηθεί ανταλλαγή μηνυμάτων υπόκειται σε εμπιστευτικότητα. Ωστόσο, οι πληροφορίες δρομολόγησης και τομέα πρέπει να διαβιβάζονται.
  3. Το LiquidLife αποθηκεύει όλα τα κύρια δεδομένα πελατών και συμμετεχόντων (τίτλος, όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, εταιρεία, διεύθυνση, κλάδος, ημερομηνία αιτήματος, τρόποι πληρωμής, εισερχόμενες πληρωμές, λογιστική). Αυτά τα κύρια δεδομένα επεξεργάζονται αυτόματα και δεν θα διαβιβαστούν χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του συμμετέχοντος. Σύμφωνα με την υποχρέωση που ορίζεται στην § 31 του FMG 1993, η LiquidLife δημιουργεί έναν δημόσιο κατάλογο συμμετεχόντων στον οποίο εμφανίζονται το όνομα και το επώνυμο, ο τίτλος, η εταιρεία, η διεύθυνση και η διεύθυνση Διαδικτύου. Αυτή η καταχώρηση μπορεί να παραλειφθεί μετά από ρητή γραπτή αίτηση του συμμετέχοντα. Τα δεδομένα περιεχομένου μπορούν να αποθηκευτούν στον βαθμό που είναι απολύτως απαραίτητος για τη χρέωση. Ωστόσο, τα δεδομένα περιεχομένου δεν αποθηκεύονται πέρα από το τεχνικά απαραίτητο ελάχιστο και σε καμία περίπτωση δεν αξιολογούνται.
  4. Η LiquidLife λαμβάνει όλα τα τεχνικά δυνατά μέτρα για την προστασία των δεδομένων πελατών που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν. Ωστόσο, η LiquidLife δεν φέρει ευθύνη εάν τρίτα μέρη αποκτήσουν παράνομα την κατοχή αυτών των δεδομένων και συνεχίσουν να τα χρησιμοποιούν. Η αξίωση αποζημίωσης από το συμβαλλόμενο μέρος ή τρίτα μέρη κατά της LiquidLife από ένα τέτοιο πλαίσιο αποκλείεται αμοιβαία.
  5. Η LiquidLife διατηρεί το δικαίωμα να αποσυνδέει φυσικά ή/και λογικά τους πελάτες από το Διαδίκτυο αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, εάν υπάρχει εύλογη υποψία ότι από τη σύνδεσή τους προέρχονται δραστηριότητες δικτύου που είναι είτε επικίνδυνες για την ασφάλεια ή τη λειτουργία του LiquidLife ή άλλων υπολογιστών. Το κόστος ανίχνευσης και παρακολούθησης των δραστηριοτήτων, η διακοπή της σύνδεσης και τυχόν επισκευές θα χρεωθούν στον συμβατικό συνεργάτη με τις ωριαίες τιμές που συνήθως χρεώνει η LiquidLife την αντίστοιχη στιγμή.
  6. Η LiquidLife διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετήσει τα ονόματα των πελατών, τις διευθύνσεις Διαδικτύου και τον τύπο της υπηρεσίας σε μια λίστα αναφοράς και να τα διαθέσει σε άλλους πελάτες και ενδιαφερόμενα μέρη κατόπιν αιτήματος. Μετά από ρητή γραπτή αίτηση του πελάτη, ο πελάτης δεν αναφέρεται σε λίστα αναφοράς.
 1. Πρόσθετοι κανόνες για τείχη προστασίας
  1. Κατά τη ρύθμιση, τη λειτουργία και τον έλεγχο τείχους προστασίας, η LiquidLife προχωρά με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αλλά επισημαίνει ότι η απόλυτη ασφάλεια (100%) των συστημάτων τείχους προστασίας δεν μπορεί να εγγυηθεί. Συνεπώς, αποκλείεται η ευθύνη της LiquidLife από τον τίτλο της εγγύησης ή η αποζημίωση για μειονεκτήματα που προκύπτουν από το γεγονός ότι το σύστημα τείχους προστασίας που εγκαθίσταται, λειτουργεί ή ελέγχεται στον συμβατικό συνεργάτη παρακάμπτεται ή απενεργοποιείται.
  2. Η LiquidLife επισημαίνει ότι δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για σφάλματα χρήστη στην περιοχή του συμβατικού συνεργάτη. Το ίδιο ισχύει για μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο λογισμικό ή τα στοιχεία χωρίς τη συγκατάθεση της LiquidLife.
 1. Υποχρεώσεις χρήστη
  1. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για
   1. Επιλέγοντας από το λογισμικό που παρέχεται από τον Αδειοπάροχο.
   2. Η χρήση του λογισμικού και τα αποτελέσματα που λαμβάνονται με αυτό.
   3. Προστασία όλων των δικαιωμάτων του δικαιοπάροχου (π.χ. δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, πνευματικά δικαιώματα συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ειδοποίησης πνευματικών δικαιωμάτων) στο λογισμικό και διαφύλαξη των αξιώσεων του δικαιοπάροχου για μη αποκάλυψη εμπορικών και επιχειρηματικών μυστικών, επίσης από τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους του ή τρίτα μέρη. Αυτό ισχύει επίσης εάν το λογισμικό έχει τροποποιηθεί ή έχει συνδεθεί με άλλα προγράμματα. Η υποχρέωση αυτή παραμένει σε ισχύ ακόμη και μετά τη λήξη της σύμβασης.
 1. παράδοση λογισμικού
  1. Με την παραγγελία λογισμικού με άδεια χρήσης από τρίτους (Microsoft), ο συμβατικός εταίρος επιβεβαιώνει στη LiquidLife ότι γνωρίζει το εύρος αυτών των όρων άδειας χρήσης λογισμικού. Η LiquidLife καθιστά διαθέσιμο λογισμικό μόνο από τρίτα μέρη εντός του πλαισίου που καθορίζεται από τους όρους άδειας χρήσης αυτού του τρίτου μέρους. Αυτά θα διατίθενται κατόπιν αιτήματος – εάν είναι απαραίτητο μόνο στην αρχική γλώσσα. Όταν χρησιμοποιείτε λογισμικό από τρίτο μέρος, ο χρήστης δεν γίνεται συμβατικός συνεργάτης αυτού του τρίτου μέρους. Η LiquidLife καθιστά διαθέσιμο τέτοιο λογισμικό ως μέρος της γκάμα των υπηρεσιών της, χωρίς ο χρήστης να έχει κανένα νόμιμο δικαίωμα σε αυτό.
  2. Η LiquidLife δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για λογισμικό που έχει ταξινομηθεί ως “δημόσιος τομέας” ή ως “κοινόχρηστο λογισμικό”. Πρέπει να τηρούνται οι όροι χρήσης που καθορίζονται από τον εκάστοτε προγραμματιστή για αυτό το λογισμικό ή τυχόν κανονισμοί άδειας χρήσης.
  3. Στην περίπτωση λογισμικού που δημιουργείται από τη LiquidLife, το εύρος των υπηρεσιών καθορίζεται από περιγραφή υπηρεσίας (ανάλυση συστήματος) που προσυπογράφεται από τον συμβατικό εταίρο. Η παράδοση περιλαμβάνει τον κωδικό προγράμματος που μπορεί να εκτελεστεί στα καθορισμένα συστήματα. Όλα τα δικαιώματα για τα προγράμματα και την τεκμηρίωση παραμένουν στην LiquidLife.
  4. Η LiquidLife δεν το εγγυάται
   1. το παρεχόμενο λογισμικό πληροί όλες τις απαιτήσεις του συμβατικού εταίρου, εκτός εάν αυτό έγινε ρητά μέρος της σύμβασης.
   2. συνεργάζεται με άλλα προγράμματα του συμβατικού εταίρου και
   3. το λογισμικό λειτουργεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς σφάλματα.
   4. Επιπλέον, το LiquidLife δεν εγγυάται ότι όλα τα σφάλματα λογισμικού μπορούν να διορθωθούν. Η εγγύηση περιορίζεται σε αναπαραγώγιμα ελαττώματα στη λειτουργία του προγράμματος.
  5. Η μεταφορά λογισμικού σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της βραχυπρόθεσμης μεταφοράς, αποκλείεται σε κάθε περίπτωση.
 1. διατήρηση του τίτλου:
  1. Τα εμπορεύματα που παραδίδονται από εμάς παραμένουν ιδιοκτησία μας έως ότου εξοφληθούν πλήρως όλα τα ποσά των τιμολογίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρεπόμενων αξιώσεων, όπως οι τόκοι και τα λειτουργικά έξοδα από όλες τις παραδόσεις.
  1. Δεν επιτρέπεται η δέσμευση, η μεταβίβαση ασφάλειας ή άλλη επιβάρυνση των αγαθών που υπόκεινται σε διατήρηση της κυριότητας κατά τη διάρκεια των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας μας. Η πρόσβαση τρίτων στην δεσμευμένη ιδιοκτησία πρέπει να αναφέρεται αμέσως.
  1. Ο συμβατικός εταίρος μας αναθέτει εκ των προτέρων τις αξιώσεις ασφάλισης ή ζημιών που προκύπτουν από την καταστροφή ή τη ζημιά των αγαθών που υπόκεινται σε διατήρηση της κυριότητας ή αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι αυτές οι αξιώσεις εκχωρούνται σωστά.
  1. Δικαιούμαστε να απαιτήσουμε την άμεση επιστροφή των αγαθών που παραδόθηκαν αλλά δεν έχουν ακόμη εξοφληθεί πλήρως, εάν ο συμβατικός εταίρος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής προς εμάς εγκαίρως και πλήρως, ή εάν ζητηθεί διαδικασία πτώχευσης ή σύνθεσης ανοιχθεί έναντι των περιουσιακών στοιχείων του αντισυμβαλλομένου, ο συμβατικός εταίρος σταματά τις πληρωμές ή προσεγγίζει τους πιστωτές του για να συνάψει εξωδικαστικό συμβιβασμό. Η διεκδίκηση της διατήρησης της κυριότητας δεν λογίζεται ως υπαναχώρηση από τη σύμβαση, γι’ αυτό και ο αντισυμβαλλόμενος παραμένει υποχρεωμένος να καταβάλει το τίμημα αγοράς σε κάθε περίπτωση. Η αξίωσή μας για αποζημίωση λόγω μη εκτέλεσης παραμένει σε κάθε περίπτωση ανεπηρέαστη.
 1. Πρόσθετοι Όροι
  1. Η LiquidLife επισημαίνει ότι δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για σφάλματα εφαρμογής στον τομέα του συμβατικού εταίρου. Το ίδιο ισχύει για μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές στο λογισμικό ή στη διαμόρφωση χωρίς τη συγκατάθεση της LiquidLife.
  2. Η χρήση των υπηρεσιών της LiquidLife από τρίτους και η μεταφορά των υπηρεσιών της LiquidLife σε τρίτους έναντι αμοιβής απαιτεί τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της LiquidLife.
  3. Στην περίπτωση χορηγικών δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από τη LiquidLife, το υλικό που διατίθεται ανήκει στη LiquidLife. Σε περίπτωση τερματισμού της χορηγίας, δεν είναι δυνατό να αναλάβει ο χορηγός τις διατάξεις και τα δεδομένα, καθώς αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της LiquidLife.
  4. Ο συμβατικός εταίρος αναγνωρίζει την ανάγκη συμμόρφωσης με το «netiquette», τα πρότυπα συμπεριφοράς στα οποία υποβάλλονται εθελοντικά οι χρήστες του Διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Εάν υποβληθούν παράπονα σχετικά με τον συμβατικό εταίρο στη LiquidLife από το Διαδίκτυο σχετικά, η LiquidLife δικαιούται να τερματίσει τη συμβατική σχέση σε περίπτωση επανάληψης. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε το χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία με την ωριαία τιμή που ισχύει εκείνη τη στιγμή.
  5. Στην περίπτωση συμβάσεων χρήσης λογισμικού εφαρμογών, οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν στο βαθμό που αυτές οι συμβάσεις δεν προβλέπουν ρητά άλλες διατάξεις.
  6. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν
   1. δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στην τοποθεσία του συμβατικού εταίρου
   2. το κόστος του εξοπλισμού (υλισμικού και λογισμικού) που θα ήταν απαραίτητο για την αποκλειστική χρήση από τον συμβατικό εταίρο εξαρτημάτων λογισμικού που βρίσκονται στο Διαδίκτυο (π.χ. chat room ή πίνακες pin).
   3. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται κόστη που ενδέχεται να χρεωθούν από τρίτους για τη χρήση των υπηρεσιών, όπως χρεώσεις πρόσβασης στο Διαδίκτυο ή τηλεφώνου.
   4. Τα έξοδα για τη μετατροπή των υφιστάμενων ιστοσελίδων, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που απαιτείται για την επεξεργασία, θα χρεωθούν στον συμβατικό συνεργάτη με την ωριαία τιμή που ισχύει εκείνη τη στιγμή.
  7. Η LiquidLife λειτουργεί, υποστηρίζει και διατηρεί τις υπηρεσίες που προσφέρονται με τη μεγαλύτερη δυνατή φροντίδα, αξιοπιστία και διαθεσιμότητα. Ωστόσο, η LiquidLife δεν εγγυάται ότι αυτές οι υπηρεσίες θα είναι προσβάσιμες χωρίς διακοπή, ότι οι επιθυμητές συνδέσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν ανά πάσα στιγμή ή ότι τα αποθηκευμένα δεδομένα θα διατηρηθούν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.
  8. Η LiquidLife δεν ευθύνεται επίσης για το περιεχόμενο των δεδομένων που μεταδίδονται ή για το περιεχόμενο, για παράδειγμα, δεδομένων που είναι προσβάσιμα μέσω των υπηρεσιών μας.
  9. Η LiquidLife δεν ευθύνεται επίσης για την ορθότητα των δεδομένων, αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί από τους συμβατικούς συνεργάτες στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. Εάν, παρόλα αυτά, υπάρχουν σφάλματα στο περιεχόμενο, η LiquidLife αποκλείεται πλήρως από την ευθύνη. Ωστόσο, τα έξοδα για τη διόρθωση σε μια τέτοια περίπτωση θα βαρύνουν τη LiquidLife. Η LiquidLife είναι υπεύθυνη για ζημιές εκτός του πεδίου εφαρμογής του Νόμου περί Ευθύνης Προϊόντων μόνο εάν η πρόθεση ή η βαριά αμέλεια μπορεί να αποδειχθεί στο πλαίσιο των νομοθετικών διατάξεων. Εξαιρούνται η ευθύνη για ελαφρά αμέλεια, αποζημίωση για επακόλουθη ζημιά και οικονομική ζημία, αποταμιεύσεις που δεν έχουν επιτευχθεί, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια τόκων και ζημιές από αξιώσεις τρίτων κατά του αγοραστή.
  10. Η LiquidLife διατηρεί το δικαίωμα να εμποδίσει τους συμβατικούς της συνεργάτες να μεταφέρουν δεδομένα ή υπηρεσίες που είναι αντίθετες με την αυστριακή νομοθεσία, τις διεθνείς συμβάσεις ή τα χρηστά ήθη, αλλά δεν υποχρεούται να προβεί σε κανένα μέτρο.
  11. Ο συμβατικός συνεργάτης της LiquidLife αναφέρεται ρητώς στις διατάξεις του νόμου περί πορνογραφίας, BGBI 1950/97 όπως τροποποιήθηκε, του νόμου περί απαγόρευσης της 8ης Μαΐου 1945, του StBGI 13 όπως τροποποιήθηκε και των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με τις οποίες η μετάδοση, διανομή και η έκθεση ορισμένου περιεχομένου υπόκειται σε νομικούς περιορισμούς. Ο συμβατικός εταίρος αναλαμβάνει έναντι της LiquidLife να τηρεί αυτές και όλες τις άλλες πιθανές σχετικές νομικές διατάξεις και να αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση με αυτές τις νομικές διατάξεις.
  12. Η LiquidLife θα παρέχει άλλες συμφωνημένες υπηρεσίες για παρεχόμενο υλικό και λογισμικό (π.χ. εγκαταστάσεις, λειτουργικές επεκτάσεις κ.λπ.) στο βαθμό που είναι δυνατό σύμφωνα με τους τεχνικούς όρους που παρέχονται από τον συμβατικό εταίρο. Η LiquidLife δεν εγγυάται ότι όλες οι λειτουργικές απαιτήσεις του συμβατικού συνεργάτη μπορούν να παραχθούν από τα παρεχόμενα εξαρτήματα.
 1. Άλλες Διατάξεις
  1. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά και με την επιφύλαξη των υποχρεωτικών διατάξεων του Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών, εφαρμόζονται οι νομικές διατάξεις που ισχύουν μεταξύ εγγεγραμμένων εμπόρων. Τόπος δικαιοδοσίας είναι το Klagenfurt.
  2. Η τοποθέτηση παραγγελιών και η τιμολόγηση είναι ανεξάρτητη από τη χορήγηση χρηματοδότησης (από οποιονδήποτε φορέα χρηματοδότησης). Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση χορηγείται από τρίτους, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή έκπτωση ή συμψηφισμός ποσών χρηματοδότησης.
  3. Όλες οι ειδοποιήσεις και δηλώσεις που σχετίζονται με αυτή τη συμβατική σχέση είναι έγκυρες μόνο εάν έχουν γίνει γραπτώς.
  4. Η LiquidLife είναι εξουσιοδοτημένη με δική της ευθύνη να αναθέτει σε άλλους επιχειρηματίες την παροχή υπηρεσιών από αυτήν τη συμβατική σχέση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για αποτυχίες από αυτές τις εταιρείες.
  5. Κατά τη σύναψη σύμβασης συντήρησης, οι αντίστοιχες αμοιβές πιστώνονται μόνο στον αντίστοιχο μήνα. Δεν υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού ή πρόσθεσης. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι είναι καθήκον του πελάτη να διαθέτει δεδομένα και να λαμβάνει μέτρα για αλλαγές. Δεν είναι ευθύνη της LiquidLife να αναζητήσει αλλαγές. Αλλαγές μπορούν να γίνουν μόνο από τον πελάτη.